نوزیبله و سه تار مو

در زمان های خیلی دور، سه دختر برای جمع آوری چوب به بیرون از خانه رفتند.

1

روز گرمی بود بنابراین آنها به سمت رودخانه رفتند تا شنا کنند. آنها بازی کردند وآب بازی کردند و در آب شنا کردند.

2

ناگهان، آنها فهمیدند که دیر شده است. آنها با عجله به روستا برگشتند.

3

وقتی که نزدیک خانه بودند، نوزیبله دستش را روی گردنش گذاشت. او گردنبندش را فراموش کرده بود! او از دوستانش خواهش کرد، "خواهش می‌کنم با من بیایید!" ولی دوستانش گفتند الان خیلی دیر وقت است.

4

بنابراین نوزیبله تنهایی به رودخانه برگشت. گردنبندش را پیدا کرد و با عجله به خانه برگشت. ولی او در تاریکی گم شد.

5

در طول مسیرش او نوری را دید که ازیک کلبه ای می‌آمد. او با عجله به سمت آن را رفت ودر زد.

6

درکمال تعجب، یک سگ در را باز کرد وگفت، "چه می‌خواهی؟" نوزیبله گفت، "من گم شده ام وبرای خوابیدن دنبال جایی می‌گردم."سگ گفت، "بیا داخل، وگرنه گازت می‌گیرم!" پس نوزیبله به داخل کلبه رفت.

7

بعد سگ گفت، "برایم غذا بپز!" نوزیبله جواب داد، "ولی من تا حالا برای سگ آشپزی نکرده ام." سگ گفت، "آشپزی کن وگرنه من تو را گاز می‌گیرم." بنابراین نوزیبله مقداری غذا برای سگ درست کرد.

8

سپس سگ گفت، "تختم را برایم مرتب کن!" نوزیبله در جواب گفت، "من تا به حال تخت سگ را مرتب نکرده ام." سگ گفت، "تخت را مرتب کن وگرنه گازت می‌گیرم!" پس نوزیبله تخت را مرتب کرد.

9

هر روز او مجبور بود که برای سگ آشپزی، جارو و شست و شو کند. سپس یک روز سگ گفت، "نوزیبله، امروز من باید به دیدن چند تا ازدوستانم بروم. خانه را جارو کن، غذا را درست کن و چیزهایم را بشورتا قبل از اینکه به خانه برگردم.

10

به محض اینکه سگ رفت، نوزیبله سه نخ از موهای سرش را کند. او یک نخ را زیر تخت، یکی را پشت در، و یکی را روی حصار گذاشت. سپس با سرعت هرچه تمام تر به سمت خانه دوید.

11

وقتی که سگ برگشت، دنبال نوزیبله گشت. داد زد، "نوزیبله تو کجایی؟" اولین تار مو گفت، "من اینجا هستم، زیر تخت." تار موی دوم گفت، "من اینجا هستم، پشت در" تار موی سوم گفت، "من اینجا هستم، روی حصار."

12

آنگاه سگ فهمید که نوزیبله به او حقه زده. پس او همه ی راه های روستا را دوید و دوید. ولی برادران نوزیبله با چوب های بزرگ آنجا ایستاده بودند. سگ برگشت وفرار کرد واز آن موقع به بعد ناپدید شد.

13

نوزیبله و سه تار مو

Text: Tessa Welch
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Marzieh Mohammadian Haghighi
Language: Persian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.