احساسات

قلب من چیزهای زیادی را احساس می‌کند.

1

من احساس خوشحالی می‌کنم وقتی که بعد ازظهرها مادربزرگم برایم داستان تعریف می‌کند.

2

من احساس نادانی می‌کنم وقتی با دوستانم بازی می‌کنم.

3

من احساس بدی دارم وقتی که پدرم می‌گوید پول ندارم.

4

من عشق را احساس می‌کنم وقتی مادرم مرا در آغوش می‌گیرد.

5

احساسات

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Kathy Arbuckle
Translation: Marzieh Mohammadian Haghighi
Language: Persian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo