چه کار داری می کنی؟

من دارم آواز می‌خوانم.

1

او دارد دست تکان می‌دهد.

2

من دارم دست می‌زنم.

3

او خودش را کش می‌دهد.

4

او صدا می‌زند.

5

من پاسخ می‌دهم.

6

او گوش می‌دهد.

7

تو داری چکار می‌کنی؟

8

چه کار داری می کنی؟

Text: Nina Orange
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Saeed Nazari
Language: Persian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.