لباس های مدرسه

این دامن بلند است.

1

این زیرپیراهنی بزرگ است.

2

این کیف بزرگ است.

3

این کمربند...

4

این کلاه کوچک است.

5

جوراب ها کوچک هستند.

6

ولی این کفشها جدید هستند.

7

آنها به خوبی اندازه هستند...

8

لباس های مدرسه

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Mlungisi Dlamini
Translation: Marzieh Mohammadian Haghighi
Language: Persian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo