مرد خیلی قد بلند

دسته ی بیل او بسیار کوتاه بود.

1

در خانه اش خیلی پایین بود.

2

تختش خیلی کوتاه بود.

3

دوچرخه اش خیلی کوتاه بود.

4

این مرد خیلی بلند قد بود!

5

او یک دسته ی بیل خیلی بلند برای خودش درست کرد.

6

او یک چهارچوب خیلی بلند درساخت.

7

او یک تخت خیلی بلند ساخت.

8

یک دوچرخه ی خیلی بلند خرید.

9

او روی یک صندلی خیلی بلند نشست. با چنگال خیلی بلند غذا خورد.

10

او خانه اش را ترک کرد و در یک جنگل بزرگ زندگی کرد. او سالهای زیادی زندگی کرد.

11

مرد خیلی قد بلند

Text: Cornelius Gulere
Illustrations: Catherine Groenewald
Translation: Marzieh Mohammadian Haghighi
Language: Persian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.