Ṡɍìr w kbìr

Ŧarbùce ṡɍìra, ŧarbùce kbìra.

1

2

Ydìn ṡɍàr, ydìn kbàr.

3

4

Miġze ṡɍìra, miġze kbìra.

5

6

Ktèb ṡɍìr, ktèb kbìr.

7

8

Tebsìme ṡɍìra, tebsìme kbìra.

9

10

Wfèt il-ħkèye.

11

Ṡɍìr w kbìr

Text: Carole Bloch
Illustrations: Vian Oelofsen
Translation: Ramzi Hachani
Language: Tunisian Arabic

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo