Back to stories list

Bana Babunzuka Children of wax Abana ba ipula

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Chester Mwanza

Language Chitonga

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Kaindi, kwakali mukwashi wakali kukala cakukomana.

Once upon a time, there lived a happy family.

Patile akantu, kwali ulupwa ulwaleikala ulwasansamuka.


Tibakali kulwana pe. Bakali kugwasha bazyali ang’anda akumunda.

They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields.

Tabatalile abalwa bekabeka. Baleyafwa abafyashi babo pa ng’anda na mu ibala.


Pesi tibakali kuzumizyigwa kuswena munsi amulilo.

But they were not allowed to go near a fire.

Lelo tabasuminishiwe ukupalama ku mulilo.


Bakali kujata ncito zyonse masiku. Nkambo bakali pangidwe abunzuka.

They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!

Balebomba imilimo yabo yonse ubushiku. Pantu bapangilwe na ipula.


Pesi umwi wabasankwa wakalikuyandishisha kuti aunke muzuba.

But one of the boys longed to go out in the sunlight.

Lelo umulumendo umo alifulwike ukuya panse mu kasuba.


Bumwi buzuba kuyandishisha kwakakomena. Bakulana bakwe bakamucenjezya …

One day the longing was too strong. His brothers warned him…

Bushiku bumo ukufuluka kwalicililemo. Ba ndume yakwe balimucengeshe.


Pesi bakacelwa. Wakasungunuka muzuba ipya.

But it was too late! He melted in the hot sun.

Lelo inshita yalipitile kale. Alisungulwike mu kasuba akakaba.


Bana babunzuka bakausa kapati kubona mukulana wabo kasungunuka.

The wax children were so sad to see their brother melting away.

Abana ba ipula bali ababulanda pakumona uko ndume yabo alesunguluka.


Pesi bakajana nzila. Bakabweza bunzuka bwakasungunuka akubumba ciyuni.

But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.

Lelo balyumfwene. Balipangile icuuni ukufuma ku ipula ilya sungulwike.


Bakabika cibumbwa atala amulundu.

They took their bird brother up to a high mountain.

Balisendele ndume yabo mu cuuni pa mulu walupili ulutali.


Niyakazwa Izuba, wakauluka kaimba nyimbo mumuumuni wamafumofumo.

And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.

Elyo lintu akasuba katulile, alipupwike aleimba mu cengelo ca lucelo.


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Chester Mwanza
Language: Chitonga
Level: Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF