Back to stories list

Mtoto Punda Donkey Child Umwana wakwa Punda

Written by Lindiwe Matshikiza

Illustrated by Meghan Judge

Translated by Monica Shank Lauwo, Lauwo George

Read by Lauwo George

Language Kiswahili

Level Level 3

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Ilikuwa ni msichana mdogo aliyekuwa wa kwanza kuona umbo la ajabu kwa mbali.

It was a little girl who first saw the mysterious shape in the distance.

Umukashana umunono ewabalilepo ukumona icinjelengwe akatalamukila.


Kadiri umbo lilipokaribia, aliona kwamba lilikuwa ni mwanamke mwenye ujauzito mkubwa.

As the shape moved closer, she saw that it was a heavily pregnant woman.

Ilyo icinjelengwe cafikile mupepi, amwene ukuti ni namayo uwali sana pabukulu.


Kwa upole na ujasiri, msichana alimsogelea mwanamke yule. “Lazima tumhifadhi,” watu wa msichana yule walisema. “Tutawaweka yeye na mtoto wake salama.”

Shy but brave, the little girl moved nearer to the woman. “We must keep her with us,” the little girl’s people decided. “We’ll keep her and her child safe.”

Nensoni shakwe, umukashana umunono alikosela na ukupalama mupepi na namayo. “Tufwile twamusunga pamo naifwe, “umukashana umunono uwatemenwe ukwikala na bantu ali ipeleshe. “Tulemusunga bwino na umwana wakwe.”


Mtoto alikuwa njiani kuzaliwa si muda mrefu. “Sukuma!” “Leteni mablanketi!” “Maji!” “Suuukuuumaaaa!!!”

The child was soon on its way. “Push!” “Bring blankets!” “Water!” “Puuuuussssshhh!!!”

Panonofye umwana ali munshila. “Sunka!” “Leta amalangeti!” “Amenshi!” “Suunkaa!!!”


Lakini walipomwona mtoto, wote waliruka kwa mshtuko. “Punda?!”

But when they saw the baby, everyone jumped back in shock. “A donkey?!”

Nomba ilyo bamwene umwana, bonse balitolokela kunuma mu kusunguka. “Punda?”


Wakaanza kubishana. “Tulisema tutawaweka mama na mtoto salama, na hivyo ndivyo tutakavyofanya,” baadhi wakasema. “Lakini watatuletea mkosi!” wengine wakadai.

Everyone began to argue. “We said we would keep mother and child safe, and that’s what we’ll do,” said some. “But they will bring us bad luck!” said others.

Bonse batampile ukusushanya. “twacitila tulesunga umwana naba nyina mutende, efyo twalacita, “efyo bamobamo basosele. “Nomba bakatuletela ishamo!” efyo bambi basosele.


Kwa hiyo mwanamke yule alijikuta yuko peke yake kwa mara nyingine tena. Akajiuliza atafanya nini na mtoto huyo wa ajabu. Akajiuliza atafanya nini na yeye mwenyewe.

And so the woman found herself alone again. She wondered what to do with this awkward child. She wondered what to do with herself.

Efyo nomba namayo aisangile eka nakabili. Taishibe ifyakucita na icinjelengwe ca mwana. Taishibe ifyakucita umwine.


Lakini hatimaye alikubali kwamba huyo ni mwanaye na yeye ni mama yake.

But finally she had to accept that he was her child and she was his mother.

Panuma alisuminafye ukuti ali mwana wakwe elyo nao ali ninyina.


Endapo mtoto huyo angebaki kuwa vilevile, na umbo dogo, labda kila kitu kingekuwa tofauti. Lakini mtoto Punda aliendelea kukua na kukua mpaka hakuweza kutoshea tena mgongoni mwa mama yake. Pamoja na kujaribu kwa bidii, hakuweza kuwa na tabia za kibinadamu. Mara nyingi mama yake alichoka na kuvunjika moyo. Wakati mwingine alimlazimisha kufanya kazi walizostahili wanyama.

Now, if the child had stayed that same, small size, everything might have been different. But the donkey child grew and grew until he could no longer fit on his mother’s back. And no matter how hard he tried, he could not behave like a human being. His mother was often tired and frustrated. Sometimes she made him do work meant for animals.

Nomba, ngacakuti umwana talekula, alifye umunono, fyonse nga fyalipusana. Lelo umwana wa punda alikulile sana icakuti aleka ukukumana mu numa yaba nyina. Elyo nangu eshe shani, ificitwa fyakwe tafyali fya buntu. Inshita yonse ba nyina balifye abanaka na icifukushi. Limo limo balemupela incito sha nama.


Kuchanganyikiwa na hasira vilianza kujengeka ndani mwa Punda. Alishindwa kufanya hivi wala vile. Alishindwa kuwa hivi wala vile. Alipatwa na hasira sana kiasi kwamba, siku moja, alimpiga teke mama yake mpaka akaanguka chini.

Confusion and anger built up inside Donkey. He couldn’t do this and he couldn’t do that. He couldn’t be like this and he couldn’t be like that. He became so angry that, one day, he kicked his mother to the ground.

Punda alifye awa lubana elyo atampile ukumfwa na icifukushi. Teti acite icili conse. Teti abe ifili fyonse. Ali fulilwe sana icakuti, ubushiku bumo, alipantile ba nyina bapona na panshi.


Punda alijawa na aibu. Akaanza kukimbilia mbali kwa haraka kadiri awezavyo.

Donkey was filled with shame. He started to run away as far and fast as he could.

Punda alyumfwile insoni. Atampile ukubutuka ukuya ukutali sana.


Wakati aliposimama, ilikuwa ni usiku, na alikuwa amepotea. “Hii hoo?” alinong’ona gizani. “Hii hoo?” giza likatoa mwangwi. Alikuwa mwenyewe. Alijikunyata katika umbo dogo, akalala fofofo usingizi wa mang’amung’amu.

By the time he stopped running, it was night, and Donkey was lost. “Hee haw?” he whispered to the darkness. “Hee Haw?” it echoed back. He was alone. Curling himself into a tight ball, he fell into a deep and troubled sleep.

Ilyo Punda alekele ukubutuka, palifita, aluba na ukuluba. “Hee haw?” atotosha munfifi panono panono. “Hee Haw?” Iciunda caumfwika. Ali eka. Aipeteka sana, apona namutulo utwine twine utwamalangulushi.


Punda aliamka na kumkuta mzee mmoja wa ajabu akimtazama. Akamwangalia mzee yule machoni na akaanza kuhisi ishara ya matumaini.

Donkey woke up to find a strange old man staring down at him. He looked into the old man’s eyes and started to feel a twinkle of hope.

Punda ukubuka asanga shikulu bantu uwo taishibe alemulolesha. Alolesha mu menso yakwa shikulu bantu atendeka ukumfwa icicetekelo.


Punda alienda kuishi na mzee yule, na mzee alimfundisha mbinu nyingi za kuishi. Punda alisikiliza na kujifunza, na mzee vivyo hivyo pia. Walisaidiana na kucheka pamoja.

Donkey went to stay with the old man, who taught him many different ways to survive. Donkey listened and learned, and so did the old man. They helped each other, and they laughed together.

Punda aile mu kwikala na shikulu bantu, uwa mufundile inshila sha kwikalilamo ishingi. Punda alyumfwile na ukusambilila, cimo cine na shikulu bantu. Baleyafwana na ukusekela pamo.


Asubuhi moja, mzee alimwomba Punda ambebe hadi kwenye kilele cha mlima.

One morning, the old man asked Donkey to carry him to the top of a mountain.

Ubushiku bumo, shikulu bantu aipwishe punda ukumusenda pamulu wa lupili.


Walipofika juu kwenye mawingu, walipatwa na usingizi. Punda akaota kuwa mama yake alikuwa mgonjwa na alimhitaji. Na alipoamka…

High up amongst the clouds they fell asleep. Donkey dreamed that his mother was sick and calling to him. And when he woke up…

Pamulu mu makumbi basendama. Punda alotele banyina abalwele balemwita. Ilyo abukile…


…mawingu yalikuwa yametoweka pamoja na rafiki yake, yule mzee.

… the clouds had disappeared along with his friend, the old man.

…amakumbi yaliya pamo na umunankwe, shikulu bantu.


Hatimaye, Punda alijua alichotakiwa kufanya.

Donkey finally knew what to do.

Panuma punda alishibe ifyakucita.


Punda alimkuta mama yake akiwa peke yake huku akimwomboleza mwanaye aliyepotea. Wakaangaliana kwa muda mrefu. Na kisha wakakumbatiana kwa hisia.

Donkey found his mother, alone and mourning her lost child. They stared at each other for a long time. And then hugged each other very hard.

Punda alisangile ba nyina, beka balelosha umwana uwalubile. Baliloleshanya akashita akatali. Elyo bakumbatana sana.


Mtoto Punda na mama yake wamekuwa kitu kimoja na kuishi kwa ushirikiano. Taratibu, familia nyingine zimeanza kuhamia na kuishi miongoni mwao.

The donkey child and his mother have grown together and found many ways of living side by side. Slowly, all around them, other families have started to settle.

Umwana wa donkey na banyina bali kulila pamo elyo balisanga inshila ishingi ishakwikala pamo. Panono panono, bonse ababashinguluka, balupwa bambi balitampa ukwikala bwino.


Written by: Lindiwe Matshikiza
Illustrated by: Meghan Judge
Translated by: Monica Shank Lauwo, Lauwo George
Read by: Lauwo George
Language: Kiswahili
Level: Level 3
Source: Donkey Child from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF