Download PDF
Back to stories list

Nanjoosi n’efiiri edatu Nozibele and the three hairs Nozibele na nywele tatu

Written by Tessa Welch

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Gershom Hirome

Language Lunyole

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ahale hale bugali, ŋaaliŋo abahaana badatu abatiina ohutenya ekwi.

A long time ago, three girls went out to collect wood.

Hapo zamani za kale, wasichana watatu walienda kukusanya kuni.


Ni bahena ohutenya ekwi, olw’ebbugumu batiina mu lwabi ohwebbomba. Batagiha ohwebbomba n’ohugudula ni baswanyusaniaho amaaji.

It was a hot day so they went down to the river to swim. They played and splashed and swam in the water.

Ilikuwa ni siku yenye jua kali na wakaamua kwenda mtoni kuogelea. Wakaogelea huku wakicheza na kurushiana maji.


Baja ohuhebulira obwire ni bubitire. Nga baŋiitaho ohwagama engo.

Suddenly, they realised that it was late. They hurried back to the village.

Ghafla waligundua kuwa muda umekwenda. Wakaharakisha kurudi nyumbani.


Ni baali ni banatere ohwola engo, nga Nanjoosi geyabaaba mu mamiro. Ng’afania ati gaali gebiriyeyo embira jije! Ng’alomba abahye ati, “Bahyange muuje hwagameyo keje embira jange!” Aye abameeri babe nga baloma baati “Obwire bubitiriiye bugali.”

When they were nearly home, Nozibele put her hand to her neck. She had forgotten her necklace! “Please come back with me!” she begged her friends. But her friends said it was too late.

Walipokuwa wanakaribia kufika nyumbani, Nozibele akajishika shingoni. Alikuwa amesahau shanga zake! “Tafadhali turudini!” aliwasihi rafiki zake. Lakini rafiki zake wakasema tumechelewa.


Ng’aŋo Nanjoosi gaagamayo hu lwabi yekani. Gageene embira jije era geŋiitaho ohwagama engo coka gaagota engira mu hiirema.

So Nozibele went back to the river alone. She found her necklace and hurried home. But she got lost in the dark.

Kwa hiyo Nozibele akarudi mwenyewe mtoni. Akapata shanga zake na akakimbia kurudi nyumbani. Lakini akapotea gizani.


Ni gaali nagenda galengera enjase ni yiŋwera mu hatiira. Gaŋiitaho ohutiina eyaali enjase era ni goola ng’akokona hu lwigi.

In the distance she saw light coming from a hut. She hurried towards it and knocked at the door.

Kwa mbali akaona mwanga unatoka kwenye nyumba. Akakimbilia kwenye nyumba na kugonga mlango.


Ehyamweŋunjisa embwa nj’eyegulaŋo olwigi. Era nga yimubuusa yiiti, “Wenda hiina?” Nga Nanjoosi agobolamo ati, “Ngotire era nenda ehifo aŋohuŋenyuha.” Ng’embwa yimuloma yiiti, “Yingira mangu ni kiri huhuluma!” Nga Nanjoosi gengira.

To her surprise, a dog opened the door and said, “What do you want?” “I’m lost and I need a place to sleep,” said Nozibele. “Come in, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele went in.

Akastaajabu kumwona mbwa akifungua mlango na akasema, “Unataka nini?” “Nimepotea na ninatafuta sehemu ya kulala,” akasema Nozibele. “Ingia ndani, la sivyo nitakung’ata!” mbwa akamwambia. Nozibele akaingia ndani.


Ng’aŋo embwa yiroma yiiti, “Piiyire!” Nga Nanjoosi ayirima ati, “Ese sipiiyarangaho mbwa,” Ng’embwa yimuloma yiiti, “Nyiiya, nyiiya ni kiri huhuluma!” Ng’aŋo Nanjoosi anyiiyira embwa ebiryo.

Then the dog said, “Cook for me!” “But I’ve never cooked for a dog before,” she answered. “Cook, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele cooked some food for the dog.

Mbwa akamwambia, “Nipikie!” “Sijawahi kumpikia mbwa,” akajibu. “Pika, la sivyo nitakung’ata!” mbwa akasema. Nozibele akampikia mbwa chakula.


Ng’embwa yiloma Nanjoosi yiiti, “Njalire obuliri!” Nga Nanjoosi ayiroma ati, “Ese sinalirangaho mbwa obuliri.” “ Ng’embwa yimuloma yiiti, “Yaala, yaala obuliri, ni kiri huhuluma. Nga Nanjoosi gaala obuliri.

Then the dog said, “Make the bed for me!” Nozibele answered, “I’ve never made a bed for a dog.” “Make the bed, or I’ll bite you!” the dog said. So Nozibele made the bed.

Mbwa akamwambia, “Nitandikie kitanda!” Nozibele akajibu, “Sijawahi kumtandikia mbwa kitanda.” “Tandika kitanda, la sivyo nitakung’ata!” mbwa akasema. Nozibele akatandika kitanda.


Hiisi ludaalo Nanjoosi gabanga n’ohunyiiya n’ohusagula, n’ohwohesa embwa. Aye lulala embwa yamuloma yiiti, “Nanjoosi, olwalero nja huhyalira abameeri bange. Sagula enyumba, onyiiye ebiryo, era wunjohese ni tagaluha.”

Every day she had to cook and sweep and wash for the dog. Then one day the dog said, “Nozibele, today I have to visit some friends. Sweep the house, cook the food and wash my things before I come back.”

Akawa kila siku anampikia, anamfulia na kumfagilia mbwa. Siku moja mbwa akasema, “Nozibele, leo naenda kuwatembelea rafiki zangu. Fagia nyumba, pika chakula na osha vitu vyangu kabla sijarudi.”


Amangu dala embwa ni yahatiina, Nanjoosi gahunyula obufiiri budatu ohuŋwa hu mutwe gugwe. Ng’ata halala mu makuliiti, ng’ata ahandi egongo w’olwigi, n’ahandi mu hiraalo. Ng’aŋo ko aŋwanjuha embiro ng’olu aŋanga gaagama engo.

As soon as the dog had gone, Nozibele took three hairs from her head. She put one hair under the bed, one behind the door, and one in the kraal. Then she ran home as fast as she could.

Mara baada tu ya mbwa kuondoka, Nozibele akanyofoa nywele tatu kutoka kwenye kichwa chake. Akaweka unywele mmoja chini ya kitanda, mmoja nyuma ya mlango, na mwingine akauweka kwenye uzio wa nyumba. Halafu, akakimbia kuelekea nyumbani kwa nguvu zote.


Embwa ni yagaluha yendula Nanjoosi ni yibbuhulya yiiti, “Najoosi, oli ŋeena?” Ng’ahafiiri ahaali mu makuliiti haloma haati, “Ndi ŋano, ŋano mu makuliiti.” Ng’ahafiiri ahandi hoosi haloma haati, “Ndi ŋano, ŋano emugutu w’olwigi.” “ Nga n’ahandi hoosi haloma haati, “Ndi ŋano, ŋano mu hiraalo. ”

When the dog came back, he looked for Nozibele. “Nozibele, where are you?” he shouted. “I’m here, under the bed,” said the first hair. “I’m here, behind the door,” said the second hair. “I’m here, in the kraal,” said the third hair.

Mbwa aliporudi akaanza kumtafuta Nozibele. “Nozibele, uko wapi?” akapiga kelele. “Niko hapa, chini ya kitanda,” unywele wa kwanza ukajibu. “Nipo hapa nyuma ya mlango,” unywele wa pili ukajibu. “Niko hapa kwenye uzio,” unywele wa tatu ukajibu.


Ng’aŋo embwa yimanya yiiti Nanjoosi aponyohire. Nga yiduluma yirondaho. Aye yageene ababoojo ba Nanjoosi ni bayeteegire n’agasimbo ageene agabba! Embwa ni yababona nga yicuuhaŋo yiduluma yagamayo era ohuŋwa hwolwo sebonehanga nundi.

Then the dog knew that Nozibele had tricked him. So he ran and ran all the way to the village. But Nozibele’s brothers were waiting there with big sticks. The dog turned and ran away and has never been seen since.

Mbwa akagundua kuwa Nozibele amemkimbia. Kwa hiyo akakimbia kuelekea kijijini. Kaka zake Nozibele walikuwa wakimsubiri na fimbo. Mbwa alipowaona akageuka na kukimbia, na hajawahi kuonekana tena.


Written by: Tessa Welch
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Gershom Hirome
Language: Lunyole
Level: Level 3
Source: Nozibele and the three hairs from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 3 stories:
Options
Back to stories list Download PDF