Download PDF
Back to stories list

Kamarofu ka Kuukhu Grandma's bananas Ndizi za bibi

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Cornelius Wekunya

Language Lumasaaba

Level Level 4

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Inimilo ya Kuukhu yaba yiyaangisa, abe yaayitsulamo kamaheemba, buulo, ni mwooko. Ne shishafuurira ilala buulayi mu byoosi yaba kamatoore. Abe yakhaba nga Kuukhu aaba ni babetsukhulu baakali, ne mu shimoonyo busa naamanya ndi ise niye isi aafuura khuukana. Niye aanaangatsaka mu ntsu yeewe busheele, waamboolelakho bimoonyo bye mukari. Ne aaramisayo shimoonyo shitweela sheesi aakhamboolelakho ta: eena isi arobesela kamarofu.

Grandma’s garden was wonderful, full of sorghum, millet, and cassava. But best of all were the bananas. Although Grandma had many grandchildren, I secretly knew that I was her favourite. She invited me often to her house. She also told me little secrets. But there was one secret she did not share with me: where she ripened bananas.

Bibi alikuwa na bustani nzuri iliyojaa mtama, ulezi na mihogo. Lakini kati ya mazao yote, alipenda zaidi ndizi. Japo bibi alikuwa na wajukuu wengi, nilikuja kubaini kuwa alikuwa ananipenda mimi zaidi ya wote. Mara nyingi alikuwa akinialika nyumbani kwake. Pia alikuwa ananiambia siri ndogo ndogo. Lakini kulikuwa na siri moja ambayo hakunishirikisha: alipokuwa anavundika ndizi.


Shifukhu shitweela, nabona kumuyayi, nga baakureere mu muumu ibulafu khu ntsu ya Kuukhu. Nga namureeba sheesi kumuyayi kukhola, niye aantsilamo busa ari, “Kuli kumuyayi kwase namakaanga.” Andulo e kumuyayi, aabawo kamaru mafwiiti kari, keesi Kuukhu ekhala ayuusayuusa. Bubwayaayi bwamaamba naamureeba ndi, “Kuukhu, kamaru kano kaashi?”Niye aantsilamo busa ari, “Kali kamaru kaase namakaanga.”

One day I saw a big straw basket placed in the sun outside Grandma’s house. When I asked what it was for, the only answer I got was, “It’s my magic basket.” Next to the basket, there were several banana leaves that Grandma turned from time to time. I was curious. “What are the leaves for, Grandma?” I asked. The only answer I got was, “They are my magic leaves.”

Siku moja niliona tenga kubwa limeanikwa juani nje ya nyumba ya bibi. Nilipouliza lilikuwa la nini, jibu pekee nililopata lilikuwa, “Hilo ni tenga langu la maajabu.” Pembeni mwa tenga lile kulikuwa na majani ya ndizi ambayo bibi alikuwa akiyageuza kila mara. Nilipatwa na shauku. “Bibi, hayo majani ni ya nini?” niliuliza. Jibu pekee nililopata lilikuwa, “Ni majani yangu ya maajabu.”


Ise shaantsikhoyesa naabi khuubona Kuukhu, kamarofu, kamaru ni kumuyayi. Ne Kuukhu ndi wandumana wa maayi wase. Nase naamuloma ndi, “Kuukhu ndekhe imbone nga n’uuli khuukhola…” Kila Kuukhuwe amwiilamo ari, “Mwaanawe, ukhaba umumiinyi ta, khola nga niindi khuukhulomela.”Indyo naatsya butima.

It was so interesting watching Grandma, the bananas, the banana leaves and the big straw basket. But Grandma sent me off to my mother on an errand. “Grandma, please, let me watch as you prepare…” “Don’t be stubborn, child, do as you are told,” she insisted. I took off running.

Nilikuwa na shauku kubwa kumwangalia bibi, ndizi, majani ya ndizi na tenga kubwa. Lakini bibi alinituma kwenda kwa mama. “Bibi, tafadhali naomba nitazame unavyoandaa…” “Usiwe msumbufu, fanya ulichoambiwa,” alisisitiza. Nikaondoka nikikimbia.


Nga ni nakobola, nanyoola Kuukhu nga wekhaale khu lwaanyi ne nga mbaawo kumuyayi, namwe kamarofu ta. Nase naamureeba ndi, “Kuukhu, kumuyayi kuli waheena, kamarofu koosi kali waheena, naluundi waheena…?” Ne sheesi Kuukhu aantsilamo shonyene ari, “Bili mu shifwo shase namakaanga.” Shaakhalasa naabi.

When I returned, Grandma was sitting outside but with neither the basket nor the bananas. “Grandma, where is the basket, where are all the bananas, and where…” But the only answer I got was, “They are in my magic place.” It was so disappointing!

Niliporudi, bibi alikuwa amekaa nje, ila hakukuwa na tenga wala ndizi. “Bibi, tenga liko wapi, zile ndizi ziko wapi, na…” Jibu pekee nililopata lilikuwa, “Zipo kwenye eneo la maajabu.” Ilikuwa inasikitisha.


Lwanyuma lwe bifukhu bibili, Kuukhu aanduma khuutsya khumureerera kumusyeendo kweewe, khukhwaama mu shiseenge sheewe. Khaangu nga indikuule lulwiitsi, luulukhu lwe kamarofu lwaantsakaanila. Mu shiseenge she mukari nimwo mweesi Kuukhu aaba waabisile kumuyayi namakaanga kumuboofu, waakubiimbilila buulayi busa ni ibulangiti ikhale. Ise naabera ibulangiti naawunyila luulukhu lulukhongelesa.

Two days later, Grandma sent me to fetch her walking stick from her bedroom. As soon as I opened the door, I was welcomed by the strong smell of ripening bananas. In the inner room was grandma’s big magic straw basket. It was well hidden by an old blanket. I lifted it and sniffed that glorious smell.

Siku mbili baadaye, bibi alinituma kwenda chumbani kwake kumletea mkongojo. Mara tu baada ya kufungua mlango, nilikaribishwa na harufu kali ya ndizi mbivu. Pembeni mwa chumba kulikuwa na tenga kubwa la maajabu la bibi. Lilikuwa limefichwa na blanketi la zamani. Nikaliinua na kunusa ile harufi nzuri.


Likono lya Kuukhu lyanendekulusa, nga alaanga ari, “Uli khuukhola shiina? Yuubakho undeerere kumusyeendo.” Nase naarura khaangu ni kumusyeendo. Kuukhu wandeeba ari, “Uli khuumuunamuunila shiina?” Shireebo sheewe shaakila nakhebulila nga naba indi khuumuunamuuna khulwe khufuumbula shiifwo sha Kuukhu sha namakaanga.

Grandma’s voice startled me when she called, “What are you doing? Hurry up and bring me the stick.” I hurried out with her walking stick. “What are you smiling about?” Grandma asked. Her question made me realise that I was still smiling at the discovery of her magic place.

Sauti ya bibi ilinishtua alipoita, “Unafanya nini? Fanya haraka niletee mkongojo.” Nikaharakisha kwenda nje na mkongojo wake. “Unatabasamu nini?” bibi aliuliza. Swali lake likanifanya nigundue kuwa kumbe bado nilikuwa ninatabasamu baada ya kugundua eneo lake la maajabu.


Shifukhu shisheelakho, nga Kuukhu eetsa khuukyeniyila maayi wase, naatimaka mu ntsu yeewe khuuyama khu marofu luundi. Yabamwo litoore lye kamarofu kakanuunukhiile ilala. Naasasulakho litweela naalibisa mu shitweeya shaase. Lwanyuma lwe khuubiimba khu muyayi luundi, naatsya inyuma we ntsu naalilyaka khaangu. Lirofu ilyo nilyo lilyafuurisakho khun’gaaha khukhwaama nga ye ndyaatsaka khu marofu.

The following day when grandma came to visit my mother, I rushed to her house to check the bananas once more. There was a bunch of very ripe ones. I picked one and hid it in my dress. After covering the basket again, I went behind the house and quickly ate it. It was the sweetest banana I had ever tasted.

Siku iliyofuata bibi alipokuja kumtembelea mama yangu, nikakimbilia nyumbani kwake kuangalia ndizi tena. Kulikuwa na vichane vya ndizi zilizoiva. Nikachukua ndizi moja na kuificha kwenye nguo yangu. Baada ya kufunika tenga tena, nikaenda nyuma ya nyumba na harakaharaka nikaila. Ilikuwa ni ndizi tamu ambayo sijawahi kula kamwe.


Shifukhu shishaloondakho nga Kuukhu ali mu nimilo ibuumbi aaha tsinyanyi, namolokha neepa mu ntsu nekheenga khu marofu. Aambi koosi kaaba kaarobile. Nga sinyala nekhaliilikha khuuyila shisasi she tsimuunga tsine ta. Ne ni naba nga isoota khuutsya imulyaango, naawulila kuukhu akhololela ibulafu. Naanyalisa busa khuubisa kamarofu mu shitweeya shase, naakeenda naamubirakho.

The following day, when grandma was in the garden picking vegetables, I sneaked in and peered at the bananas. Nearly all were ripe. I couldn’t help taking a bunch of four. As I tiptoed towards the door, I heard grandma coughing outside. I just managed to hide the bananas under my dress and walked past her.

Siku iliyofuata, bibi alipokuwa bustanini akichuma mboga, nikanyemelea ndani kuchungulia ndizi. Karibu zote zilikuwa zimeiva. Nikashindwa kujizuia nikachukua kichane cha ndizi nne. Nilipokuwa nanyata kuelekea mlangoni, nikamsikia bibi akikohoa nje. Nilifanikiwa kuzificha ndizi ndani ya nguo yangu na tukapishana bila ya kugundua.


Shifukhu ndi shisheelakho shaba she likaantso. Kuukhu eenyukha tikhinyi. Busheele aayilatsaka kamarofu ni mwooko khuukulisa mwikaantso. Sinatimilakho khuumukyenilakho khu shifukhu isho ta. Ne nga abe siinyala khuumutatayila imbuka ndeeyi ta.

The following day was market day. Grandma woke up early. She always took ripe bananas and cassava to sell at the market. I did not hurry to visit her that day. But I could not avoid her for long.

Siku iliyofuata ilikuwa siku ya gulio. Bibi aliamka asubuhi sana. Huwa anapeleka ndizi mbivu na mihogo kuuza gulioni. Siku hiyo sikuwa na haraka kwenda kumsalimia. Ila sikuweza kumkwepa kwa muda mrefu.


Lwanyumakho angoloobe khu shifukhu sheene isho, nga maayi, ni paapa banaanga. Ise namanya lwashiina. Shiilo isho, nga ingona, namanya ndi sindiilakho luundi khukhwiiba ta, khukhwaama khu kuukhu, khukhwaama khu basaali baase, ni khufuurira ilala khukhwaama khu muundu yeesi.

Later that evening I was called by my mother and father, and Grandma. I knew why. That night as I lay down to sleep, I knew I could never steal again, not from grandma, not from my parents, and certainly not from anyone else.

Jioni ile niliitwa na mama, baba na bibi. Nilijua kwanini. Usiku ule nilipokwenda kulala, nilijua siwezi kuiba tena. Siwezi kumwibia bibi, wazazi wangu na mtu yeyote yule.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Cornelius Wekunya
Language: Lumasaaba
Level: Level 4
Source: Grandma's bananas from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF