Back to stories list

Letsatsi La Lamatlhatso Le Le Mogote Ngomunye Umgqibelo Ntambama Kushisa Ngenye Imva Kwemini Eshushu Yangomgqibelo One hot Saturday afternoon

Written by Nombulelo Thabane

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Lorato Trok

Language Tswana

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


E ne e le Lamatlhatso motshegare, mme go ne go le mogote thata. Kgwedi ya Sedimonthole e mogote. Batho botlhe ba ne ba lapile. “Bontle le Mpho le Lerato, tsamayang lo ye go tshameka kwa ntle!” Mme a rialo. “Ga ke lo batle mo thoko ga maoto a ka.”

Ngu Mgqibelo ntambama, ilanga lalikhipa inhlanzi emanzini.

Yayiyeyona mvakwemini eshushu kakhulu ngoMgqibelo kuDisemba.

It was a very hot Saturday afternoon in December.


Re ne ra tabogela kwa ntle. Lerato a re, “Kwa nokeng go phodile, a re yeng kwa teng.” “Mme o rile re se tlhole re thuma mo nokeng,” ga rialo Bontle. “Re ka se thume,” ga araba Lerato. “Re tla tshameka fela mo moriting fa thoko ga noka.”

“Zanele, Nosipho no Sanele. Phumani niyodlala ngaphandle.” Kusho umama. Nangempela saphuma silandelana.

Wonke umntu wayequmbile. “Bontle noMpho noLerato phumani phandle niyokudlala!” Umama watsho kuthi. “Andinifuni endleleni yam.” Sabaleka saphuma endlwini.

“Bontle and Mpho and Lerato, go out and play!” Mme said to us. “I don’t want you under my feet.” We ran out of the house.


Le fa go le jalo, ‘dibeke’ ke motshameko o o gotetsang, le fa o ka nna mo tlase ga ditlhare kana mo thoko ga noka. Re simolotse pele ka go rola ditlhako. Fela re ne re ntse re gotela. Ra apola diaparo tsa rona. Fela mogote o sa fokotsege.

Khona manjalo kwezwakala uSanele ethi, “Masihambeni siyodlala ngasemfuleni, kupholile lapho.” “Hhayi-bo! Umama wasitshela kahle ukuthi singayi ukuyobhukuda emfuleni.” Kulanda uZanele. “Ngeke sibhukude, sizozidlalela emthunzini eduze namanzi,” kuphendula uSanele.

“Masiyeni emlanjeni,” watsho uLerato. “Kupholile phaya.” “Kodwa utata wasixelela ukuba singaqubhi emlanjeni,” watsho uBontle. “Asiz’ukuqubha,” waphendula uLerato. “Siza kudlala nje emthunzini ecaleni kwamanzi.”

“Let’s go to the river,” Lerato said. “It’s cooler there.” “But Mme told us not to swim in the river,” said Bontle. “We won’t swim,” answered Lerato. “We’ll just play in the shade next to the water.”


Ra tsenya maoto a rona mo metsing go itsidifatsa. Ra tshelana ka metsi go fitlhela re koloba.

Kodwa nokudlala nako, kufakelana ukushisa noma ungahlala emthunzini eduze nomfula. Saqala ngokukhipha izicathulo kodwa ukushisa kwathi ngikhona. Sakhumula amahembe neziketi, kodwa sasisezwela ukushisa.

Kodwa ukudlala ‘ulibeke’ ngumsebenzi obilisayo, nokuba uphantsi kwemithi ecaleni komlambo. Okokuqala sakhulula izihlangu zethu. Kodwa sasiseshushu. Saza sakhulula iziketi neeblawuzi. Kodwa sasiseshushu.

But playing libeke is hot work, even when you’re under the trees next to the river. First we took off our shoes. But we were still hot. Then we took off our shirts and skirts. But we were still hot.


“A re thumeng, Mme a ka se itse,” Mpho a rialo. Re ne ra thuma ra ba ra lebala ka nako.

Ngokushesha safaka izinyawo zethu emfuleni ukuze sizipholise. Sathelana ngamanzi. Kwagcina ngokuthi sibe manzi te!

Safaka iinyawo zethu emlanjeni ukuzipholisa. Saza satshizana, ngokukhawuleza saba manzi tixi ngamanzi.

We put our feet in the river to cool off. Then we splashed each other. Soon we were soaked with water.


Letsatsi le ne la phirima, mme ra simoloa go gatsela. Diaparo tsa rona di kae?

“Kumnandi bakithi masivele sibhukudeni. Umama ngeke azi,” kusho uNosipho. Sangena emanzini, sashaya amadamudamu sibhukuda kumnandi. Sakhohlwa.

“O-o! Yizani! Masiqubheni,” watsho uMpho. “Utata akasoze ayazi.” Saqubha, saqubha, salibala ngexesha.

“Oh come on! Let’s swim,” said Mpho. “Mme will never know.” We swam and swam and forgot about the time.


Re ne ra lebelela ka fa tlase ga ditlhare. Ra lebelela mo dikgweng. Re lebeletse gotlhe.

Lashona ilanga, saqala sagodola. “Ziphi izingubo zethu?” sibuzana sodwa. Sabheka, sabheka, do!

Ilanga laqalisa ukuya ezantsi, saziva sigodola. Zaziphi iimpahla zethu?

The sun started to go down, and the day began to cool. Where were our clothes?


Go ne go le dikgomo gaufi le noka, di itumeletse bojang bo bo monate. Bontle o ne a lebelela godimo, “Bonang kgomo e le! Ke eng se se mo molomong wa yona?”

Safuna phasi kwezihlahla. Ngubo wawula! Safuna esikhotheni, do! Sabheka yonke indawo.

Sakhangela phantsi kwemithi. Sakhangela emahlahleni. Sakhangela kwindawo yonke.

We looked under the trees. We looked on the bushes. We looked everywhere.


“E ja palesa e e khibidu,” ga araba Lerato. “Ga se palesa e khibidu,” Mpho a goa. “Ke hempe ya gago!” Re ne ra lebelela kgomo e nngwe. E ja sengwe se se tala. “Ke sekete sa me!” ga goa Bontle.

Eduze nomfula kwakunezinkomo zizidlela, ezinye zizetshisela utshani zinanela ubumnandi botshani. Kwathi lapho uZanele ebheka phezulu, “Hhabe! Yini le esemlonyeni wenkomazi?” USanele waphendula ngokunganaki, “Idla imbali ebomvu.” Ngokushesha uNosipho wamemeza, “Hehehe! Bhekisisa, akuyona imbali, ihembe lakho!”

Kwakukho iimazi zeenkomo kufutshane nomlambo, zonwabele ingca enambithekayo. UBontle wajonga phezulu, “Jonga kulaa mazi yenkomo! Yintoni esemlonyeni yayo?” “Itya intyantyambo ebomvu,” wakhwaza uMpho.

There were some cows near the river, enjoying the sweet grass. Bontle looked up, “Look at that cow! What’s in her mouth?” “She’s eating a red flower,” said Lerato. “It’s not a red flower,” shouted Mpho. “It’s your shirt!”


Re ile gae re apere dipenti fela, re roroma ka gonne go le tsididi. “E ne e le dikgomo, ra lela. Dikgomo di jele diaparo tsa rona.” A gona Mme o ne a re dumela? Morago ga sebakanyana ke fa marago a rona a gotetse. A ne a sa gotela ka ntlha ya letsatsi.

Thushu! Nansi enye inkomo, nayo yayihlafuna okuluhlazana okwesibhakabhaka. “Isiketi sami!” kumemeza uZanele.

“Yiblawuzi yakho!” Saza sajonga kwenye imazi yenkomo. Ihlafuna into eblowu. “Sisiketi sam!” watsho uBontle.

We looked at another cow who was chewing something blue. “That’s my skirt!” shouted Bontle.


Written by: Nombulelo Thabane
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Lorato Trok
Language: Tswana
Level: Level 3
Source: One hot saturday from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF