Back to stories list

Koko O Tsietsa Lenong Usikhukhukazi Uqiliga Ukhozi Usikhukukazi Uqhatha Ukhozi Hen tricks Eagle

Written by Nathan Higenyi

Illustrated by Rob Owen

Translated by Lorato Trok

Language Tswana

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Bogologotala Koko le Lenong e ne ele ditsala. Ka letsatsi le lengwe Lenong o ne a fitlhela Koko a ikhutsitse mo tlase ga setlhare a tswa mabenkeleng. Koko o ne a eme ka leoto le le lengwe.

Kudaladala, uSikhukhukazi noKhozi babengabangani. Ngelinye ilanga, uKhozi wafica uSikhukhukazi ephumule phansi kwesihlahla nezikhwama zakhe. USikhukhukazi wayemi ngomlenze owodwa.

Kudala-dala, uSikhukukazi noKhozi babengabahlobo. Ngenye imini, uKhozi wafika uSikhukhukazi ephumle phantsi komthi neebhegi zakhe ezinegrosari. USikhukhukazi wayeme ngomlenze omnye.

Long ago Hen and Eagle were friends. One day, Eagle found Hen under a tree resting with her shopping bags. Hen was standing on one leg.


“Leoto la gago le lengwe le kae?” Lenong a botsa Koko.

UKhozi wabuza uSikhukhukazi, “Uphi omunye umlenze wakho?”

UKhozi wabuza kuSikhukukazi, “Uphi omnye umlenze wakho?”

Eagle asked Hen, “Where is your other leg?”


“Ralebenkele o kgaotse leoto la me mme a mpha dikgetsi tse di tletseng dijo tse mo boemong,” Koko a bolelela Lenong.

USikhukhukazi waphendula wathi, “Umphathisitolo uwunqumile, wase enginika le mpahla esikhundleni sawo.”

USikhukhukazi waphendula uKhozi wathi, “Unovenkile unqumle umlenze wam waze wandinika ezi bhegi endaweni yawo.”

Hen told Eagle, “The shopkeeper cut off my leg and gave me these groceries in return.”


Lenong a botsa Koko gore a le ene a ka dira jalo. Le ene o ne a batla kgetsi ya dijo. Koko a dumela.

UKhozi wabuza, “Ngingakwenza nami lokho?” UKhozi naye wayefuna izimpahla. USikhukhukazi wavuma.

UKhozi wabuza kuSikhukukazi ukuba angakwazi na naye ukwenza loo nto. Naye wayeyifuna ibhegi egcwele igrosari. USikhukukazi wavuma.

Eagle asked Hen whether he could do the same. He also wanted a bag of groceries. Hen agreed.


Lenong o ne a ya go ralebenkele, mme a kopa gore a mo kgaole leoto a mo fe dikgetsi tsa dijo mo boemong. Ralebenkele o ne a dumela.

Engazelele lutho umphathisitolo, kwafika uKhozi. “Ngicela unginqume umlenze nami bese unginika izimpahla.” Wavuma umphathisitolo.

UKhozi waya kunovenkile wamcela ukuba anqumle omnye umlenze wakhe aze amnike ibhegi enegrosari ngaphakathi. Unovenkile wavuma.

Eagle went to the shopkeeper and asked her to cut off one of his legs in exchange for groceries. The shopkeeper accepted.


Lenong o ne a tlola-tlola ka leoto le le lengwe go ya gae. Mme fela o ne a itumeletse dilo tse ralebenkele a mo fileng tsone.

Khele, khele, khele kukheleza uKhozi ebheke ekhaya. Wayejabule nokho ngempahla ayeyinikwe umphathisitolo.

UKhozi wangcileza ngomlenze omnye wade wayokufika ekhaya. Wayonwatyiswe kakhulu zizinto awayezinikwe ngunovenkile.

The eagle hopped on one leg all the way home. But he was happy with the things the shopkeeper gave him.


Fa Lenong a fitlha kwa gae, o ne a fitlhela Koko a nale maoto a mabedi.

Wathi efika ekhaya uKhozi, wafica uSikhukhukazi ehamba ngayo yomibili imilenze yakhe. “Mameshane!”

Wathi akufika ekhaya uKhozi, wabona uSikhukukazi ehamba ngayo yomibini imilenze yakhe.

When Eagle reached home, he found Hen with both her legs.


Lenong o ne a tenegile mme a lelekisa Koko. Mme fela a se mo tshware. Ka jalo, Lenong o dula a batlana le bana ba dikoko. Fa a tshwara mongwe wa bone, o a ba ja.

Wathukuthela uKhozi wagxumela uSikhukhukazi. Zaya kuSikhukhukazi. Yingakho uKhozi ehlala ehubha amachwane kaSikhukhukazi. Uma eke walibamba, uyalidla.

Wabanomsindo uKhozi waze waleqa uSikhukukazi. Kodwa akazange amfumane. Yiyo loo nto, uKhozi esoloko ekhangela amantshontsho kaSikhukukazi. Xa ethe walibona intshontsho, uyalibamba alitye.

Eagle was furious and chased Hen. But he never caught her. Instead, Eagle always looks out for Hen’s children. Whenever he catches one, he eats it.


Written by: Nathan Higenyi
Illustrated by: Rob Owen
Translated by: Lorato Trok
Language: Tswana
Level: Level 3
Source: Hen tricks eagle from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF