Back to stories list

Ngelusuku lwekushisa kakhulu kwelilanga ngengcibelo ntsambama Ngomunye Umgqibelo Ntambama Kushisa Ngenye Imva Kwemini Eshushu Yangomgqibelo One hot Saturday afternoon

Written by Nombulelo Thabane, Tessa Welch

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Joyce Ngomane, Zinhle Msibi

Language Swati

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Bekuyintsambama yangemgcibelo leshisa kakhulu, enyangeni yengongoni. Wonkhe umuntfu bekanyukubele. “Bontle, Mpho na Lerato, Hambani niyodlala ngaphandle!” kwasho unina. “Angifuni niloku nilandzelana nami.”

Ngu Mgqibelo ntambama, ilanga lalikhipa inhlanzi emanzini.

Yayiyeyona mvakwemini eshushu kakhulu ngoMgqibelo kuDisemba.

It was a very hot Saturday afternoon in December.


Sagijimela ngaphandle. “Asambeni siye emfuleni,” kwasho Lerato. “Phela kupholile emfuleni.” “Kepha make wasitjela kutsi singabogeza emfuleni,” kwasho Bontle. “Angeke sibhukushe,” kuphendvula Lerato. “Sitawumane sidlale emtfuntini losedvute kwemanti.

“Zanele, Nosipho no Sanele. Phumani niyodlala ngaphandle.” Kusho umama. Nangempela saphuma silandelana.

Wonke umntu wayequmbile. “Bontle noMpho noLerato phumani phandle niyokudlala!” Umama watsho kuthi. “Andinifuni endleleni yam.” Sabaleka saphuma endlwini.

“Bontle and Mpho and Lerato, go out and play!” Mme said to us. “I don’t want you under my feet.” We ran out of the house.


Kepha kudlala elangeni kubanga kushisa, nanobe udlala emtfuntini losedvute nemfula. Kwekucala sakhumula ticatfulo tetfu, kepha besiloku sikuva kushisa. Sabuye sakhumula emahembe etfu netiketi. Kepha bekungekho umehluko, sikuva kushisa.

Khona manjalo kwezwakala uSanele ethi, “Masihambeni siyodlala ngasemfuleni, kupholile lapho.” “Hhayi-bo! Umama wasitshela kahle ukuthi singayi ukuyobhukuda emfuleni.” Kulanda uZanele. “Ngeke sibhukude, sizozidlalela emthunzini eduze namanzi,” kuphendula uSanele.

“Masiyeni emlanjeni,” watsho uLerato. “Kupholile phaya.” “Kodwa utata wasixelela ukuba singaqubhi emlanjeni,” watsho uBontle. “Asiz’ukuqubha,” waphendula uLerato. “Siza kudlala nje emthunzini ecaleni kwamanzi.”

“Let’s go to the river,” Lerato said. “It’s cooler there.” “But Mme told us not to swim in the river,” said Bontle. “We won’t swim,” answered Lerato. “We’ll just play in the shade next to the water.”


Safaka tinyawo emfuleni kuze siphole. Sase sitselana ngemanti. Ngemva kwaloko, besesihleti ekhatsi emantini.

Kodwa nokudlala nako, kufakelana ukushisa noma ungahlala emthunzini eduze nomfula. Saqala ngokukhipha izicathulo kodwa ukushisa kwathi ngikhona. Sakhumula amahembe neziketi, kodwa sasisezwela ukushisa.

Kodwa ukudlala ‘ulibeke’ ngumsebenzi obilisayo, nokuba uphantsi kwemithi ecaleni komlambo. Okokuqala sakhulula izihlangu zethu. Kodwa sasiseshushu. Saza sakhulula iziketi neeblawuzi. Kodwa sasiseshushu.

But playing libeke is hot work, even when you’re under the trees next to the river. First we took off our shoes. But we were still hot. Then we took off our shirts and skirts. But we were still hot.


“Hheyi buyani! Asibhukusheni,” kwasho Mpho. “Make angeke ati ngaloko.” Sabhukusha sabhukusha, sate sakhohlwa ngesikhatsi.

Ngokushesha safaka izinyawo zethu emfuleni ukuze sizipholise. Sathelana ngamanzi. Kwagcina ngokuthi sibe manzi te!

Safaka iinyawo zethu emlanjeni ukuzipholisa. Saza satshizana, ngokukhawuleza saba manzi tixi ngamanzi.

We put our feet in the river to cool off. Then we splashed each other. Soon we were soaked with water.


Lilanga beseliyoshona, sesicala kuva emakhata. Besitibeke kuphi timphahla tetfu?

“Kumnandi bakithi masivele sibhukudeni. Umama ngeke azi,” kusho uNosipho. Sangena emanzini, sashaya amadamudamu sibhukuda kumnandi. Sakhohlwa.

“O-o! Yizani! Masiqubheni,” watsho uMpho. “Utata akasoze ayazi.” Saqubha, saqubha, salibala ngexesha.

“Oh come on! Let’s swim,” said Mpho. “Mme will never know.” We swam and swam and forgot about the time.


Sibuke phansi kwetihlahla. Sabuka emahlatsini. Sabuka yonkhe indzawo.

Lashona ilanga, saqala sagodola. “Ziphi izingubo zethu?” sibuzana sodwa. Sabheka, sabheka, do!

Ilanga laqalisa ukuya ezantsi, saziva sigodola. Zaziphi iimpahla zethu?

The sun started to go down, and the day began to cool. Where were our clothes?


Bekunetinkhomo eceleni kwemfula, tititika ngetjani lobunongotelako. Bontle wabuka etulu, “Buka leyankhomo! Yini lesemlonyeni wayo? “Idla imbali lebovu,” kwasho Lerato. “Akusiyo imbali lebovu,” kumemeta Mpho. “Lihembe lakho!”

Safuna phasi kwezihlahla. Ngubo wawula! Safuna esikhotheni, do! Sabheka yonke indawo.

Sakhangela phantsi kwemithi. Sakhangela emahlahleni. Sakhangela kwindawo yonke.

We looked under the trees. We looked on the bushes. We looked everywhere.


Sabuka lenye Inkhomo lebeyihlafuna lokuluhlata kwesibhakabhaka. “Siketi sami lesa!” kumemeta Bontle.

Eduze nomfula kwakunezinkomo zizidlela, ezinye zizetshisela utshani zinanela ubumnandi botshani. Kwathi lapho uZanele ebheka phezulu, “Hhabe! Yini le esemlonyeni wenkomazi?” USanele waphendula ngokunganaki, “Idla imbali ebomvu.” Ngokushesha uNosipho wamemeza, “Hehehe! Bhekisisa, akuyona imbali, ihembe lakho!”

Kwakukho iimazi zeenkomo kufutshane nomlambo, zonwabele ingca enambithekayo. UBontle wajonga phezulu, “Jonga kulaa mazi yenkomo! Yintoni esemlonyeni yayo?” “Itya intyantyambo ebomvu,” wakhwaza uMpho.

There were some cows near the river, enjoying the sweet grass. Bontle looked up, “Look at that cow! What’s in her mouth?” “She’s eating a red flower,” said Lerato. “It’s not a red flower,” shouted Mpho. “It’s your shirt!”


Saya ekhaya ngemaphenti, sichucha. Hhayi ngoba bekupholile kuphela. “Bekungenca yetinkhomo,” sakhala. “Letinkhomo tidle timphahla tetfu.” Ingabe make utasikholwa?Masinyane nje tibunu tetfu tatfola kufutfumala. Loku bekungasiko loko kwelilanga.

Thushu! Nansi enye inkomo, nayo yayihlafuna okuluhlazana okwesibhakabhaka. “Isiketi sami!” kumemeza uZanele.

“Yiblawuzi yakho!” Saza sajonga kwenye imazi yenkomo. Ihlafuna into eblowu. “Sisiketi sam!” watsho uBontle.

We looked at another cow who was chewing something blue. “That’s my skirt!” shouted Bontle.


Written by: Nombulelo Thabane, Tessa Welch
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Joyce Ngomane, Zinhle Msibi
Language: Swati
Level: Level 3
Source: One hot saturday from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 3 stories:
Options
Back to stories list Download PDF