Back to stories list

Inkhukhu nelishongololo Unkukhu Noshongololo Chicken and Millipede

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Nombuso Mbele, Mthokozisi Zwane

Language Swati

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Inkhukhu nelishongololo bebabangani labakhulu. Kodvwa bebatsandza kucudzelana. Ngalelinye lilanga bavumelana ngekutsi badlale libhola letinyawo kute babone kutsi ngubani longumpetsa.

UNkukhu noShongololo babengabangani. Kodwa babehlala bencintisana. Ngelinye ilanga banquma ukudlala ibhola lezinyawo befuna ukubona ukuthi ubani owayengumpetha.

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.


Baya enkhundleni yetemidlalo lapho bafike bacala khona umdlalo wabo. Inkhukhu beyidlala ngekuphangisa, kodvwa lishongololo beliphangisa kakhulu. Inkhukhu beyikhahlelela ekudzeni, kodvwa lishongololo belikhahlelela ekudzeni kakhulu. Ngulapho inkhukhu yacala khona kutfukutsela.

Baya enkundleni yebhola lezinyawo basebeqala umdlalo wabo. UNkukhu wayeshesha, kodwa uShongololo wayeshesha kakhulu. UNkukhu wayelikhahlela liye kude, kodwa elikaShongololo laliya kude kakhulu, uNkukhu waqala manje ukukhononda.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.


Bavumelana ngekutsi kuyiwe emlotseni. Lishongololo laba lekucala kuvimba emapalini ngalesikhatsi inkhukhu ishaya linye vo ligoli. Inkhukhu nayo yatfola litfuba lekuvimba emapalini kute ivikele ligoli layo.

Banquma ukuba bakhahlele amaphenathi. Kwaqala uShongololo ukuba avimbe emagoli. UNkukhu wafaka igoli elilodwa kuphela. Emva kwalokho kwasekuba ithuba likaNkukhu ukuvika ukungena kwegoli.

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.


Lishongololo lakhahlela libhola kwangena ligoli. Lashaya titayela kwabuye kwangena lelinye. Aba sihlanu emagoli langeniswa lishongololo emapalini.

UShongololo wakhahlela ibhola langena ezintini. UShongololo wapheceza ejika nebhola langena. UShongololo walishaya ngekhanda ibhola langena ezintini. UShongololo washaya amagoli amahlanu.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.


Kwayitfukutselisa inkhukhu kwehlulwa lishongololo. Yabonakala njengesehluleki lesicakile ngemuva kwekuhlulwa. Lafa laphela lishongololo ngekubona umngani walo akhatsatekile.

UNkukhu kwamthukuthelisa ukuthi uhluliwe. Wayengakubekezeleli ukuhlulwa. UShongololo wavele wamhleka ngoba umngane wakhe wayesexakanisekile.

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.


Inkhukhu yatfukutsela ngangekutsi yavula umlomo wayo lomudze yagwinya lishongololo.

UNkukhu wayesethukuthele kakhulu waze waligwinya ishongololo.

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.


Ngalesikhatsi inkhukhu ibuyela ekhaya, yahlangana namake welishongololo endleleni. Make welishongololo wabuta watsi, “Awukase umbone yini umntfwana wami?” Inkhukhu yavele yatibindzela nje yahamba. Wakhatsateka kakhulu Make welishongololo.

Kuthe uNkukhu eseya ekhaya,nwahlangana noMama Shongololo. UMama Shongololo wabuza, “Uke wayibona ingane yami?” UNkukhu akaphendulanga. UMama Shongololo wakhathazeka.

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.


Make welishongololo weva livi lelincane litsi. “Ngisite make!” ngalelikhalako livi. Wase uyacalata make welishongololo. Waphindze walalelisisa, lelivi belichamuka ngekhatsi enkhukhwini.

UMama Shongololo wezwa izwi elincane. “Ngelekelele Mama!” kukhala izwi. UMama Shongololo waqalaza walalelisisa, izwi laliqhamuka ngaphakathi enkukhwini.

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.


Make welishongololo wamemeta ngalelikhulu livi watsi, “Sebentisa emandla lonawo mntfwanami…”, emaShongololo ayakhona kwenta liphunga lelibi kanye nekunganambitseki kahle. Ngemuva kwaloko, inkhukhu yativa igula.

UMama Shongololo wamemeza, “Sebenzisa amandla akho akhethekile mntanami!” Amashongololo akwazi ukukhipha iphunga elibi azenze anambitheke kabi. UNkukhu wazizwa efikelwa ukucanuzela kwenhliziyo.

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.


Inkhukhu yakhipha umoya ngemlomo, yalwa yetama kwehlisa lobekadze kuyivimbile emphinjeni. Yatsimula, yakhwehlela yate yakhwehlelisisa njengobe lishongololo belinyanyisa ngekhatsi kwayo.

UNkukhu wagonyuluka. Wabuye wagwinya wakhafula. Wathimula, wakhwehlela kaningi. Ishongololo lalinyanyeka!

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!


Inkhukhu yakhwehlela yate yakhipha lishongololo lebekadze lisesiswini sayo. Make welishongololo kanye nebantfwana bakhe bagibela esihlahleni batifihla khona.

UNkukhu wakhwehlela laze laphuma laqhasha ishongololo elalisesiswini sakhe. UMama Shongololo nengane yakhe banwabuzela bakhuphuka ngesihlahla bayocasha.

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.


Kusukela lapho inkhukhu nelishongololo baphendvuka titsa letinkhulu.

Kusukela ngalelo langa, izinkukhu namashongololo baba yizitha.

From that time, chickens and millipedes were enemies.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Nombuso Mbele, Mthokozisi Zwane
Language: Swati
Level: Level 3
Source: Chicken and millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF