Back to stories list

Ngiyakutsandza kufundza Ngiyathanda Ukufunda Ndiyathanda Ukufunda I like to read!

Written by Letta Machoga

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Fakazile Armooh

Language Swati

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ngiyakutsandza kufundza.

Ngiyathanda ukufunda.

Ndiyathanda ukufunda.

I like to read.


Ngubani nje lengingamfundzela?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Dzadzewetfu sewulele.

Udadewethu ulele.

Umntwana ulele.

My sister is asleep.


Ngubani nje lengingamfundzela?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Bomake nagogo baphishekile ngemsebenti.

Umama nogogo bayapheka.

Umama nomakhulu bayapheka.

My mother and grandmother are busy.


Ngubani nje lengingamfundzela?

Ngizofundela ubaba.

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Bobabe namkhulu baphishekile ngemsebenti.

Ubaba nomkhulu bakhanda imoto.

Utata notatomkhulu balungisa imoto.

My father and grandfather are busy.


Ngubani nje lengingamfundzela? Angitifundzele!

Kulungile. Ngizozifundela mina.

Ndingafundela bani? Ndizohlala phantsi ndizifundele mna.

Who can I read to? I can read to myself!


Written by: Letta Machoga
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Fakazile Armooh
Language: Swati
Level: Level 1
Source: I like to read from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 1 stories:
Options
Back to stories list Download PDF