Back to stories list

Mokibelo Wa Go Fiša Tšhiritšhiri Ngomunye Umgqibelo Ntambama Kushisa Ngenye Imva Kwemini Eshushu Yangomgqibelo One hot Saturday afternoon

Written by Nombulelo Thabane

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Maphokane Mapule Mohlamme

Language Sepedi

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


E be e le ka kgwedi ya Manthole, e le Mokibelo e bile letšatši le fiša ka kudu. “Bontle, Mpho le Lerato, sepelang le ye go raloka!” gwa realo Mma go rena. “Ga ke le nyake kgaufsi le nna.”

Ngu Mgqibelo ntambama, ilanga lalikhipa inhlanzi emanzini.

Yayiyeyona mvakwemini eshushu kakhulu ngoMgqibelo kuDisemba.

It was a very hot Saturday afternoon in December.


Re ile ra tšwa ka ngwakong re kitima. “A re yeng nokeng,” gwa realo Lerato. “Kua nokeng go tloga go fodile.” “Eupša Mma o il a re botša gore re se ka ra rutha ka nokeng,” gwa realo Bontle. “Re ka se ka ra rutha,” gwa araba Lerato. “Re tla raloka mo morithing kgaufsi le meetse.” Eupša go raloka dibeke go a lapiša, le ge o ka ralokela ka fase ga mehlare kgaufsi le noka.

“Zanele, Nosipho no Sanele. Phumani niyodlala ngaphandle.” Kusho umama. Nangempela saphuma silandelana.

Wonke umntu wayequmbile. “Bontle noMpho noLerato phumani phandle niyokudlala!” Umama watsho kuthi. “Andinifuni endleleni yam.” Sabaleka saphuma endlwini.

“Bontle and Mpho and Lerato, go out and play!” Mme said to us. “I don’t want you under my feet.” We ran out of the house.


La mathomo re ile ra ntšha dieta tša rena. Eupša re be re sa hwa ke phišo. Gomme ra apola dihempe le dikhete tša rena. Le ge go le bjalo re e swa ke phišo.

Khona manjalo kwezwakala uSanele ethi, “Masihambeni siyodlala ngasemfuleni, kupholile lapho.” “Hhayi-bo! Umama wasitshela kahle ukuthi singayi ukuyobhukuda emfuleni.” Kulanda uZanele. “Ngeke sibhukude, sizozidlalela emthunzini eduze namanzi,” kuphendula uSanele.

“Masiyeni emlanjeni,” watsho uLerato. “Kupholile phaya.” “Kodwa utata wasixelela ukuba singaqubhi emlanjeni,” watsho uBontle. “Asiz’ukuqubha,” waphendula uLerato. “Siza kudlala nje emthunzini ecaleni kwamanzi.”

“Let’s go to the river,” Lerato said. “It’s cooler there.” “But Mme told us not to swim in the river,” said Bontle. “We won’t swim,” answered Lerato. “We’ll just play in the shade next to the water.”


Re ile ra tsenya maoto a rena ka meetseng go re a fole. Ra thoma go gašana ka meetse. Ka pelanyana re be šetše re thapile go thapa ka meetse.

Kodwa nokudlala nako, kufakelana ukushisa noma ungahlala emthunzini eduze nomfula. Saqala ngokukhipha izicathulo kodwa ukushisa kwathi ngikhona. Sakhumula amahembe neziketi, kodwa sasisezwela ukushisa.

Kodwa ukudlala ‘ulibeke’ ngumsebenzi obilisayo, nokuba uphantsi kwemithi ecaleni komlambo. Okokuqala sakhulula izihlangu zethu. Kodwa sasiseshushu. Saza sakhulula iziketi neeblawuzi. Kodwa sasiseshushu.

But playing libeke is hot work, even when you’re under the trees next to the river. First we took off our shoes. But we were still hot. Then we took off our shirts and skirts. But we were still hot.


“E tlang! A re rutheng,” gwa realo Mpho. “Mma a ka se tsebe.” Re ile ra rutha ra lebala le go lebelela nako.

Ngokushesha safaka izinyawo zethu emfuleni ukuze sizipholise. Sathelana ngamanzi. Kwagcina ngokuthi sibe manzi te!

Safaka iinyawo zethu emlanjeni ukuzipholisa. Saza satshizana, ngokukhawuleza saba manzi tixi ngamanzi.

We put our feet in the river to cool off. Then we splashed each other. Soon we were soaked with water.


Letšatši le be le šetše le thoma go sobelela, e bile re thoma go kwa le go tonyanyana. Diaparo tša rena di kae?

“Kumnandi bakithi masivele sibhukudeni. Umama ngeke azi,” kusho uNosipho. Sangena emanzini, sashaya amadamudamu sibhukuda kumnandi. Sakhohlwa.

“O-o! Yizani! Masiqubheni,” watsho uMpho. “Utata akasoze ayazi.” Saqubha, saqubha, salibala ngexesha.

“Oh come on! Let’s swim,” said Mpho. “Mme will never know.” We swam and swam and forgot about the time.


Re ile ra di lebelela ka fase ga mehlare. Ra lebelela ka sethokgweng. Re di nyakile gohle.

Lashona ilanga, saqala sagodola. “Ziphi izingubo zethu?” sibuzana sodwa. Sabheka, sabheka, do!

Ilanga laqalisa ukuya ezantsi, saziva sigodola. Zaziphi iimpahla zethu?

The sun started to go down, and the day began to cool. Where were our clothes?


Go be go na le dikgomo kgaufsi le noka, di iphsina ka bjang bjo monate. Bontle o ile a lebelela godimo. “Lebelela kgomo yela! Ke eng seo se le go ka gare ga molomo wa yona?” “E ja letšoba le le khibidu,” gwa realo Lerato. “Ga se letšoba le le khibidu,” gwa goelela Mpho. “Ke hempe ya gago.”

Safuna phasi kwezihlahla. Ngubo wawula! Safuna esikhotheni, do! Sabheka yonke indawo.

Sakhangela phantsi kwemithi. Sakhangela emahlahleni. Sakhangela kwindawo yonke.

We looked under the trees. We looked on the bushes. We looked everywhere.


Ra lebelela kgomo ye nngwe gape. Yona e be sohla selo se botala bja legodimo. “Ke malethekana wa ka!” gwa goelela Bontle.

Eduze nomfula kwakunezinkomo zizidlela, ezinye zizetshisela utshani zinanela ubumnandi botshani. Kwathi lapho uZanele ebheka phezulu, “Hhabe! Yini le esemlonyeni wenkomazi?” USanele waphendula ngokunganaki, “Idla imbali ebomvu.” Ngokushesha uNosipho wamemeza, “Hehehe! Bhekisisa, akuyona imbali, ihembe lakho!”

Kwakukho iimazi zeenkomo kufutshane nomlambo, zonwabele ingca enambithekayo. UBontle wajonga phezulu, “Jonga kulaa mazi yenkomo! Yintoni esemlonyeni yayo?” “Itya intyantyambo ebomvu,” wakhwaza uMpho.

There were some cows near the river, enjoying the sweet grass. Bontle looked up, “Look at that cow! What’s in her mouth?” “She’s eating a red flower,” said Lerato. “It’s not a red flower,” shouted Mpho. “It’s your shirt!”


Re boetše gae re apere marokgokgwana a ka fase fela, re thothomela. Re be re sa thothomedišwe ke go kwa phefonyana fela. “Ke. Ke ke dikgomo,” re bolela ka sello. “Dikgomo di jele diaparo tša rena.” O gopola go re Mma o ile a re kgolwa? Ka pelanyana maragonyana a rena a be a le boruthu. Eupša borutho bjo e be e se bja letšatši.

Thushu! Nansi enye inkomo, nayo yayihlafuna okuluhlazana okwesibhakabhaka. “Isiketi sami!” kumemeza uZanele.

“Yiblawuzi yakho!” Saza sajonga kwenye imazi yenkomo. Ihlafuna into eblowu. “Sisiketi sam!” watsho uBontle.

We looked at another cow who was chewing something blue. “That’s my skirt!” shouted Bontle.


Written by: Nombulelo Thabane
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Maphokane Mapule Mohlamme
Language: Sepedi
Level: Level 3
Source: One hot saturday from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF