Back to stories list

Pese Ye Kgolo Ye Talalerata Ibhasi Enkulu Eluhlaza Okwe Sibhakabhaka Ibhasi Enkulu Ezuba Big blue bus

Written by Mecelin Kakoro

Illustrated by Mango Tree

Translated by Motlhago Sara Mohale

Language Sepedi

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Go be go na le pese ye tee fela motseng wa bo Ebei. E be e le ye kgolo ya mmala wa talalerata. E be e na le modumo wa lešata kudu.

Yayiyodwa ibhasi edolobheni lika-Ebei. Yayinkulu futhi iluhlaza okwesibhakabhaka. Yayinomsindo omkhulu.

Kwakukho ibhasi enye jwi elalilini ka-Ebei. Yayinkulu kwaye izuba ngombala. Yayingxola kakhulu.

There was only one bus in Ebei’s village. It was big and blue. It was very noisy.


Ka letšatši le lengwe mmago Ebei o ile a re, “Gosasa re tla ya toropong go reka diaparo tša gago tša sekolo.”

Ngelinye ilanga umama ka-Ebei wathi, “Kusasa sizokuya edolobheni siyothenga umfaniswano wakho.”

Ngenye imini umama ka-Ebei wathi, “Kusasa ngomso sizokuya edolophini siyokuthenga iyunifomu yakho.”

One day, Ebei’s mother said, “Tomorrow we will go to town to buy your school uniform.”


Ebei o be a thabile kudu. Ba be ba eya go sepela ka pese ye kgolo ye talalerata. Ebei o be a thabile kudu ebile a sa kgone go rabala bošegong bjoo.

U-Ebei wajabula kakhulu. Babezohamba ngebhasi enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka. Kwakungavumi ukuba alale ebusuku.

U-Ebei wavuya kakhulu. Babeza kuhamba ngebhasi enkulu ezuba ngombala. Wayengakwazi ukulala ebusuku luvuyo.

Ebei was very excited. They would travel in the big blue bus. He could not sleep that night.


Ebei o be a šetše a itokišitše ge mmagwe a eya go mo tsoša.

U-Ebei wayesevele esegqokile lapho umama wakhe engena ezomvusa.

Wayesele enxibile ngelixa umama wakhe engena ezokumvusa.

Ebei was already dressed when his mother came to wake him.


Ebei le mmagwe ba ile ba leba boemapese. Ba ile ba emela pese ye kgolo ya mmala wa talalerata. Efela pese e ila ya se tle.

U-Ebei nomama wakhe baya esitobhini. Balindela ibhasi enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka. Kodwa ibhasi ayizange ifike.

U-Ebei nomama wakhe baya esitophini sebhasi. Balinda ibhasi enkulu embala uzuba. Kodwa ibhasi ayizange ifike.

Ebei and his mother walked to the bus stop. They waited for the big blue bus. But the bus did not come.


Batho ba bangwe le bona ba ile ba fihla boemapese. Ba ile ba ngongorega ka ge pese e latetšwe. “Pese e kae?” ba botšiša.

Abanye abantu bafika esitobhini. Babekhononda ngoba ibhasi yayingasigcinanga isikhathi. “Ngabe ibhasi isishiyile?” Babebuza.

Abanye abantu bafika nabo esitophini. Babekhalaza kuba ibhasi yayingalibambanga ixesha layo. “Ingaba ibhasi isishiyile?” Babebuza.

Other people arrived at the bus stop. They complained because the bus was late. “Has the bus left us?” they asked.


Ebei o be a tshwenyegile. “Re ka se sa kgona go ya toropong. Nka se sa hwetša diaparo tše diswa tša sekolo,” a nagana.

U-Ebei wakhathazeka. “Ngeke sikwazi ukuya edolobheni. Ngeke ngikwazi ukuthola umfaniswano wami,” ecabanga.

U-Ebei wakhathazeka. “Asizukwazi ukuya edolophini. Asizukwazi ukuyokuthenga iyunifomu yam,” wacinga.

Ebei was worried. “We will not be able to go to town. I will not be able to get my uniform,” he thought.


Batho ba bangwe ba ile ba itlhoboga gomme ba boela gae. Eupša Ebei o ile a lla a gana go boela gae. Mmagwe o ile a mo kgothatša. “Re tla leta sebakanyana,” a realo.

Abanye abantu baduba babuyela emakhaya. Kodwa u-Ebei wayekhala engafuni ukuya ekhaya. Kodwa umama wakhe wayemduduza ethi, “Sizolinda isikhashana eside.”

Abanye abantu bajika babuyela emakhaya. Kodwa u-Ebei wayekhala engafuni ukuya ekhaya. Umama wakhe wamthuthuzela wathi, “Siza kuqhubeka silinde.”

Some people gave up and went home. But Ebei cried and did not want to go. His mother comforted him. “We will wait a bit longer,” she said.


Morago ga nakwana, ba ile ba kwa modumo. Ba ile ba bona lerole moyeng. E be e le pese e tšwelela!

Masishane, bezwa umsindo. Babona izintuli emoyeni. Yayiza ibhasi!

Ngokukhawuleza beva ingxolo. Babona uthuli emoyeni. Yayisiza ibhasi!

Suddenly, they heard a noise. They saw dust in the air. The bus was coming!


Efela pese ye e be e se ye talalerata. E be e se ye kgolo. Pese e be e le ye hubedu le gona e le ye nnyane. Batho bao ba bego ba emetše pese ba ile ba lebelela pese ye. Ba ile ba se namele.

Kodwa le bhasi yayingeluhlaza okwesibhakabhaka. Yiyingenkulu. Le bhasi yayibomvu futhi incane. Abantu ababelindile bayibuka ibhasi. Abazange bagibele.

Kodwa ibhasi yayingekho zuba. Yayingekho nkulu. Le bhasi yayibomvu yaye incinane. Abantu ababelindile bayijonga nje ibhasi. Abazange bakhwele.

But this bus was not blue. It was not big. This bus was red and small. The waiting people looked at this bus. They did not get in.


“Namelang! Namelang!” mootledi a goelela. “Nako e re šiile lehono,” a realo.

“Ngenani! “Ngenani!” kumemeza umshayeli ethi, “Sishiywe isikhathi namuhla.

“Ngenani! Ngenani!” wakhwaza umqhubi Waphinda wathi, “Sishiywe lixesha namhlanje.

“Get in! Get in!” shouted the driver. “We are very late today,” he said.


Ebei le mmagwe e be e le bona ba mathomo ba go namela pese. Morago ga nakwana batho ba bangwe le bona ba namela pese yeo ye hubedu ye nnyane.

U-Ebei nomama wakhe bangena kuqala. Ngesikhashana wonke umuntu wangena ebhasini elibomvu elincane.

U-Ebei nomama wakhe bangena kuqala. Ngomzuzwana wonke umntu wangena ebhasini ebomvu encinane.

Ebei and his mother got in first. Soon everyone else got in the small red bus.


Ebei o ile a lebelela ka lefasetere. O ile a bona batho ba bantši gona moo boemapese.

U-Ebei wabuka phandle ngefasitela. Wabona abanye abantu abaningi esitobhini.

U-Ebei wajonga phandle ngefestile. Wabona abanye abantu abaninzi esitophini.

Ebei looked out the window. He saw more people at the bus stop.


Batho ba bantši ba ile ba kitima gore ba sware pese. Efela ba be ba šaletše. Pese e be e tletše. Pese ye hubedu e ile ya leba toropong.

Abanye abantu abaningi babegijima bejahe ukugibela ibhasi. Kodwa basebeshiywe isikhathi. Ibhasi yase igcwele. Ibhasi ebomvu yahamba yaya edolobheni.

Abanye abantu abaninzi babebaleka beleqa ukukhwela ibhasi. Kodwa babesele beshiywe lixesha. Ibhasi yayisele igcwele. Ibhasi ebomvu yahamba yaya edolophini.

Even more people were running to catch the bus. But they were too late. The bus was full. The red bus left for town.


“Na pese ya mmala wa talalerata, ye kgolo, e kae?” mmago Ebei a botšiša. “E senyegile,” mootledi a fetola. “Re a e lokiša. E tla tla gosasa,” a tlatša a realo.

“Iphi ibhasi enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka?” Kubuza umama ka Ebei. “Ifile,” kuphendula umshayeli. “Siyayilungisa, izobakhona kusasa,” kusho umshayeli.

“Iphi ibhasi enkulu ezuba ngombala?” Kwabuza umama ka-Ebei. “Yonakele,” waphendula umqhubi. “Siyayilungisa, iza kuba khona ngomso,” watsho umqhubi.

“Where is the big blue bus?” asked Ebei’s mother. “It broke down,” replied the driver. “We are fixing it. It will come tomorrow,” he added.


Ebei yena o be a sa tshwenyege ka mmala wa pese. O be a sa tshwenyege ka bogolo bja pese. O be a thabetše fela gore pese ye e ya toropong.

U-Ebei wayengenandaba nombala webhasi. Wayengenandaba nobukhulu bebhasi. Wayejabuliswa ukuthi yayiya edolobheni.

U-Ebei wayengenaxesha lombala webhasi. Wayengenaxesha lobukhulu bebhasi. Wayevuyiswa kukuba wayesiya edolophini.

Ebei did not care about the colour of the bus. He did not care about the size of the bus. He was happy because this bus was going to town.


Written by: Mecelin Kakoro
Illustrated by: Mango Tree
Translated by: Motlhago Sara Mohale
Language: Sepedi
Level: Level 2
Source: Big blue bus from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF