Back to stories list

Bogolofadi Ga Se Go Se Kgone Abazona Izehluleki Ukukhubazeka Akuthethi Ukuba Awunakho Ukwenza Izinto Disability is Not Inability

Written by Agnes Mabururu

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Motlhago Sara Mohale

Language Sepedi

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Yo ke Malefo. Ke morutiši wa ka.

Lona nguMbali. Nguthisha wami.

Lo nguMbali. Ngutishala wam.

This is Agnes. She is my teacher.


Malefo o šomiša dipatla tša bagolofadi ge a sepela.

UMbali uhamba ngezinduku.

UMbali uhamba ngeentonga.

Agnes uses crutches to walk.


Yo ke Tebogo. Ke DJ wa ka wa mmamoratwa seyalemoyeng.

Lona nguMxolisi. Ungumsakazi engimthanda kunabo bonke.

Lo nguMxolisi. Ungoyena msasazi ndimthandayo kunabo bonke.

This is Metobo. He is my favourite radio DJ.


Tebogo o bolawa ke mahlo.

UMxolisi unenkinga yamehlo.

UMxolisi unengxaki yamehlo.

Metobo has problems with his eyes.


Yo ke Phetogo, moagišane waka. Phetogo ke molemi.

Lona ngu-Ayanda, umakhelwane wami. U-Ayanda ngumlimi.

Lo ngu-Ayanda, ummelwane wam.

This is Moraa, my neighbour. Moraa is a farmer.


Phetogo ke sefowa. O šomiša polelo ya diatla ge a bolela.

U-Ayanda akezwa ezindlebeni. Ukhuluma ngezandla.

U-Ayanda sisithulu. Uthetha ngezandla.

Moraa cannot hear. She speaks using Sign Language.


Yo ke Kabelo. Ke moraloki yo hlwahlwa wa kgwele ya maoto kua sekolong.

Lona nguSizwe. Ungumdlali webhola ovelele esikoleni sami.

Lo nguSizwe. Ungumdlali wesoka obalaseleyo esikolweni sam.

This is Osero. He is the best soccer player at my school.


Kabelo ga a na matsogo. Efela o nweša dikgwele tše dintši tša sehlopha sa rena!

USizwe akanazo izandla. Kodwa ufakela iqembu lethu amagoli amaningi!

USizwe akanazo izandla. Kodwa ukora amanqaku amaninzi kwiqela lethu!

Osero has no hands. But he scores many goals for our team!


Written by: Agnes Mabururu
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Motlhago Sara Mohale
Language: Sepedi
Level: Level 2
Source: Disability is not inability from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF