Back to stories list

Kgogo le Legokolodi Unkukhu Noshongololo Chicken and Millipede

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Bathokwa Educators

Language Sepedi

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Kgogo le legokodi e be e le bagwera. Ba be ba ngangišana ka mehla. Ka tšatši le lengwe ba ile ba gopola go bapala kgwele ya maoto gore ba kgone go bona gore nkgwete ke mang.

UNkukhu noShongololo babengabangani. Kodwa babehlala bencintisana. Ngelinye ilanga banquma ukudlala ibhola lezinyawo befuna ukubona ukuthi ubani owayengumpetha.

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.


Ba ile ba ya lebaleng la kgwele ya maoto moo ba ilego ba thoma gona go bapala. Kgogo e be e le mafolofolo empa lekgokolodi le be le le mafolofolo ka go fetišiša.

Baya enkundleni yebhola lezinyawo basebeqala umdlalo wabo. UNkukhu wayeshesha, kodwa uShongololo wayeshesha kakhulu. UNkukhu wayelikhahlela liye kude, kodwa elikaShongololo laliya kude kakhulu, uNkukhu waqala manje ukukhononda.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.


Ba ile ba gopola go thoma ka go raga di penali. Mathomong lekgokolodi le ile la ba moswaradino.Kgogo e ile ya kora nno e tee fela. Ya ba go latela kgogo ka goba moswaradino.

Banquma ukuba bakhahlele amaphenathi. Kwaqala uShongololo ukuba avimbe emagoli. UNkukhu wafaka igoli elilodwa kuphela. Emva kwalokho kwasekuba ithuba likaNkukhu ukuvika ukungena kwegoli.

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.


Lekgokolodi le ile la raga kgwele gomme la kora. Lekgokolodi le ile la laola kgwele ka go e bea dinaong tša lona gomme la nweša. Lekgokodi la betha kgwele ka hlogo gomme la nweša. Legokolodi le ile la nweša dino tše hlano

UShongololo wakhahlela ibhola langena ezintini. UShongololo wapheceza ejika nebhola langena. UShongololo walishaya ngekhanda ibhola langena ezintini. UShongololo washaya amagoli amahlanu.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.


Gomme kgogo e ile ya kgopišega morago ga go lewa. Ka nnete e ile ya ba mofengwa wa go leša dihlong. Legokodi le ile la thoma go sega morago ga ge mogwera wa lona a befelwa

UNkukhu kwamthukuthelisa ukuthi uhluliwe. Wayengakubekezeleli ukuhlulwa. UShongololo wavele wamhleka ngoba umngane wakhe wayesexakanisekile.

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.


Kgogo e ile ya befelwa mo e ilego ya bula molomo wa yona gagolo gomme ya metša legokolodi

UNkukhu wayesethukuthele kakhulu waze waligwinya ishongololo.

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.


Ge kgogo e lebile gae, ya kopana le mmagwe legokolodi. “ A ga se wa bona ngwana wa ka na?” gwa botšiša mmagwe legokolodi.Gomme kgogo ya se bolele selo. Empa mmagwe legokolodi a thoma go belaela

Kuthe uNkukhu eseya ekhaya,nwahlangana noMama Shongololo. UMama Shongololo wabuza, “Uke wayibona ingane yami?” UNkukhu akaphendulanga. UMama Shongololo wakhathazeka.

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.


Ke ge mmage legokolodi a e kwa lentšwana le lennyane le re: “ Nthuse mma!” Mmagwe legokolodi a thoma go lebelela mathoko ka moka, a theeletša ka šedi. Lentšu leo le be le etšwa ka gare ga kgogo.

UMama Shongololo wezwa izwi elincane. “Ngelekelele Mama!” kukhala izwi. UMama Shongololo waqalaza walalelisisa, izwi laliqhamuka ngaphakathi enkukhwini.

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.


Mmagwe legokolodi o ile a goelela a re: “Šomiša maatla a gago ngwanaka!” Legokolodi le kgona go ntšha monkgo o makatšang le go sa be le tatšo e bose. Gomme kgogo ya thoma go lwala

UMama Shongololo wamemeza, “Sebenzisa amandla akho akhethekile mntanami!” Amashongololo akwazi ukukhipha iphunga elibi azenze anambitheke kabi. UNkukhu wazizwa efikelwa ukucanuzela kwenhliziyo.

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.


Kgogo e ile ya thoma go betola. Ya hlafuna le go metša. Ya ethimola le go gotlhola, ya gotlhola. Legokolodi le be le nyenyiša

UNkukhu wagonyuluka. Wabuye wagwinya wakhafula. Wathimula, wakhwehlela kaningi. Ishongololo lalinyanyeka!

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!


Kgogo e gotlhotše go fihlela e tshwa legokolodi. Mmago legokolodi le ngwana wa gagwe ba ile ba ile ba gagabela ka tlase ga mohlare go iphihla

UNkukhu wakhwehlela laze laphuma laqhasha ishongololo elalisesiswini sakhe. UMama Shongololo nengane yakhe banwabuzela bakhuphuka ngesihlahla bayocasha.

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.


Go tloga tšatšing leo, kgogo le legokolodi ya ba manaba a magolo

Kusukela ngalelo langa, izinkukhu namashongololo baba yizitha.

From that time, chickens and millipedes were enemies.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Bathokwa Educators
Language: Sepedi
Level: Level 3
Source: Chicken and millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF