Back to stories list

Letšatši La Kagiso La Mahlatse Usuku Lukahamisi Lwenhlanhla Imini Kahamisi Yamathamsanqa Hamisi's lucky day

Written by Adelheid Marie Bwire

Illustrated by Rob Owen

Translated by Motlhago Sara Mohale

Language Sepedi

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Kagiso o nyaka diaparo tše diswa tša sekolo. Tatagwe o mo iša mmarakeng.

UHamisi udinga umfaniswano omusha wesikole. Ubaba wakhe umusa ezitolo.

UHamisi udinga iyunifomu entsha yesikolo. Utata wakhe umsa ezivenkileni.

Hamisi needs a new school uniform. His dad takes him to the market.


Kagiso o bona mošimane a apere hempe ye botse. “Ke hempe ye botse kudu,” Kagiso a nagana.

UHamisi ubona umfana ogqoke ihembe elihle. “Laze lalihle leliya hembe,” kucabanga uHamisi.

UHamisi ubona inkwenkwe enxibe ihempe entle. “Yaze yantle ke la hempe,” wacinga njalo uHamisi.

Hamisi sees a boy wearing a beautiful shirt. “That is a very fine shirt,” thinks Hamisi.


“Ke duma go ba le hempe ya mošimane yola,” Kagiso a realo.

“Nami ngifisa ukuba nehembe elifana nelaloya mfana,” kusho uHamisi.

“Nam ndirhalela ukuba nehempe efana naleya yala nkwenkwe,” watsho uHamisi.

“I wish I had a shirt like that boy,” says Hamisi.


“Bona, ba rekiša dihempe tšele tše di kgethegilego,” Kagiso a realo. “Tate, ka kgopelo nthekeleng ye nngwe ya tšona.”

“Bheka, uthengisa amahembe amahle,” kusho uHamisi. “Baba, ngicela ungithengele lona,” esho uHamisi.

“Jonga, uthengisa ezi hempe zikhethekileyo,” watsho uHamisi. “Tata, ndicela undithengele yona.”

“Look, she is selling those special shirts,” says Hamisi. “Dad, please buy one for me,” he asks.


“Kagiso, ke swanetše ke reke diaparo tša gago tša sekolo,” gwa realo tatagwe.

“Hamisi, kufanele ngikuthengele umfaniswano,” kusho ubaba wakhe.

“Hamisi, kufuneka ndikuthengele iyunifomu,” watsho utata wakhe.

“Hamisi, I have to buy your uniform,” says dad.


“Ga kena tšhelete ya go lekana go reka hempe yeo,” tatagwe a realo.

“Anginayo imali eyanele yokuthenga leliya hembe,” kusho ubaba wakhe.

“Andinayo imali eyanele yokuthenga loo hempe,” watsho utata.

“I do not have enough money for that shirt,” says dad.


Tatagwe Kagiso a lefela yunifomo. O maketše ge a boelwa ke tšhentšhi. Go šetše tšhentšhi ya go lekana go reka hempe yela!

Ubaba kaHamisi ukhokhela umfaniswano. Uyamangala lapho ebona kubuya ushintshi. Kusele imali eyanele ukuthi angathenga ihembe!

Utata kaHamisi uhlawulela iyunifomu. Uyothuka xa ebona kubuya itshintshi. Kusele imali eyanele ukuba athenge nehempe!

Hamisi’s dad pays for the uniform. He is surprised when he gets the change. There is enough money left over to buy a shirt!


Ke letšatši la mahlatse la Kagiso! Naa o tla kgetha hempe efe?

Waze wanenhlanhla uHamisi! Uzokhetha liphi ihembe?

Le yimini kaHamisi yethamsanqa! Inokuba uza kukhetha eyiphi ihempe?

It is Hamisi’s lucky day! Which shirt will he choose?


Written by: Adelheid Marie Bwire
Illustrated by: Rob Owen
Translated by: Motlhago Sara Mohale
Language: Sepedi
Level: Level 2
Source: Hamisi's lucky day from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF