Back to stories list

Kgogo E Hlalefetša Ntšhu Usikhukhukazi Uqiliga Ukhozi Usikhukukazi Uqhatha Ukhozi Hen tricks Eagle

Written by Nathan Higenyi

Illustrated by Rob Owen

Translated by Dikeledi Queen Phokane

Language Sepedi

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Kgalekgale Kgogo le Ntšhu e be e le bagwera. Ka letšatši le lengwe Lenong o ile a hwetša Kgogo a khuditše ka tlase ga mohlare le mekotla ya go tšwa mabenkeleng. Kgogo o be a eme ka leoto le tee.

Kudaladala, uSikhukhukazi noKhozi babengabangani. Ngelinye ilanga, uKhozi wafica uSikhukhukazi ephumule phansi kwesihlahla nezikhwama zakhe. USikhukhukazi wayemi ngomlenze owodwa.

Kudala-dala, uSikhukukazi noKhozi babengabahlobo. Ngenye imini, uKhozi wafika uSikhukhukazi ephumle phantsi komthi neebhegi zakhe ezinegrosari. USikhukhukazi wayeme ngomlenze omnye.

Long ago Hen and Eagle were friends. One day, Eagle found Hen under a tree resting with her shopping bags. Hen was standing on one leg.


Ntšhu a botšiša Kgogo a re, “Naa leoto le lengwe la gago le kae?”

UKhozi wabuza uSikhukhukazi, “Uphi omunye umlenze wakho?”

UKhozi wabuza kuSikhukukazi, “Uphi omnye umlenze wakho?”

Eagle asked Hen, “Where is your other leg?”


Kgogo a botša Ntšhu a re, “Ralebenkele o ripile leoto la ka, a le tšea gomme nna a mpha dijo tše.”

USikhukhukazi waphendula wathi, “Umphathisitolo uwunqumile, wase enginika le mpahla esikhundleni sawo.”

USikhukhukazi waphendula uKhozi wathi, “Unovenkile unqumle umlenze wam waze wandinika ezi bhegi endaweni yawo.”

Hen told Eagle, “The shopkeeper cut off my leg and gave me these groceries in return.”


Ntšhu a botšiša Kgogo ge e ba le yena a ka dira seo gore a hwetše mekotla ya dijo. Ntšhu le yena o be a nyaka mokotla wa dijo. Kgogo a dumela.

UKhozi wabuza, “Ngingakwenza nami lokho?” UKhozi naye wayefuna izimpahla. USikhukhukazi wavuma.

UKhozi wabuza kuSikhukukazi ukuba angakwazi na naye ukwenza loo nto. Naye wayeyifuna ibhegi egcwele igrosari. USikhukukazi wavuma.

Eagle asked Hen whether he could do the same. He also wanted a bag of groceries. Hen agreed.


Ntšhu o ile a ya go ralebenkele a mo kgopela go re a ripe leoto la gagwe le tee gore a kgone go hwetša dijo le yena. Ralebenkele a amogela kgopelo yeo.

Engazelele lutho umphathisitolo, kwafika uKhozi. “Ngicela unginqume umlenze nami bese unginika izimpahla.” Wavuma umphathisitolo.

UKhozi waya kunovenkile wamcela ukuba anqumle omnye umlenze wakhe aze amnike ibhegi enegrosari ngaphakathi. Unovenkile wavuma.

Eagle went to the shopkeeper and asked her to cut off one of his legs in exchange for groceries. The shopkeeper accepted.


Ntšhu o ile a tlolatlola ka leoto le tee go fihla gae. O be a thabišitšwe ke dilo tšeo ralebenkele a mo filego tšona.

Khele, khele, khele kukheleza uKhozi ebheke ekhaya. Wayejabule nokho ngempahla ayeyinikwe umphathisitolo.

UKhozi wangcileza ngomlenze omnye wade wayokufika ekhaya. Wayonwatyiswe kakhulu zizinto awayezinikwe ngunovenkile.

The eagle hopped on one leg all the way home. But he was happy with the things the shopkeeper gave him.


Ge Ntšhu a fihla gae, a hwetša Kgogo a nale maoto a gagwe a mabedi.

Wathi efika ekhaya uKhozi, wafica uSikhukhukazi ehamba ngayo yomibili imilenze yakhe. “Mameshane!”

Wathi akufika ekhaya uKhozi, wabona uSikhukukazi ehamba ngayo yomibini imilenze yakhe.

When Eagle reached home, he found Hen with both her legs.


Ntšhu o ile a befelwa kudu a kitimiša Kgogo. Efela a palelwa ke go mo swara. Ke ka lebaka leo le lehono re bonago Ntšhu e itefeletša ka go hloriša matswuana a Kgogo. Ge Ntšhu e swara tswuana, e a aja.

Wathukuthela uKhozi wagxumela uSikhukhukazi. Zaya kuSikhukhukazi. Yingakho uKhozi ehlala ehubha amachwane kaSikhukhukazi. Uma eke walibamba, uyalidla.

Wabanomsindo uKhozi waze waleqa uSikhukukazi. Kodwa akazange amfumane. Yiyo loo nto, uKhozi esoloko ekhangela amantshontsho kaSikhukukazi. Xa ethe walibona intshontsho, uyalibamba alitye.

Eagle was furious and chased Hen. But he never caught her. Instead, Eagle always looks out for Hen’s children. Whenever he catches one, he eats it.


Written by: Nathan Higenyi
Illustrated by: Rob Owen
Translated by: Dikeledi Queen Phokane
Language: Sepedi
Level: Level 3
Source: Hen tricks eagle from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF