Back to stories list

Ikomo yakwethu uPuna Inkomo yethu uPendo UPendo inkomo yethu Pendo our cow

Written by Ruth Odondi

Illustrated by Rob Owen

Language isiNdebele

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Igama lami ngingu Nozi.

Lo uNdalo.

Lo nguNdalo.

This is Ndalo.


Ekhaya sinomngani omkhulu, ikomo. Ibizo lakhe nguPuna.

UNdalo uthanda ukufunda izincwadi.

UNdalo uthanda ukufunda iincwadi.

Ndalo likes to read books.


UPuna uthanda ukudla utjani.

Lona uPendo.

Lona nguPendo.

This is Pendo.


Siyamthanda uPuna. Simupha ukudla kwakhe akuthandako.

UPendo uthanda ukudla izaqathi.

UPendo uthanda ukutya iminqathe.

Pendo likes to eat carrots.


UPuna uthanda ukusela amanzi amanengi.

UNdalo welusa uPendo uma esebuya esikoleni.

UNdalo wolusa uPendo xa ebuya esikolweni.

Ndalo grazes Pendo after school.


Ekhaya sinetoni. Etonini sitjale amakherodi. Ngithanda ukupha uPuna amakherodu ngoba uyawathanda.

Umuphuzisa namanzi ahlanzekile.

Umseza amanzi acocekileyo napholileyo.

He gives fresh water to Pendo.


Njalo ekuseni sisenga ibisi. UPuna usipha ibisi elinengi.

Ubaba kaNdalo upha uPendo ukudla kwakhe.

Utata kaNdalo upha uPendo ukutya kwakhe.

Father gives grain to Pendo.


UPuna usipha ibisi elinengi. Bese ubaba uthela ibisi ethungeni.

Ubaba usenga uPendo nsuku zonke.

Utata usenga uPendo yonke imihla.

He milks Pendo every day.


Nami ngithanda ukusela ibisi. Ibisi linepilo.

UPendo unobisi oluningi.

UPendo uyohlisa.

Pendo gives a lot of milk.


Ibisi linengi khulu ekhaya. Ubaba uthengisa ibisi esitolo sakhe sebisi.

Ubaba uze aludayise ubisi.

Utata uyalithengisa ubisi lukaPendo.

Father sells Pendo’s milk.


Ubaba ungithengela iincwadi zokufunda. Ngifunda ngeenkomo ezinengi. Ngiyathanda ukufunda.

UNdalo uphuza ubisi olusha nsuku zonke.

UNdalo usela ubisi olutsha yonke imihla.

Ndalo drinks fresh milk every day.


Mina noPuna sibanganai abakhulu.

UNdalo uyabonga kuPendo.

UNdalo uyabulela, “Enkosi Pendo!”

He says, “Thank you Pendo!”


Written by: Ruth Odondi
Illustrated by: Rob Owen
Language: isiNdebele
Level: Level 1
Source: Pendo our cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 1 stories:
Options
Back to stories list Download PDF