Back to stories list

UFikile okhulumela futhi Ukalabushe Intombazanyana Ekhuluma Kakhulu Kalabushe The Talkative

Written by Gaspah Juma

Illustrated by Jesse Breytenbach

Translated by Gaspah Juma, Nompumelelo Sibiya & Pilusa Thobile

Language isiNdebele

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ekadeni kwakukhona umntazana ibizo lakhe kungu Fikile, ahlala nonina. UFikile kwabe kumumuntu okhulumela futhi, begodu bekangazitshwenyi ngokulalela unina lokha nakamkhuzako ngokukhulumela futhi kwakhe.

Emandulo kwakukhona intombazanyana, igama layo kunguKalabushe. UKalabushe wayeyintombanyana ekhuluma kakhulu. Umama wayo wayemxwayisile ngalokukhuluma kakhulu kwakhe. Kodwa uKalabushe akazange amlalele umama wakhe.

Long time ago, there lived a girl whose name was Kalabushe. Kalabushe was a very talkative girl. Although her mother warned her not to talk too much, Kalabushe did not listen.


UFikile waye anokghari obekahlala maqalanga nesikhisi lapha bekuhlala khona uFikile. Ngelinye ilanga ukghariyakhe waphathwa kugula.

Ngelinye ilanga uKalabushe wagulelwa ngubabekazi wakhe owayehlala kwesinye isigodi esiseduze nabo.

Kalabushe’s aunt lived across the valley on the other side of Kalabushe’s village. One day she fell ill. She had nobody to take care of her.


Unina kaFikile wabe amatasatasa ngalelo langa, begodu kwabe sekuhlwile lokha nakamthuma bona asele ukghariyakhe ukudla.

Umama kaKalabushe wayematasatasa kakhulu ngalelo langa. Kwabe sekuyintambama lapho umama wakhe ethuma uKalabushe ukuthi ahambisele ubabekazi wakhe ogulayo ukudla.

Kalabushe’s mother was very busy. It was late in the evening when she gave Kalabushe food to take to her sick aunt.


Endleleni wahlangana nepisi eyazitjhugulula yazenza umuntu, uJabu.

Endleleni uKalabushe wahlangana no Sgidi impisi. Eyayizishintshe yaba umuntu.

On the way, Kalabushe met Sinson. Sinson was a hyena who had changed into a person.


UJabu wabuza uFikile bonyana uphetheni, wamphendula wathi, “Ngiphethe inyama, amaqanda Kanye nebisi.” Kanti unina, wabe amkhuzile bona angatjho litho bonyana uphetheni.

Impisi yambuza ukuthi uphetheni. UKalabushe waphendula wathi, “Inyama, amaqanda nobisi.” Yize umama wakhe wayemxwayisile ukuthi angatsheli muntu ukuthi uphetheni.

Sinson asked Kalabushe, “What are you carrying?” Kalabushe answered, “I am carrying meat, eggs and milk.” Kalabushe’s mother had warned her not to say what she was carrying.


UFikile waphinde watjela uJabu bona ukudla lokhu usela ukghariyakhe osele agula. Wathoma uJabu waginya amathe ngomqabango obesele anawo ngenyama ephethwe nguFikile.

UKalabushe watshela impisi ukuthi uhambisela ubabekazi wakhe ogulayo ukudla. Impisi yaqala ukucabanga ngenyama eyayiphethwe uKalabushe.

Kalabushe also said, “I am taking the food to my sick aunt.” Sinson licked his lips at the thought of the meat that Kalabushe was carrying.


Wagijima uJabu waya emzini kakghari kaFikile ngaphambi kobana yena afike.

Yagijima ngejubane elikhulu imshiya ngemuva iya kubabekazi wakhe.

Sinson quickly ran ahead of Kalabushe to her aunt’s house.


Wafika waginya ukghari kaFikile, wathi ngemvakwalokho waziphuthela ngengubo ukghari kaFikile waye aziphuthele ngayo.

Impisi yafika yamgwinya ubabekazi wakhe yabe isizemboza ngengubo yakhe yokulala.

He swallowed Kalabushe’s aunt and then covered himself with her blanket.


Wafika uFikile, wathola indlu ithule ithe du! Wangena ngaphakathi warhuwelela ukghariyakhe, “Kghari, ukuphi?”

Ngesikhathi uKalabushe efika kwakuthule cwaka endlini. Wangena ngaphakathi ememeza ethi, “Babekazi ukuphi?”

When Kalabushe arrived, the house was very quiet. She went inside and called out, “Aunt, where are you?”


Akhenge athole ipendulo, wabona bonyana angene ngekumbeni engaphakathi lapha bekulala khona ukghariyakhe. Warareka lokha nakabona kunomuntu oziphuthele ngengubo ekulu.

Uma engalizwa izwi lika babekazi wakhe wangena e egumbini lakhe lokulala. Wamangala uma ebona umuntu ozemboze ngenkulu ingubo le.

Kalabushe did not hear her aunt’s voice. She went to the inner room where her aunt slept. She was surprised when she saw someone covered with a big blanket.


Wabuza uFikile, “Kghari kubayini iindlebe zakho zizikulu kangaka namhlanje?” waphendula uJabu angaphakathi kwengubo, “bonyana ngikghone ukukuzwa kuhle.”

“Babekazi kungani unezindlebe ezinkulu kangaka?” kubuza uKalabushe. USgidi impisi yaphendula ngaphansi kwengubo wathi, “Khona ngizokuzwa kahle.”

Kalabushe asked, “Aunt, why are your ears so big today?” Sinson replied from under the big blanket, “So that I can hear you well.”


Wabuza godu uFikile, “Kghari, kubayini amehlwakho amakhulu kangaka namhlanje?” Waphendula uJabu wathi, “Wonyana ngikghone ukukubona kuhle.”

UKalabushe wabuza futhi kubabekazi wakhe wathi, “Kungani amehlo akho emakhulu kangaka?” uSgidi waphendula wathi, “Khona ngizokubona kahle.”

Kalabushe asked again, “Aunt, why are your eyes so big today?” Sinson answered, “So I can see you well.”


Wabuza kwamaphelelo uFikile “Kghari kubayini umlomakho umkhulu kangaka namhlanje?” Waphendula uJabu wathi, “Bonyana ngikghone ukukuginya.” Weqa embendeni uJabu, waginya uFikile.

Ekugcineni uKalabushe wabuza wathi, “Kungani unomlomo omkhulu kangaka namhlanje?” USgidi waphendula wathi, “Khona ngizogwinya kahle.” USgidi impisi yagxuma embhedeni yamgwinya uKalabushe.

Kalabushe finally asked, “Aunt, why is your mouth so big today?” Sinson replied, “So I can eat you up!” He jumped from the bed and swallowed Kalabushe.


Ngombana uFikile waye amumuntu okhulumela futhi, bekakhuluma nalokha angaphakathi kwamathumbu kaJabu. Waye abuza imibuzo engapheliko.

Ngenxa yokuthi uKalabushe wayekhuluma kakhulu, wakhuluma noma esesiswini sempisi uSgidi. Wayebuza imibuzo eminingi.

Kalabushe kept talking even when she was inside Sinson’s stomach. She asked many questions.


Waphetha ngokudinwa uJabu ngemibuzo kazi eminengi kaFikile, wabona bonyana kuncono amkhafule.

Ekugcineni uSgidi wayesekhathele imibuzo eminingi kaKalabushe wanquma ukumhlanzela ngaphandle.

In the end, Sinson was so tired of Kalabushe’s many questions that he decided to spit her out.


UFikile nokghariyakhe balanyulelwa babantu abahlala kuleyo ndawo, kusukela ngalelo langa uFikile khenge asakhuluma khulu nabantu angabaziko.

UKalabushe nobabekazi wakhe basindiswa abantu bendawo. Kusukela ngalelo langa uKalabushe akaphindanga wakhuluma kakhulu nabantu angabazi.

Kalabushe and her aunt were rescued by the villagers. From that day, Kalabushe did not talk too much to strangers.


Written by: Gaspah Juma
Illustrated by: Jesse Breytenbach
Translated by: Gaspah Juma, Nompumelelo Sibiya & Pilusa Thobile
Language: isiNdebele
Level: Level 3
Source: Kalabushe the talkative from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 3 stories:
Options
Back to stories list Download PDF