Back to stories list

Ngithanda Ukufunda Ngiyathanda Ukufunda Ndiyathanda Ukufunda I like to read!

Written by Letta Machoga

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by William Jiyana

Language isiNdebele

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Nangibuya esikolweni. Ngithatha incwadi yazmi bese ngiyafunda. Ngubani ofuna ukufunda nami?

Ngiyathanda ukufunda.

Ndiyathanda ukufunda.

I like to read.


Ngifuna ukufundela uSibongile incwadi.

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Maye! USibongile ulele. Angifuni ukumuvusa.

Udadewethu ulele.

Umntwana ulele.

My sister is asleep.


Ngubani ofuna ukufunda nami?

Ngizofundela bani?

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Umma nogogo bayapheka.

Umama nogogo bayapheka.

Umama nomakhulu bayapheka.

My mother and grandmother are busy.


Ngubani ofuna ukufunda name? Ubaba nomalume bakhona.

Ngizofundela ubaba.

Ndingafundela bani?

Who can I read to?


Baba nomalume ngibawa ukufunda nani. Awa, ubaba nomalume balungisa ikoloyi. Ngubani ofuna ukufunda name?

Ubaba nomkhulu bakhanda imoto.

Utata notatomkhulu balungisa imoto.

My father and grandfather are busy.


Mina ngizokufunda incwadi ngingedwa. Ngithanda ukufunda!

Kulungile. Ngizozifundela mina.

Ndingafundela bani? Ndizohlala phantsi ndizifundele mna.

Who can I read to? I can read to myself!


Written by: Letta Machoga
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: William Jiyana
Language: isiNdebele
Level: Level 1
Source: I like to read from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 1 stories:
Options
Back to stories list Download PDF