Back to stories list

Hamisi Se Gelukkige Dag Usuku Lukahamisi Lwenhlanhla Imini Kahamisi Yamathamsanqa Hamisi's lucky day

Written by Adelheid Marie Bwire

Illustrated by Rob Owen

Translated by Fanie Viljoen

Language Afrikaans

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Hamisi kort nuwe skoolklere.

UHamisi udinga umfaniswano omusha wesikole. Ubaba wakhe umusa ezitolo.

UHamisi udinga iyunifomu entsha yesikolo. Utata wakhe umsa ezivenkileni.

Hamisi needs a new school uniform. His dad takes him to the market.


Hamisi sien ’n seun met ’n mooi hemp.

UHamisi ubona umfana ogqoke ihembe elihle. “Laze lalihle leliya hembe,” kucabanga uHamisi.

UHamisi ubona inkwenkwe enxibe ihempe entle. “Yaze yantle ke la hempe,” wacinga njalo uHamisi.

Hamisi sees a boy wearing a beautiful shirt. “That is a very fine shirt,” thinks Hamisi.


“Ek wens ek het ’n hemp soos daardie seun s’n,” sê Hamisi.

“Nami ngifisa ukuba nehembe elifana nelaloya mfana,” kusho uHamisi.

“Nam ndirhalela ukuba nehempe efana naleya yala nkwenkwe,” watsho uHamisi.

“I wish I had a shirt like that boy,” says Hamisi.


“Kyk, sy verkoop daardie mooi hemde,” sê Hamisi. “Pa, koop asseblief vir my een,” vra hy.

“Bheka, uthengisa amahembe amahle,” kusho uHamisi. “Baba, ngicela ungithengele lona,” esho uHamisi.

“Jonga, uthengisa ezi hempe zikhethekileyo,” watsho uHamisi. “Tata, ndicela undithengele yona.”

“Look, she is selling those special shirts,” says Hamisi. “Dad, please buy one for me,” he asks.


“Hamisi, ek moet vir jou skoolklere koop,” sê Pa.

“Hamisi, kufanele ngikuthengele umfaniswano,” kusho ubaba wakhe.

“Hamisi, kufuneka ndikuthengele iyunifomu,” watsho utata wakhe.

“Hamisi, I have to buy your uniform,” says dad.


“Ek het nie genoeg geld vir daardie hemp nie,” sê Pa.

“Anginayo imali eyanele yokuthenga leliya hembe,” kusho ubaba wakhe.

“Andinayo imali eyanele yokuthenga loo hempe,” watsho utata.

“I do not have enough money for that shirt,” says dad.


Hamisi se pa betaal vir die skoolklere. Hy is verbaas toe hy kleingeld kry.

Ubaba kaHamisi ukhokhela umfaniswano. Uyamangala lapho ebona kubuya ushintshi. Kusele imali eyanele ukuthi angathenga ihembe!

Utata kaHamisi uhlawulela iyunifomu. Uyothuka xa ebona kubuya itshintshi. Kusele imali eyanele ukuba athenge nehempe!

Hamisi’s dad pays for the uniform. He is surprised when he gets the change. There is enough money left over to buy a shirt!


Dit is Hamisi se gelukkige dag!

Waze wanenhlanhla uHamisi! Uzokhetha liphi ihembe?

Le yimini kaHamisi yethamsanqa! Inokuba uza kukhetha eyiphi ihempe?

It is Hamisi’s lucky day! Which shirt will he choose?


Written by: Adelheid Marie Bwire
Illustrated by: Rob Owen
Translated by: Fanie Viljoen
Language: Afrikaans
Level: Level 2
Source: Hamisi's lucky day from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF