Back to stories list

Chicken and Millipede Kurczak i Stonoga

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Read by Darshan Soni

Language angielski

Level Level 3

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.

Kurczak i Stonoga byli przyjaciółmi. Pomimo tego, zawsze ze sobą rywalizowali. Pewnego dnia postanowili zagrać w piłkę nożną, aby sprawdzić który z nich jest lepszym graczem.


They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.

Spotkali się na boisku i zaczęli grać. Kurczak był szybki, ale nie tak szybki jak Stonoga. Kurczak kopał daleko, ale Stonoga kopała jeszcze dalej. Kurczak był w złym humorze.


They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.

Zaczęli wykonywać rzuty karne. Najpierw Stonoga stanęła na bramce. Kurczak strzelił tylko jedną bramkę. Nadeszła kolej Kurczaka, aby stanąć na bramce.


Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.

Stonoga kopnęła piłkę i strzeliła bramkę! Potem dryblowała i też trafiła. Strzeliła też gola z główki! W sumie Stonoga strzeliła aż pięć bramek!


Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.

Kurczak był wściekły, że przegrał. Nie potrafił przegrywać. Stonoga zaczęła się śmiać, bo jej przyjaciel tak bardzo przejmował się swoją przegraną.


Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.

Kurczak był tak zły, że otworzył szeroko dziób i połknął Stonogę!


As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.

Gdy Kurczak wracał do domu, spotkał Mamę Stonogi. Mama Stonogi zapytała: „Czy widziałeś moje dziecko?” Kurczak nie odpowiedział. Mama Stonogi bardzo się martwiła.


Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.

Nagle Mama Stonogi usłyszała głos swojego dziecka: „Mamo! Pomóż!” Mama Stonogi rozejrzała się dookoła i nasłuchiwała. Głos dobiegał ze środka kurczaka.


Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.

Mama Stonogi krzyknęła: „Użyj swoich mocy, moje dziecko!” Stonogi potrafią sprawić, że pojawia się bardzo brzydki zapach i nieprzyjemny smak. Kurczak zaczął bardzo źle się czuć.


Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!

Kurczakowi odbiło się. Potem pluł, kichał i kaszlał. Stonoga była obrzydliwa!


Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.

Kurczak kaszlał i kaszlał, aż wykaszlał Stonogę z żołądka. Stonoga i jej mama wpełzły na drzewo, aby się ukryć.


From that time, chickens and millipedes were enemies.

Od tej pory, kurczaki i stonogi to wrogowie.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Read by: Darshan Soni
Language: angielski
Level: Level 3
Source: Chicken and Millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF