Download PDF
Back to stories list

ǁGâu-anib tsî Tusôab hâkha xa Chicken and Millipede

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Mattheus Goraseb

Language Khoekhoegowab

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


ǀGuia I ge koma ǁgâu-anib tsî Tusôab hâkha xa ge ǀhōguhe hâ i. Xawe kha ge hanagam hoaǁae gere ǀnûgu. O kha ge ǀguitsē ge mîǀgui ǂaiǃaisa kha nî ǀhurusa, î kha mû mâb a ǁîkha xa ǂoaǂamsa ǀhuru-aosa.

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.


O kha gege ǂgāb ǁga dāǁnâ tsî ge ǃâigu tsoatsoas. ǁGâu-anib ge ǃgari I, xaweb ge Tusôaba ǁîb x age aiǃâ ǃgari i. ǁGâu-anib ge amase ǃnūse ge re ǂnā, xaweb ge Tusôaba ǁîb xa ǃnūrose ge re ǂnā. ǃNubaib ge ǁGâu-aniba ǃnûib ti ge ǁaixa.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.


Nē soab ai kha ge go mîǀgui ǃhubai ǂnûi tsî ra ǀguiǀguipese ǂnāhe bols ǀkha kha nî ǃâiguse. Aipeb ge Tusôaba ge ǂguro ǃkhō-ao I, ǁnās khaoǃgâb ge ǁGâu-aniba ge ǃēsa hō, mâǃoas disa.

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.


Tusôab ge bolsa ǂnā tsî ǁnātimîsi ge ǂnāǂgā. Tusôab ge, kara-ga-kara bi tsî ge ǂnāǂgā. Tusôab ge bolsa danas ai ǂnûi, tsî ǁkhawa ge ǂnāǂgā. Tusôab ge koro bolde ge ǂnāǂgā.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.


ǁGâu-anib ge ǁnatikōse ǁaixa tsî ge ǂnubi-am ǂoaǃnâb go ǃkhais ǃaroma. ǁîb ge amase kaise ǂkhawusa ǂoaǃnâ-ao ge i. Ob ge Tusôab ge âiǂuibi, gawaxaseb gere ǁîba ǁgowo xui-ao.

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.


ǁGoas ai ǀguib ge nē aniba ǁaixa ǃnāsen tsî ammi âb hārase khoba tsî Tusôaba hāra.

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.


Ganubeb ǁaru garu hîab ge nē aniba ǁnāb goro hāra Tusôab di ǁgûsa ge dākhâi. Os ge nē ǁgûsa ge dî bi “Ti ôarobats kha isi mûba te tama hâ?” timi. Ob ge aniba ǃnōb ǀkha ge ǃeream. Nēs ǂamas ge ǁgûsa kaise gere ǂâiǂhansen.

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.


Tsî ǁnatis garu hîas ge ǀui, ǁgā domro-e ge ǁnâu “hui te re, ti mamaseǃ” timî. Os ge hoaǀkhā kō tsî ǂorisase gere ǃgâ. Nē domrob ge hanagam nē anib di ǃnāba xu gere khom.

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.


Os ge nē ǁgûsa ǀgauasam rase ge ǃgau “sa ǀō-aisa ǀgaiba sîsenū, ti ôaro!” timî.

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.


Nē anib g era ǃgorosen, tsî domanǂâ tsî ǂara. Tsî ga tsî tsî ra ǁui. ǁKhawa ra ǁui. Nē tusôab di ǁkhoab g era ǂkhîǂnari kai bi.

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!


Nē ǀkhomǀkhomsa anib ge ǁui hana, ǁui hana tsî ge ǂkham tusôaroba ge ǀkhûiǂui.

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.


ǁNātsēsa xus ge koma anin tsî tusôan tsîn a khākhoebagusa.

From that time, chickens and millipedes were enemies.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Mattheus Goraseb
Language: Khoekhoegowab
Level: Level 3
Source: Chicken and Millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 3 stories:
Options
Back to stories list Download PDF