Download PDF
Back to stories list

Simbegwire Simbegwire

Written by Rukia Nantale

Illustrated by Benjamin Mitchley

Translated by Marguerite van Wyk

Language Afrikaans

Level Level 5

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Toe Simbegwire se ma doodgegaan het, was sy baie hartseer. Simbegwire se pa het sy bes gedoen om vir sy dogter te sorg. Stadig, het hulle geleer om weer gelukkig te voel, sonder Simbegwire se moeder. Hulle het elke oggend gesit en praat oor die dag wat voorlê. Hulle het elke aand saam geëet. Nadat hulle die skottelgoed gewas het, het Simbegwire se pa haar gehelp met huiswerk.

When Simbegwire’s mother died, she was very sad. Simbegwire’s father did his best to take care of his daughter. Slowly, they learned to feel happy again, without Simbegwire’s mother. Every morning they sat and talked about the day ahead. Every evening they made dinner together. After they washed the dishes, Simbegwire’s father helped her with homework.


Toe Simbegwire se ma doodgegaan het, was sy baie hartseer. Simbegwire se pa het sy bes gedoen om vir sy dogter te sorg. Stadig, het hulle geleer om weer gelukkig te voel, sonder Simbegwire se moeder. Hulle het elke oggend gesit en praat oor die dag wat voorlê. Hulle het elke aand saam geëet. Nadat hulle die skottelgoed gewas het, het Simbegwire se pa haar gehelp met huiswerk.

One day, Simbegwire’s father came home later than usual. “Where are you my child?” he called. Simbegwire ran to her father. She stopped still when she saw that he was holding a woman’s hand. “I want you to meet someone special, my child. This is Anita,” he said smiling.


“Hallo Simbegwire, jou pa het my baie van jou vertel”, het Anita gesê. Maar sy het nie glimlag of die meisie se hand gevat nie. Simbegwire se pa was gelukkig en opgewonde. Hy het gepraat oor die drie van hulle wat saam gaan woon, en hoe goed hul lewe sal wees. “My kind, ek hoop jy sal Anita aanvaar as jou ma,” het hy gesê.

“Hello Simbegwire, your father told me a lot about you,” said Anita. But she did not smile or take the girl’s hand. Simbegwire’s father was happy and excited. He talked about the three of them living together, and how good their life would be. “My child, I hope you will accept Anita as your mother,” he said.


Simbegwire se lewe het verander. Sy het nie meer tyd gehad om saam met haar pa in die oggende te sit nie. Anita het haar so baie huiswerk gegee dat sy te moeg was om haar skool werk in die aande te doen. Sy het reguit bed toe gegaan na ete. Haar enigste troos was die kleurvolle kombers wat haar ma haar gegee het. Simbegwire se pa het nie eers agtergekom dat sy ongelukkig was nie.

Simbegwire’s life changed. She no longer had time to sit with her father in the mornings. Anita gave her so many household chores that she was too tired to do her school work in the evenings. She went straight to bed after dinner. Her only comfort was the colourful blanket her mother gave her. Simbegwire’s father did not seem to notice that his daughter was unhappy.


‘n Paar maande later, het Simbegwire se pa vir hulle gesê dat hy vir ‘n rukkie weg van die huis af gaan wees. “Ek moet weg gaan vir my werk”, het hy gesê. “Maar ek weet julle sal mooi na mekaar kyk.” Simbegwire se gesig het geval, maar haar pa neem nie kennis daarvan nie. Anita het niks gesê nie. Sy was nie gelukkig nie.

After a few months, Simbegwire’s father told them that he would be away from home for a while. “I have to travel for my job,” he said. “But I know you will look after each other.” Simbegwire’s face fell, but her father did not notice. Anita did not say anything. She was not happy either.


Dinge het erger geraak vir Simbegwire. As sy nie haar huistake klaar gemaak het nie, of as sy gekla het, het Anita haar geslaan. En by ete, het die vrou meeste van die kos geëet, en vir Simbegwire met slegs ‘n paar stukkies gelos. Simbegwire het haarself elke aand aan die slaap gehuil, terwyl sy haar ma se kombers vashou.

Things got worse for Simbegwire. If she didn’t finish her chores, or she complained, Anita hit her. And at dinner, the woman ate most of the food, leaving Simbegwire with only a few scraps. Each night Simbegwire cried herself to sleep, hugging her mother’s blanket.


Een oggend, het Simbegwire laat uit die bed geklim. “Jou lui meisie!” Het Anita op haar geskree. Sy het Simbegwire uit die bed uit getrek. Die kosbare kombers was vasgevang op ‘n spyker, en het in twee geskeur.

One morning, Simbegwire was late getting out of bed. “You lazy girl!” Anita shouted. She pulled Simbegwire out of bed. The precious blanket caught on a nail, and tore in two.


Simbegwire was baie ontsteld. Sy het besluit om weg van die huis af te hardloop. Sy het die stukke van haar ma se kombers, asook kos gevat en die huis verlaat. Sy het die pad wat haar pa gevat het, gevolg.

Simbegwire was very upset. She decided to run away from home. She took the pieces of her mother’s blanket, packed some food, and left the house. She followed the road her father had taken.


Toe die laat geraak het, het sy ‘n boom naby ‘n stroom geklim en vir haarself ‘n bed in die takke gemaak.Soos sy aan die slaap geraak het, het sy gesing: “Maama, maama, maama, jy het my verlaat. Jy het my verlaat en nooit weer terug gekom nie. Pappa het my nie meer lief te hê. Mamma, wanneer kom jy terug? Jy het my verlaat. ”

When it came to evening, she climbed a tall tree near a stream and made a bed for herself in the branches. As she went to sleep, she sang: “Maama, maama, maama, you left me. You left me and never came back. Father doesn’t love me anymore. Mother, when are you coming back? You left me.”


Die volgende oggend, Simbegwire die liedjie weer gesing. Toe die vroue by die stroom hul klere was, het hulle die gehoor dat dit van die groot boom af kom. Hulle het gedink dit was net die wind wat die blare ritsel, en het met hul werk voortgegaan. Maar een van die vroue het baie aandagtig na die liedjie geluister.

The next morning, Simbegwire sang the song again. When the women came to wash their clothes at the stream, they heard the sad song coming from the tall tree. They thought it was only the wind rustling the leaves, and carried on with their work. But one of the women listened very carefully to the song.


Hierdie vrou het na die boom toe opgekyk. Toe sy die meisie en die stukke van die kleurvolle kombers sien, het sy geskree, “Simbegwire, my broer se kind!” Die ander vroue het opgehou om hulle klere te was en vir Simbegwire gehelp om van die groot boom af te klim. Haar tannie het haar omhels en haar probeer troos.

This woman looked up into the tree. When she saw the girl and the pieces of colourful blanket, she cried, “Simbegwire, my brother’s child!” The other women stopped washing and helped Simbegwire to climb down from the tree. Her aunt hugged the little girl and tried to comfort her.


Simbegwire se tannie het die kind na haar huis toe gevat. Sy het vir Simbegwire warm kos gegee, en in die bed gesit, met haar ma se kombers. Simbegwire het haarself aan die slaap gehuil daardie aand. Maar dit was trane van verligting. Sy het geweet haar tannie sal kyk na haar.

Simbegwire’s aunt took the child to her own house. She gave Simbegwire warm food, and tucked her in bed with her mother’s blanket. That night, Simbegwire cried as she went to sleep. But they were tears of relief. She knew her aunt would look after her.


Toe Simbegwire se pa terug gekom het, het hy gesien haar kamer is leeg. “Wat het gebeur, Anita?” het hy met ‘n swaar hart gevra. Die vrou het verduidelik dat Simbegwire weggehardloop het. “Ek wou gehad het sy moet my respekteer”, het sy gesê. “Maar miskien was ek te streng.” Simbegwire se pa het die huis verlaat en het die rigting van die stroom gevolg. Hy het na sy suster se dorp toe gegaan om te gaan uitvind of een van hulle haar nie dalk gesien het nie.

When Simbegwire’s father returned home, he found her room empty. “What happened, Anita?” he asked with a heavy heart. The woman explained that Simbegwire had run away. “I wanted her to respect me,” she said. “But perhaps I was too strict.” Simbegwire’s father left the house and went in the direction of the stream. He continued to his sister’s village to find out if she had seen Simbegwire.


Simbegwire het met haar neefies gespeel toe sy haar pa van vêr af sien aankom. Sy was bang dat hy dalk kwaad gaan wees, toe het sy in die huis in gehardloop om weg te kruip. Maar haar pa het vir haar gesê: “Simbegwire jy het die perfekte ma ir jouself gevind. Een wat jou liefhet en jou verstaan. Ek is trots op jou en ek is lief vir jou. “Hulle het ooreengekom dat Simbegwire by haar tannie, vir so lank as wat sy wil, gaan bly.

Simbegwire was playing with her cousins when she saw her father from far away. She was scared he might be angry, so she ran inside the house to hide. But her father went to her and said, “Simbegwire, you have found a perfect mother for yourself. One who loves you and understands you. I am proud of you and I love you.” They agreed that Simbegwire would stay with her aunt as long as she wanted to.


Haar pa het elke dag by haar gaan kuier. Op die ou end het Anita saam gegaan. Sy het vir Simbegwire se hand uitgereik. “Ek is so jammer kleintjie, ek was verkeerd,” het sy gehuil. “Sal jy my weer laat probeer?” Simbegwire het ma haar pa en sy bekommerde gesig gekyk. Toe trap sy stadig vorentoe en sit haar arms om Anita.

Her father visited her every day. Eventually, he came with Anita. She reached out for Simbegwire’s hand. “I’m so sorry little one, I was wrong,” she cried. “Will you let me try again?” Simbegwire looked at her father and his worried face. Then she stepped forward slowly and put her arms around Anita.


Die volgende week, het Anita vir Simbegwire, haar neefies en haar tannie genooi om by hulle te gaan eet. Wat ‘n fees! Anita het al Simbegwire se gunsteling kossoorte voorberei, en almal het geëet totdat hulle versadig was. Toe het die kinders speletjie begin speel, terwyl die volwassenes gepraat het. Simbegwire het gelukkig en dapper gevoel. Sy het besluit dat sy binnekort weer sal terugkeer huistoe om saam met haar pa en haar stiefma te lewe.

The next week, Anita invited Simbegwire, with her cousins and aunt, to the house for a meal. What a feast! Anita prepared all of Simbegwire’s favourite foods, and everyone ate until they were full. Then the children played while the adults talked. Simbegwire felt happy and brave. She decided that soon, very soon, she would return home to live with her father and her stepmother.


Written by: Rukia Nantale
Illustrated by: Benjamin Mitchley
Translated by: Marguerite van Wyk
Language: Afrikaans
Level: Level 5
Source: Simbegwire from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 5 stories:
Options
Back to stories list Download PDF