Back to stories list

في عطلة مع الجدة Vakans kot granmer Les vacances avec grand-maman Holidays with grandmother

Written by Violet Otieno

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Maaouia Haj Mabrouk

Read by Mashael Muhanna

Language Arabic

Level Level 4

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


كان أودنقو وأبيو يعيشان مع أبيهما في المدينة، وكانا ينتظران العطلة بفارغ الصبر، ليس فقط لأن المدرسة ستغلق أبوابها ولكن أيضا لأنهما يريدان زيارة جدتهما التي كانت تعيش في قرية صيد محاذية لبحيرة كبيرة.

Odongo ek Apiyo ti res anvil avek zot papa. Zot ti pe atann vakans avek inpasians. Pa parski lekol ti pou ferme me parski zot ti ti pou al promne kot zot granmer. Li ti res dan enn vilaz peser akote enn gran lak.

Odongo et Apiyo vivaient dans la ville avec leur père. Ils avaient hâte aux vacances. Non seulement parce que l’école serait fermée, mais parce qu’ils iraient rendre visite à leur grand-mère. Elle vivait dans un village de pêche près d’un grand lac.

Odongo and Apiyo lived in the city with their father. They looked forward to the holidays. Not just because school was closed, but because they went to visit their grandmother. She lived in a fishing village near a large lake.


كان أودنقو وأبيو متحمسين أشد الحماس لأن الوقت قد حان لزيارة جدتهما من جديد. وفي الليلة التي سبقت الزيارة، حزم الصغيران حقائبهما واستعدا للرحلة الطويلة التي ستأخذهما إلى قرية جدتهما. لم يستطيعا ليلتها النوم، ولبثا يتحدثان عن العطلة طوال الليل.

Odongo ek Apiyo ti exsite parski ti finn ariv ler pou rerann zot granmer enn vizit. Lavey, zot finn fer zot valiz ek finn prepar zot pou sa long vwayaz-la ziska so vilaz. Zot pa ti pe kapav dormi e zot finn pas lanwit koz vakans/zot finn koze enn lanwit lor vakans.

Odongo et Apiyo avaient hâte parce que c’était à nouveau le temps de rendre visite à leur grand-mère. La veille, ils ont fait leurs valises et se sont préparés pour le long voyage jusqu’à son village. Ils ne pouvaient pas dormir et ils ont parlé toute la nuit à propos des vacances.

Odongo and Apiyo were excited because it was time to visit their grandmother again. The night before, they packed their bags and got ready for the long journey to her village. They could not sleep and talked the whole night about the holiday.


وفي صباح اليوم الموالي، امتطى الصغيران سيارة أبيهما وقصدا القرية باكراً. كانت السيارة تشق طريقها عبر الجبال وبين الحيوانات البرية ومزارع الشاي، وكان الصغيران يحصيان عدد السيارات ويغنيان.

Landemin gramatin, bien boner, zot finn al dan vilaz-la dan loto zot papa. Zot finn trouv montagn, zanimo sovaz ek plantasion dite. Zot finn kont loto ek finn sant-sante.

Tôt le lendemain matin, ils sont partis vers le village dans la voiture de leur père. Ils ont vu des montagnes, des animaux sauvages et des plantations de thé. Ils ont compté les voitures et ont chanté des chansons.

Early the next morning, they left for the village in their father’s car. They drove past mountains, wild animals and tea plantations. They counted cars and sang songs.


لكن وبعد فترة من الوقت، شعر الصغيران بالتعب وغلبهما النعاس فاستسلما للنوم.

Apre enn sertenn letan, bann zanfan finn dormi sek.

Après un certain temps, les enfants se sont endormis, fatigués.

After a while, the children were tired and fell asleep.


أيقظ الأب الطفلين أودنقور وأبيو لدى وصولهما إلى القرية. وجد الصغيران جدتهما، نيار كنيادا، تستريح على حصير تحت شجرة. كان اسمها بلغة الليو يعني “ابنة شعب كنيادا” وكانت امرأةً جميلةً وقويةً.

Papa finn lev Odongo ek Apiyo kan zot ti finn ariv dan vilaz. Zot finn zwenn avek zot granmer Nyar-Kanyada ki ti pe asize anba enn pie. Dan Luo, Nyar-Kanyada vedir « tifi pep Kanyada ». Li ti enn zoli madam, ek li ti bien for.

Papa réveilla Odongo et Apiyo lorsqu’ils arrivèrent au village. Ils ont trouvé leur grand-mère Nyar-Kanyada assise sous un arbre. En luo, Nyar-Kanyada veut dire « fille du peuple de Kanyada ». C’ était une femme belle et forte.

Father woke up Odongo and Apiyo as they arrived in the village. They found Nyar-Kanyada, their grandmother, resting on a mat under a tree. Nyar-Kanyada in Luo, means ‘daughter of the people of Kanyada’. She was a strong and beautiful woman.


استقبلتهما الجدة بحفاوة في منزلها ورقصت وغنت من شدة الفرح. كان الحفيدان مغتبطين بإعطاء جدتهما الهدايا التي اشتروها لها من المدينة. قال أودنقو: “جدتي.. افتحي هديتي أنا أولاً”. وقالت ابيو: “لا جدتي، هديتي أنا أولاً”

Nyar-Kanyada finn akeyir bann-la dan so lakaz e dan avek enn leker ranpli ar lazwa. Li ti li ti pe sante-danse anmemtan dan lasam. So bann ti-zanfan ti pe prese pou donn li bann kado ki zot ti’nn amene depi lavil. « Ouver mo kado avan », Odongo dir. « Non, ouver pou mwa an premie ! » Apiyo dir.

Nyar-Kanyada les a accueillis dans sa maison et a dansé tout autour de la salle en chantant de bonheur. Ses petits-enfants avaient hâte de lui donner les cadeaux qu’ils avaient apportés de la ville. « Ouvre mon cadeau en premier, » dit Odongo. « Non, ouvre le mien en premier ! » dit Apiyo.

Nyar-Kanyada welcomed them into the house and danced around the room singing with joy. Her grandchildren were excited to give her the presents they brought from the city. “First open my gift,” said Odongo. “No, my gift first!” said Apiyo.


وبعد أن فتحت نيار كنيادا الهدايا، شكرت حفيديها وباركتهما على الطريقة التقليدية.

Letan li’nn fini ouver so bann kado, Nyar-Kanyada finn donn so bann tizanfan enn benediksion tradisionel.

Après avoir ouvert ses cadeaux, Nyar-Kanyada donna une bénédiction traditionnelle à ses petits-enfants.

After she opened the presents, Nyar-Kanyada blessed her grandchildren in a traditional way.


بعد ذلك، خرج اودنقو وابيو إلى الحقول فلاحقا الفراشات والطيور.

Lerla, Odongo ek Apiyo finn sorti deor. Zot finn galoup deryer papiyon ek zwazo.

Ensuite, Odongo et Apiyo sont sortis dehors. Ils ont poursuivi des papillons et des oiseaux.

Then Odongo and Apiyo went outside. They chased butterflies and birds.


وتسلقا الأشجار واستحما في ماء البحيرة.

Zot finn grinp lor pie e finn sot-sot dan delo lak.

Ils ont grimpé aux arbres et se sont éclaboussés dans l’eau du lac.

They climbed trees and splashed in the water of the lake.


ولما أقبل المساء رجعا إلى المنزل ليتناولا العشاء. لكن قبل أن ينهيا طعامهما كان الصغيران قد غلبهما النعاس فناما.

Ler ariv aswar, zot finn retourn lakaz pou manze. Zot finn gagn somey avan mem ki zot ti’nn reisi fini zot repa !

Quand la nuit tomba ils retournèrent à la maison pour souper. Ils se sont endormis avant même de finir de manger!

When it was dark they returned to the house for dinner. Before they could finish eating, they were falling asleep!


وفي اليوم الموالي انطلق الأب بسيارته إلى المدينة وترك الصغيرين صحبة جدتهما نيار كنيادا.

Landemin, papa bann zanfan-la finn retourn anvil e finn kit zot avek Nyar-Kanyada.

Le lendemain, le père des enfants est retourné à la ville, les laissant avec Nyar-Kanyada.

The next day, the children’s father drove back to the city leaving them with Nyar-Kanyada.


ساعد أودنقو وأبيو جدتهما في شؤون المنزل، فكانا يحضران الماء والحطب ويجمعان البيض من قن الدجاج ويلتقطان الخضار من الحديقة.

Odongo ek Apiyo finn donn zot granmer enn koudme fer louvraz. Zot finn al rod delo ek dibwa pou pou sofaz. Zot finn ramas dizef poul ek lever dan zardin.

Odongo et Apiyo ont aidé leur grand-mère à faire les tâches ménagères. Ils sont allés chercher de l’eau et du bois de chauffage. Ils ont ramassé les œufs des poules et ont cueilli des herbes aromatiques dans le jardin.

Odongo and Apiyo helped their grandmother with household chores. They fetched water and firewood. They collected eggs from the chickens and picked greens from the garden.


علمت نيار كنيادا حفيديها كيفية صنع الأوقالي اللين لتناوله مع الحساء، كما علمتهما كيفية صنع رز جوز الهند لتناوله مع السمك المحمر.

Nyar-Kanyada finn montre so bann ti-zanfan kouma fer Ugali mou pou manz avek rougay. Li finn montre zot kouma fer diri koko pou manz ar pwason griye.

Nyar-Kanyada a montré à ses petits-enfants comment faire de l’ugali mou pour manger avec du ragoût. Elle leur a montré comment faire du riz de noix de coco pour manger avec du poisson grillé.

Nyar-Kanyada taught her grandchildren to make soft ugali to eat with stew. She showed them how to make coconut rice to eat with roast fish.


وفي صباح أحد الأيام، أخذ أودنقو بقرات جدته إلى المرعى، فأسرعت البقرات بالدخول إلى حقل أحد المزارعين. غضب المزارع من أدنقو وهدد بأن يحتفظ بالبقرات عنده لأنها أكلت محصوله. ومنذ ذلك اليوم، عزم الولد على ألا يترك البقرات تتسبب في أي مشكل جديد.

Enn gramatin, Odongo finn amenn vas so granmer manz lerb. Zot finn al dan laferm enn vwazin. Fermie-la ti ankoler avek Odongo. Li finn menas zot : li’nn dir ki li pou ramas bann vas-la akoz zot finn manz so bann rekolt. Depi sa zour-la, ti garson la finn fer an-sort ki bann vas-la pa koz okenn problem.

Un matin, Odongo a mené paître les vaches de sa grand-mère. Elles ont couru dans la ferme d’un voisin. Le fermier était fâché envers Odongo. Il a menacé de garder les vaches parce qu’elles avaient mangé ses récoltes. À partir de ce jour-là, le garçon a veillé à ce que les vaches ne fassent pas d’autres bêtises.

One morning, Odongo took his grandmother’s cows to graze. They ran onto a neighbour’s farm. The farmer was angry with Odongo. He threatened to keep the cows for eating his crops. After that day, the boy made sure that the cows did not get into trouble again.


وفي يوم آخر، ذهب الصغيران مع نيار كنيادا إلى التسوق. كانت الجدة تضع الخضار والسكر والصابون على منصة لبيعها وكانت أبيو تعلم الزبائن بثمن السلع. أما أودنقو فقد كان يلف المشتريات للزبائن.

Enn lot zour, bann zanfan finn al bazar avek Nyar-Kanyada. Li ti ena enn stenn pou vann legim, disik ek savon. Apiyo ti kontan donn bann kliyan pri lartik.

Un autre jour, les enfants sont allés au marché avec Nyar-Kanyada. Elle avait un stand pour vendre des légumes, du sucre et du savon. Apiyo aimait donner le prix des articles aux clients. Odongo emballait ce que les clients achetaient.

On another day, the children went to the marketplace with Nyar-Kanyada. She had a stall selling vegetables, sugar and soap. Apiyo liked to tell customers the price of items. Odongo would pack the items that customers bought.


وفي نهاية اليوم شربوا شاي تشاي معا وساعدوا الجدة في حساب المال الذي حصلت عليه.

Ler ariv lafin lazourne, zot finn bwar dite ansam. Zot finn ed zot granmer kont kas ki li finn gagne.

À la fin de la journée, ils ont bu du thé chai ensemble. Ils ont aidé leur grand-mère à compter l’argent qu’elle avait gagné.

At the end of the day they drank chai tea together. They helped grandmother to count the money she earned.


غير أن العطلة انتهت بسرعة، وكان لزاماً على الصغيرين الرجوع إلى المدينة. أهدت نيار كنيادا قبعة لأودنقو وسترة لأبيو، كما أعدت لهم طعاماً من أجل الرحلة.

Vakans finn terminn tro vit e bann zanfan ti pe bizin retourn anvil. Nyar-Kanyada finn donn Odongo enn kasket ek Apiyo enn palto. Li finn ramas manze pou zot vwayaz retour.

Trop tôt, les vacances étaient terminées et les enfants devaient retourner à la ville. Nyar-Kanyada donna une casquette à Odongo et un chandail à Apiyo. Elle emballa de la nourriture pour leur voyage.

But too soon the holidays were over and the children had to go back to the city. Nyar-Kanyada gave Odongo a cap and Apiyo a sweater. She packed food for their journey.


وعندما جاء أبوهما لاصطحابهما معه إلى المنزل، لم يريدا المغادرة، بل رجوا نيار كنيادا أن تذهب معهما إلى المدينة. ابتسمت الجدة وقالت: “لقد أصبحت عجوزاً، ولن أستطيع الذهاب إلى المدينة. سوف أنتظر حتى تعودا إلى قريتي من جديد”.

Kan zot papa finn vinn sers zot, bann-la pa ti pe le ale. Bann zanfan finn sipliy Nyar-Kanyada vinn avek zot anvil. Li fer enn sourir ek li dir, « Mo tro vie pou al anvil. Mo pou atann zot kan zot pou retourn dan mo vilaz. »

Quand leur père est venu les chercher, ils ne voulaient pas partir. Les enfants ont supplié Nyar-Kanyada de venir avec eux à la ville. Elle sourit et dit, « Je suis trop vieille pour la ville. J’attendrai votre retour à mon village. »

When their father came to fetch them, they did not want to leave. The children begged Nyar-Kanyada to go with them to the city. She smiled and said, “I am too old for the city. I will be waiting for you to come to my village again.”


عانق أودنقو وأبيو جدتهما بحرارة وودعاها.

Odongo ek Apiyo finn anbras li for ek finn dir li orevwar.

Odongo et Apiyo l’ont tous les deux embrassée fort et lui ont dit au revoir.

Odongo and Apiyo both hugged her tightly and said goodbye.


ولما عاد أودنقو وأبيو إلى المدرسة، حدثا أصدقائهما عن الحياة في القرية. أحس بعض الأطفال أن الحياة في المدينة جميلة بينما أحس البعض الآخر أنها أجمل في القرية. لكنهم اتفقوا جميعا على ان لأدنقو وأبيو جدة رائعة.

Kan Odongo ek Apiyo finn retourn lekol, zot finn rakont zot bann kamarad kouma lavi dan vilaz ete. Ena zanfan ti pe krwar ki lavi anvil ti bon. Bann lezot ti dan lopinion ki lavi vilaz meyer. Me sirtou, zot tou ti tom dakor pou dir ki Odongo ek Apiyo ti ena enn granmer extraordiner !

Quand Odongo et Apiyo sont retournés à l’école ils ont raconté leurs histoires de la vie dans le village à leurs amis. Certains enfants croyaient que la vie en ville était bonne. D’autres étaient de l’avis que le village était meilleur. Et surtout, ils étaient tous d’accord que Odongo et Apiyo avaient une grand-mère merveilleuse !

When Odongo and Apiyo went back to school they told their friends about life in the village. Some children felt that life in the city was good. Others felt that the village was better. But most of all, everyone agreed that Odongo and Apiyo had a wonderful grandmother!


Written by: Violet Otieno
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Maaouia Haj Mabrouk
Read by: Mashael Muhanna
Language: Arabic
Level: Level 4
Source: Holidays with grandmother from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF