Download PDF
Back to stories list

Akilakin Ata Egolitoe Esukul Holidays with grandmother Likizo kwa bibi

Written by Violet Otieno

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Simon Ipoo

Language Turkana

Level Level 4

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Alomito Odongo, Apiyo ka apakech lotaun loapolon. Edarito kechi ng’irwa lu egolere esukul. Meere kotere akigol tu esukul, nakaneni asakete akilakin atakech. Alomit atakech nadakar na ayei lokwaas anam ni echemiere ng’ikolia.

Odongo and Apiyo lived in the city with their father. They looked forward to the holidays. Not just because school was closed, but because they went to visit their grandmother. She lived in a fishing village near a large lake.

Odongo na Apiyo waliishi mjini na baba yao. Walisubiri likizo kwa hamu. Siyo tu kwa shule kufungwa, bali ni kwa sababu walienda kumtembelea bibi yao. Aliishi katika kijiji cha uvuvi karibu na ziwa kubwa.


Eburakinit Odongo ka Apiyo akigol esukul kotere arai ng’irwa ng’ulu lukilakinet atakech nabo. Atabong nalosiet, apotu kechi kiwakis ng’iboro nabusekia dio tosuko kotere alosit nakooyen ng’ina. Nyepero kechi, kiyana kidiama alosit kiiya kiwala.

Odongo and Apiyo were excited because it was time to visit their grandmother again. The night before, they packed their bags and got ready for the long journey to her village. They could not sleep and talked the whole night about the holiday.

Odongo na Apiyo walichangamka kwani ulikuwa wakati wa kumtembelea bibi kwa mara nyingine. Usiku huo, walipanga mizigo yao na kujiandaa kwa safari ndefu ya kwenda kijijini. Hawakuweza kulala ila waliongea usiku kucha juu ya likizo yao.


Ataparachu keng, torotokis nadakar ka atakech edokito amotoka naka apakech. Kitoro kiding ng’imoru, ng’itiang ka emanikor lo emejen. Kimara ng’amotokae toeos.

Early the next morning, they left for the village in their father’s car. They drove past mountains, wild animals and tea plantations. They counted cars and sang songs.

Mapema asubuhi iliyofuata, waliondoka katika gari la baba yao kuelekea kijijini. Walipita milima, wanyama pori na mashamba ya majani ya chai. Walihesabu magari na kuimba nyimbo.


Ani enang’i apak ache, tobur kechi sodi tojotooros.

After a while, the children were tired and fell asleep.

Baada ya muda, watoto walichoka na kusinzia.


Adoliet nadakar, sodi apakech kitokienyu Odongo ka Apiyo. Torukaut kechi, Nyar-Kanyada, atakech iyang’arit anakapet alotorube ekitoe. Arai Nyar-Kanyada ang’atela anajaluoi, “Nakookeng ang’itung’a akwap be Kanyada.” Arai ng’esi aberu nakagogong’on kibus dae.

Father woke up Odongo and Apiyo as they arrived in the village. They found Nyar-Kanyada, their grandmother, resting on a mat under a tree. Nyar-Kanyada in Luo, means ‘daughter of the people of Kanyada’. She was a strong and beautiful woman.

Baba aliwaamsha Odongo na Apiyo walipofika kijijini. Walimkuta bibi yao, Nyar-Kanyada, akipumzika kwenye mkeka chini ya mti. Kwa Dholuo, Nyar-Kanyada maana yake ni ‘binti wa watu wa Kanyada’. Alikuwa ni mwanamke mrembo na imara.


Kipeyou Nyar-Kanyada kechi kai dio kidong’ak alotooma akai elakara. Alakara ng’itatae ng’ulu ainunito atakech ng’iboro lu etaun. “Tang’aa nakang mono,” tolimu Odongo. “Mam! Nakang eking’aren!” Tatachu Apiyo.

Nyar-Kanyada welcomed them into the house and danced around the room singing with joy. Her grandchildren were excited to give her the presents they brought from the city. “First open my gift,” said Odongo. “No, my gift first!” said Apiyo.

Nyar-Kanyada aliwakaribisha ndani kwa kucheza na kuimba kwa furaha. Wajukuu wake walikuwa na shauku ya kumpa zawadi walizomletea kutoka mjini. “Fungua yangu kwanza,” Odongo alisema. “Hapana, yangu kwanza!” Apiyo akasema.


Arumoret ang’aar ng’iboro, abu Nyar-Kanyada topia ng’itatae keng.

After she opened the presents, Nyar-Kanyada blessed her grandchildren in a traditional way.

Baada ya kufungua zawadi, Nyar-Kanyada aliwabariki wajukuu wake kitamaduni.


Sodi topudosi Odongo ka Apiyo kalapatan. Tolomasi akireng’it ng’abeerei ka ng’ikieny.

Then Odongo and Apiyo went outside. They chased butterflies and birds.

Kisha Odongo na Apiyo wakaenda nje. Waliwakimbiza vipepeo na ndege.


Todoka ng’ikito, kipakanakinos ng’akipi anam.

They climbed trees and splashed in the water of the lake.

Walipanda kwenye miti na kurushiana maji ziwani.


Na aribokinia, tobong’osi nawi asakar akimuj naka ebong. Ering’a nyerumoro akimuj kilurakinos!

When it was dark they returned to the house for dinner. Before they could finish eating, they were falling asleep!

Giza Iilipoingia, walirudi nyumbani kwa ajili ya chakula cha jioni. Kabla hata ya kumaliza kula, walikuwa wanasinzia!


Akwaar nache tobong’o apakech lotaun kimiek kechi ka atakech Nyar-Kanyada.

The next day, the children’s father drove back to the city leaving them with Nyar-Kanyada.

Siku iliyofuata, baba yao alirudi mjini na kuwaacha na Nyar-Kanyada.


Eng’arakinito Odongo ka Apiyo atakech etich lo awi. Aokete ng’akipi ka akikeyen ng’akito. Achunete ng’abeyei ang’ikukui ka akiger ng’akuui alomana.

Odongo and Apiyo helped their grandmother with household chores. They fetched water and firewood. They collected eggs from the chickens and picked greens from the garden.

Odongo na Apiyo walimsaidia bibi yao na kazi za nyumbani. Walichota maji na kuokota kuni. Walikusanya mayai ya kuku na kuchuma mboga za majani kutoka kwenye bustani.


Abu Nyar-kanyada kitatam ng’itatae keng akipore atap ka akinyam ka ng’apoko. Kidodik akipore emuchele ka ekolia lo epeitoe.

Nyar-Kanyada taught her grandchildren to make soft ugali to eat with stew. She showed them how to make coconut rice to eat with roast fish.

Nyar-Kanyada aliwafundisha wajukuu wake jinsi ya kupika ugali mwepesi wa kula na mchuzi. Aliwaonesha namna ya kupika wali wa nazi wa kuliwa na samaki wa kukaanga.


Ataparachu apei, totwar Odongo ng’atuk naka atakeng lonyia. Apotu ng’atuk tolomasi mana ekudunyet. Abu ilope amana tong’oik Odongo. Kitubul ng’esi tama awounia ng’atuk na anyamete amana keng. Anyoun akwaar ng’ina, abu edia ng’olo tochoik ng’atuk nyeyaut ng’ichan nabo.

One morning, Odongo took his grandmother’s cows to graze. They ran onto a neighbour’s farm. The farmer was angry with Odongo. He threatened to keep the cows for eating his crops. After that day, the boy made sure that the cows did not get into trouble again.

Asubuhi moja, Odongo aliwapeleka ng’ombe wa bibi yake malishoni. Wakakimbilia ndani ya shamba la jirani. Mwenye shamba alikasirishwa sana na Odongo. Akatishia kuwazuia ng’ombe kula mimea yake. Tangu siku hiyo, Odongo alihakikisha kwamba ng’ombe hawaingii matatani tena.


Ache kwaar, kirukosi ng’ide ka Nyar-Kanyada lomaket. Ayakar ng’esi epem lo agialanaria ng’akuui, esukari ka esabuni. Ajoikinit Apiyo alimonokin ng’ikagialak ng’aropiyae ang’iboro. Aeni Odongo ng’iboro lu egieli ekagialan.

On another day, the children went to the marketplace with Nyar-Kanyada. She had a stall selling vegetables, sugar and soap. Apiyo liked to tell customers the price of items. Odongo would pack the items that customers bought.

Siku nyingine watoto walikwenda sokoni pamoja na Nyar-Kanyada. Nyar-Kanyada alikuwa na kibanda cha kuuza mboga, sukari na sabuni. Apiyo alipenda kuwatajia wateja bei za bidhaa. Odongo aliwafungia wateja bidhaa walizonunua.


Atabong ng’ina, tamata kechi echai kaapei. King’arakis atakech akimarun ng’aropiyae.

At the end of the day they drank chai tea together. They helped grandmother to count the money she earned.

Mwisho wa siku walikunywa chai pamoja. Walimsaidia bibi yao kuhesabu pesa alizozipata.


Ering’a kona, tasalut ng’irwa lukiyang’aret anawi. Achamakina ng’ide ebong’ete lotaun. Naki Nyar-Kanyada Odongo apukot, Apiyo eworu lo akatorot. Toen akimuj kech nakodat.

But too soon the holidays were over and the children had to go back to the city. Nyar-Kanyada gave Odongo a cap and Apiyo a sweater. She packed food for their journey.

Likizo ilikaribia kuisha na watoto walitakiwa kurudi mjini. Nyar-Kanyada alimpa Odongo kofia na Apiyo sweta. Aliwafungia chakula cha kula safarini.


Na abong’unio apakech arikor kechi, awounito ng’ide alosit. Kimaimaa ng’ide Nyar-Kanyada kirukosi ka kechi lotaun. Tamaisam ng’esi tama, “Amojong’it ayong. Kedarouni ayong eesi ibong’unete nadakar kang nabo.”

When their father came to fetch them, they did not want to leave. The children begged Nyar-Kanyada to go with them to the city. She smiled and said, “I am too old for the city. I will be waiting for you to come to my village again.”

Baba yao alipokuja kuwachukua, hawakutaka kuondoka. Walimuomba Nyar-Kanyada aende nao mjini. Alitabasamu na kusema, “Nimezeeka, siyawezi ya mjini. Nitasubiri mje kijijini kwangu tena.”


Tonuakis Odongo ka Apiyo atakech lokojokon dio torotokis.

Odongo and Apiyo both hugged her tightly and said goodbye.

Odongo na Apiyo walimkumbatia kwa pamoja na kumuaga.


Abong’oret Odongo ka Apiyo losukul, kisisakis ng’ipaalon ng’akiro adakar ka atakech. Atamito ng’ide ng’iche ajokis akiboi alotaun,  atamito luche nabo atamar ejok akiboi anadakarin. Kang’una kadaang, achamunito atamar erai atakech kata Odongo ka Apiyo ituan ni ajokon!

When Odongo and Apiyo went back to school they told their friends about life in the village. Some children felt that life in the city was good. Others felt that the village was better. But most of all, everyone agreed that Odongo and Apiyo had a wonderful grandmother!

Odongo na Apiyo waliporudi shuleni, waliwasimulia marafiki zao kuhusu maisha ya kijijini. Baadhi ya watoto waliamini kuwa maisha ya mjini ni mazuri. Wengine waliamini kijijini ni bora zaidi. Lakini zaidi ya yote, kila mmoja alikubali kwamba Odongo na Apiyo walikuwa na bibi wa kipekee.


Written by: Violet Otieno
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Simon Ipoo
Language: Turkana
Level: Level 4
Source: Holidays with grandmother from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Read more level 4 stories:
Options
Back to stories list Download PDF