Download PDF
Back to stories list

Ikoku sikiria Donkey Child Mtoto Punda

Written by Lindiwe Matshikiza

Illustrated by Meghan Judge

Translated by Jacob Emekwi, Agnes Ngilimo

Language Turkana

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Arai ikoku niici ng’esi ni eking’aren eng’olikini ibore nikiumokina anikalonan.

It was a little girl who first saw the mysterious shape in the distance.

Ilikuwa ni msichana mdogo aliyekuwa wa kwanza kuona umbo la ajabu kwa mbali.


Aapunet aibore kang’ini, king’olik atamar kwa ibore aberu na adolit.

As the shape moved closer, she saw that it was a heavily pregnant woman.

Kadiri umbo lilipokaribia, aliona kwamba lilikuwa ni mwanamke mwenye ujauzito mkubwa.


Tokurianite toos dae, abu ikoku niici kurudar diye beru. “Echamikina ngon kiminio ngesi,” totiakut ng’itunga aikoku aniici. “Kiwakini ng’on ng’esi ka ikekoku niajokon.”

Shy but brave, the little girl moved nearer to the woman. “We must keep her with us,” the little girl’s people decided. “We’ll keep her and her child safe.”

Kwa upole na ujasiri, msichana alimsogelea mwanamke yule. “Lazima tumhifadhi,” watu wa msichana yule walisema. “Tutawaweka yeye na mtoto wake salama.”


Todol akidouno ikoku. “Kijuk!” “Yau egolos!” “Ng’akipi!” “Kijuuuuuuuuuuuuk!!!”

The child was soon on its way. “Push!” “Bring blankets!” “Water!” “Puuuuussssshhh!!!”

Mtoto alikuwa njiani kuzaliwa si muda mrefu. “Sukuma!” “Leteni mablanketi!” “Maji!” “Suuukuuumaaaa!!!”


Ani ing’olikinete ikoku, toporo ngi’tunga daang ka ebuloi. “Esikiria a?!”

But when they saw the baby, everyone jumped back in shock. “A donkey?!”

Lakini walipomwona mtoto, wote waliruka kwa mshtuko. “Punda?!”


Topegakin kec. “Kibaa ta kiwakini ikoku ka itokieng niajokon, ibore boca kisubakini kona ng’esi ng’ini,” tolimut ng’ice. “Kiinunete ng’on ekeny lo aronon!” tamasi ng’ice neni.

Everyone began to argue. “We said we would keep mother and child safe, and that’s what we’ll do,” said some. “But they will bring us bad luck!” said others.

Wakaanza kubishana. “Tulisema tutawaweka mama na mtoto salama, na hivyo ndivyo tutakavyofanya,” baadhi wakasema. “Lakini watatuletea mkosi!” wengine wakadai.


Abu aberu kidong arai ng’esi bon nabo. Tong’opik ibore esubakinia ikoku niliwo en. Tong’opik ibore esubakinor tani ng’esi elope.

And so the woman found herself alone again. She wondered what to do with this awkward child. She wondered what to do with herself.

Kwa hiyo mwanamke yule alijikuta yuko peke yake kwa mara nyingine tena. Akajiuliza atafanya nini na mtoto huyo wa ajabu. Akajiuliza atafanya nini na yeye mwenyewe.


Kang’una daang abu ng’esi boca tocam atamar ikeng nyikoku na arai ng’esi itokieng.

But finally she had to accept that he was her child and she was his mother.

Lakini hatimaye alikubali kwamba huyo ni mwanaye na yeye ni mama yake.


Kong’ina, ani kidong ikoku ikoni neni, edit, egelaner ibore daang. Abu ikoku ikaku sikiria topol jik kaleng akaku aitokieng. Alo rotin ka daang alu etetemi ng’esi abu tokuruwor araun itwaan. Kiyalolong itokieng takadanakin. Ace pak nak itokieng ng’esi etic lo erai eka ng’ibaren.

Now, if the child had stayed that same, small size, everything might have been different. But the donkey child grew and grew until he could no longer fit on his mother’s back. And no matter how hard he tried, he could not behave like a human being. His mother was often tired and frustrated. Sometimes she made him do work meant for animals.

Endapo mtoto huyo angebaki kuwa vilevile, na umbo dogo, labda kila kitu kingekuwa tofauti. Lakini mtoto Punda aliendelea kukua na kukua mpaka hakuweza kutoshea tena mgongoni mwa mama yake. Pamoja na kujaribu kwa bidii, hakuweza kuwa na tabia za kibinadamu. Mara nyingi mama yake alichoka na kuvunjika moyo. Wakati mwingine alimlazimisha kufanya kazi walizostahili wanyama.


Abu ikoku sikiria tong’opik akiroit na arai akeng, tong’opikis nasubakina. Akwaar apei, abu tong’oo lokojokon topet itokieng tocakak nalup.

Confusion and anger built up inside Donkey. He couldn’t do this and he couldn’t do that. He couldn’t be like this and he couldn’t be like that. He became so angry that, one day, he kicked his mother to the ground.

Kuchanganyikiwa na hasira vilianza kujengeka ndani mwa Punda. Alishindwa kufanya hivi wala vile. Alishindwa kuwa hivi wala vile. Alipatwa na hasira sana kiasi kwamba, siku moja, alimpiga teke mama yake mpaka akaanguka chini.


Abu esikiria kuruma ng’ileec. Kitikirak lokojokon.

Donkey was filled with shame. He started to run away as far and fast as he could.

Punda alijawa na aibu. Akaanza kukimbilia mbali kwa haraka kadiri awezavyo.


Ani akiyang’akinet, abu towar na tocakara esikiria. Toruk ana ribu ebala, “Hee haw?” Tobong’ok ng’esi etoil keng nabo, ebala, “Hee haw.” Kotere arai ng’esi bon. Tolugurukin ng’esi lopit epira, ka ajotoor ng’aju nakationok.

By the time he stopped running, it was night, and Donkey was lost. “Hee haw?” he whispered to the darkness. “Hee Haw?” it echoed back. He was alone. Curling himself into a tight ball, he fell into a deep and troubled sleep.

Wakati aliposimama, ilikuwa ni usiku, na alikuwa amepotea. “Hii hoo?” alinong’ona gizani. “Hii hoo?” giza likatoa mwangwi. Alikuwa mwenyewe. Alijikunyata katika umbo dogo, akalala fofofo usingizi wa mang’amung’amu.


Anyounet keng torukau itwaan nitigela ekenyikinit ng’esi. Tokenyikinos ka ekasukout lo alakara ni keng.

Donkey woke up to find a strange old man staring down at him. He looked into the old man’s eyes and started to feel a twinkle of hope.

Punda aliamka na kumkuta mzee mmoja wa ajabu akimtazama. Akamwangalia mzee yule machoni na akaanza kuhisi ishara ya matumaini.


Apoyu kirukosi ka ekasukout lo eteyeni ng’esi ng’rotin luyeret long’ela ng’elae. Apotu keci topupokin anakuroit kadaang, king’aranakin ka akien ka apei.

Donkey went to stay with the old man, who taught him many different ways to survive. Donkey listened and learned, and so did the old man. They helped each other, and they laughed together.

Punda alienda kuishi na mzee yule, na mzee alimfundisha mbinu nyingi za kuishi. Punda alisikiliza na kujifunza, na mzee vivyo hivyo pia. Walisaidiana na kucheka pamoja.


Ataparac apei ekasukout logo tolimok esikiria atamaa kiwokoe kidiama emoru.

One morning, the old man asked Donkey to carry him to the top of a mountain.

Asubuhi moja, mzee alimwomba Punda ambebe hadi kwenye kilele cha mlima.


Anaget kidiama ng’idowon, apotu tojotoros. Kurujak esikiria edeka itokieng tonyarite ng’esi. Anyounet…

High up amongst the clouds they fell asleep. Donkey dreamed that his mother was sick and calling to him. And when he woke up…

Walipofika juu kwenye mawingu, walipatwa na usingizi. Punda akaota kuwa mama yake alikuwa mgonjwa na alimhitaji. Na alipoamka…


…tongopiyasi ng’idowon ka lopeakeng lokasukout.

… the clouds had disappeared along with his friend, the old man.

…mawingu yalikuwa yametoweka pamoja na rafiki yake, yule mzee.


Abu esikiria toyen akuroit nasubakina.

Donkey finally knew what to do.

Hatimaye, Punda alijua alichotakiwa kufanya.


Torukau esikiria itokieng alopei iyalolong’i acakara keng. Tokenyikinos akoyen. Tonuwakin lokojo.

Donkey found his mother, alone and mourning her lost child. They stared at each other for a long time. And then hugged each other very hard.

Punda alimkuta mama yake akiwa peke yake huku akimwomboleza mwanaye aliyepotea. Wakaangaliana kwa muda mrefu. Na kisha wakakumbatiana kwa hisia.


Toloma esikiria ka itokieng niajokon alakara.

The donkey child and his mother have grown together and found many ways of living side by side. Slowly, all around them, other families have started to settle.

Mtoto Punda na mama yake wamekuwa kitu kimoja na kuishi kwa ushirikiano. Taratibu, familia nyingine zimeanza kuhamia na kuishi miongoni mwao.


Written by: Lindiwe Matshikiza
Illustrated by: Meghan Judge
Translated by: Jacob Emekwi, Agnes Ngilimo
Language: Turkana
Level: Level 3
Source: Donkey Child from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Read more level 3 stories:
Options
Back to stories list Download PDF