Download PDF
Back to stories list

Amatoke A’baba Grandma's bananas Ndizi za bibi

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Dennis Ogaro Ondieki

Language EkeGusii

Level Level 4

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Omogondo o’baba nigo orenge kororekana buya – nigo obwate amaemba, obori, n’emiogo. Korende ekiya ase bionsi pi biria barengeoo namataoke Nonya baba obwate abana abange, nigo namanyete buna ninche anchete ase abachokoro baye bonsi. Nigo anarete kondangeria gochia mwaye. Naende ontebia obobisi bwaye bokeboke. Nonya nigo obobisi obomo mbore atatagete gontebia: nabwo mboria bwa’se arenge gotoberia amatoke aye.

Grandma’s garden was wonderful, full of sorghum, millet, and cassava. But best of all were the bananas. Although Grandma had many grandchildren, I secretly knew that I was her favourite. She invited me often to her house. She also told me little secrets. But there was one secret she did not share with me: where she ripened bananas.

Bibi alikuwa na bustani nzuri iliyojaa mtama, ulezi na mihogo. Lakini kati ya mazao yote, alipenda zaidi ndizi. Japo bibi alikuwa na wajukuu wengi, nilikuja kubaini kuwa alikuwa ananipenda mimi zaidi ya wote. Mara nyingi alikuwa akinialika nyumbani kwake. Pia alikuwa ananiambia siri ndogo ndogo. Lakini kulikuwa na siri moja ambayo hakunishirikisha: alipokuwa anavundika ndizi.


Rituko erimo inkarora egekabu ki’amakendo kebekire ase omogaso isiko mwa’baba. Ekero namoboretie buna negiaki, richibu nanyorete ndiria buna: “Ekio negekabu kiane kiogokorera ebikone” Ensemo y’egekabu keria amagoma y’eritoke narengeoo anarete gonchoreria kera rituko. Inkarengereeria inkamanya komoboria, “Amagoma aya nayaki?” Richibu naende nanyorete ndiria buna, “Aya na amagoma ane y’ogokorera ebikone.”

One day I saw a big straw basket placed in the sun outside Grandma’s house. When I asked what it was for, the only answer I got was, “It’s my magic basket.” Next to the basket, there were several banana leaves that Grandma turned from time to time. I was curious. “What are the leaves for, Grandma?” I asked. The only answer I got was, “They are my magic leaves.”

Siku moja niliona tenga kubwa limeanikwa juani nje ya nyumba ya bibi. Nilipouliza lilikuwa la nini, jibu pekee nililopata lilikuwa, “Hilo ni tenga langu la maajabu.” Pembeni mwa tenga lile kulikuwa na majani ya ndizi ambayo bibi alikuwa akiyageuza kila mara. Nilipatwa na shauku. “Bibi, hayo majani ni ya nini?” niliuliza. Jibu pekee nililopata lilikuwa, “Ni majani yangu ya maajabu.”


Inkagoka rende korigereria magokoro, amagoma aria amo n’egekabu keria ki’amakendo. Korende baba agantoma ing’ende komokorera egasi gete. “Gaki, baba tiga indore buna okorosia…” “Tiga konyogerera omwana oyo, kora buna ogotebigwa,” agantebia kare buna oyobeete. Inkaminyoka ebirundo ebinene gochia gokora egiatagete.

It was so interesting watching Grandma, the bananas, the banana leaves and the big straw basket. But Grandma sent me off to my mother on an errand. “Grandma, please, let me watch as you prepare…” “Don’t be stubborn, child, do as you are told,” she insisted. I took off running.

Nilikuwa na shauku kubwa kumwangalia bibi, ndizi, majani ya ndizi na tenga kubwa. Lakini bibi alinituma kwenda kwa mama. “Bibi, tafadhali naomba nitazame unavyoandaa…” “Usiwe msumbufu, fanya ulichoambiwa,” alisisitiza. Nikaondoka nikikimbia.


Ekero nairanete, inkanyora baba gainkaransete isiko riaye korende gekabu keria amd n’amagoma aria tibiarengeoo . “Baba ing’ai kwaira egekabu keria, ing’ai amagoma aria are, naende ing’ai…” Richibu nanyorete ndiria buna, “Noo bionsi bire ase ane yogokerera ebikone” Inkaigwa bobe sana.

When I returned, Grandma was sitting outside but with neither the basket nor the bananas. “Grandma, where is the basket, where are all the bananas, and where…” But the only answer I got was, “They are in my magic place.” It was so disappointing!

Niliporudi, bibi alikuwa amekaa nje, ila hakukuwa na tenga wala ndizi. “Bibi, tenga liko wapi, zile ndizi ziko wapi, na…” Jibu pekee nililopata lilikuwa, “Zipo kwenye eneo la maajabu.” Ilikuwa inasikitisha.


Amatuko abere agaeta, na baba agantoma inchie komwoyeria akanyimbo kaye agatereire korwa enyomba yaye y’okorara. Yaani buna nasoete nyomba iga, inkaigwa rimisu ri’amatoke amatubo. Ase erumu eria yaime, noo egekabu keria ki’ababa kiogokerera ebikone biaye kiarengegetubire buya n’oborangeti obonene obogotu. Inkaimokereria oborangeti boria igoro ake igo nagotiokerera rimisu riria rigiya.

Two days later, Grandma sent me to fetch her walking stick from her bedroom. As soon as I opened the door, I was welcomed by the strong smell of ripening bananas. In the inner room was grandma’s big magic straw basket. It was well hidden by an old blanket. I lifted it and sniffed that glorious smell.

Siku mbili baadaye, bibi alinituma kwenda chumbani kwake kumletea mkongojo. Mara tu baada ya kufungua mlango, nilikaribishwa na harufu kali ya ndizi mbivu. Pembeni mwa chumba kulikuwa na tenga kubwa la maajabu la bibi. Lilikuwa limefichwa na blanketi la zamani. Nikaliinua na kunusa ile harufi nzuri.


Eriogi ria’baba rigantaborora ekero andangeretie, “Ninki ogokora imabwo? Kora bwango ondetere enyimbo yane.” Inkairana bwango nenyimbo yaye. “Ninki ogosekere?” akamboria. Okoboria gokagera inkainyora buna nigo naichanete ase okomanya koria ase abisete amatoke.

Grandma’s voice startled me when she called, “What are you doing? Hurry up and bring me the stick.” I hurried out with her walking stick. “What are you smiling about?” Grandma asked. Her question made me realise that I was still smiling at the discovery of her magic place.

Sauti ya bibi ilinishtua alipoita, “Unafanya nini? Fanya haraka niletee mkongojo.” Nikaharakisha kwenda nje na mkongojo wake. “Unatabasamu nini?” bibi aliuliza. Swali lake likanifanya nigundue kuwa kumbe bado nilikuwa ninatabasamu baada ya kugundua eneo lake la maajabu.


Rituko rikobwatia ekero baba achete minto gokwania mama, inkaminyoka gochia nyomba mwaye korigereria amatoke aria naende. Inkanyore egesabo ekemo konyora giatobire. Intatabora ritoke erimo nakobisa eyanga yane ime. Inkakuneka egekabu keria naende nagosoka. Ingaeta isuku nyuma yenyomba eria inkariria. Nigo riarenge gwansa sana, ase obogima bwane konyora tindaria itoke rigwansa igo.

The following day when grandma came to visit my mother, I rushed to her house to check the bananas once more. There was a bunch of very ripe ones. I picked one and hid it in my dress. After covering the basket again, I went behind the house and quickly ate it. It was the sweetest banana I had ever tasted.

Siku iliyofuata bibi alipokuja kumtembelea mama yangu, nikakimbilia nyumbani kwake kuangalia ndizi tena. Kulikuwa na vichane vya ndizi zilizoiva. Nikachukua ndizi moja na kuificha kwenye nguo yangu. Baada ya kufunika tenga tena, nikaenda nyuma ya nyumba na harakaharaka nikaila. Ilikuwa ni ndizi tamu ambayo sijawahi kula kamwe.


Rituko riria riarenge kobwatia, baba noo arenge mogondo oye akwaa ching’eni. Inkechobanesia na korigereria amatoke aria. Bono konyo ange onsi atobire. Ingasinywa gotiga kobogoria make, ingatabora amatoke ane. Ingasonsogoria ng’oora gochia ase omorangu, inkaigwa baba kagokora isiko. Inkanyara tu kobisa amatike aria eyanga yane ime nakomoetania gochia isiko.

The following day, when grandma was in the garden picking vegetables, I sneaked in and peered at the bananas. Nearly all were ripe. I couldn’t help taking a bunch of four. As I tiptoed towards the door, I heard grandma coughing outside. I just managed to hide the bananas under my dress and walked past her.

Siku iliyofuata, bibi alipokuwa bustanini akichuma mboga, nikanyemelea ndani kuchungulia ndizi. Karibu zote zilikuwa zimeiva. Nikashindwa kujizuia nikachukua kichane cha ndizi nne. Nilipokuwa nanyata kuelekea mlangoni, nikamsikia bibi akikohoa nje. Nilifanikiwa kuzificha ndizi ndani ya nguo yangu na tukapishana bila ya kugundua.


Rituko riarenge kobwatia nigo riarenge rituko riechiro. Nigo baba arenge koira amatike aye echiro koonia. Tichieti koayerera kogenda mwaye ituko erio. Korende tinyareti komoina ngaki tambe.

The following day was market day. Grandma woke up early. She always took ripe bananas and cassava to sell at the market. I did not hurry to visit her that day. But I could not avoid her for long.

Siku iliyofuata ilikuwa siku ya gulio. Bibi aliamka asubuhi sana. Huwa anapeleka ndizi mbivu na mihogo kuuza gulioni. Siku hiyo sikuwa na haraka kwenda kumsalimia. Ila sikuweza kumkwepa kwa muda mrefu.


Emarogoba eyio ekero narangeretiwe na mama, tata na magokoro, inkamanya ninki bandangereria. Obotuko obwo ekero naraire, inkamanya tinkoirorera koiba naende, ebe korwa ase magokoro gose onde bwensi.

Later that evening I was called by my mother and father, and Grandma. I knew why. That night as I lay down to sleep, I knew I could never steal again, not from grandma, not from my parents, and certainly not from anyone else.

Jioni ile niliitwa na mama, baba na bibi. Nilijua kwanini. Usiku ule nilipokwenda kulala, nilijua siwezi kuiba tena. Siwezi kumwibia bibi, wazazi wangu na mtu yeyote yule.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Dennis Ogaro Ondieki
Language: EkeGusii
Level: Level 4
Source: Grandma's bananas from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 4 stories:
Options
Back to stories list Download PDF