Download PDF
Back to stories list

ཆུ་ཕག་གི་ལུས་པོར་ག་རེ་བྱས་ནས་སྤུ་ཡོད་མ་རེད། ཆུ་ཕག་གི་ལུས་པོར་ག་རེ་བྱས་ནས་སྤུ་ཡོད་མ་རེད། Why hippos have no hair

Written by Basilio Gimo, David Ker

Illustrated by Carol Liddiment

Translated by འདབ་དྲུག Dabtruk, པཱཊ་རིག་ཌཱོཌ། Patrick Dowd, ཆུ་ཚང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། Chusang Sonam Rinchen

Language Amdo Tibetan

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


ཉིན་ཞིག རི་བོང་ཞིག་གཙང་ཆུའི་འགྲམ་ན་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད།

ཉིན་ཞིག རི་བོང་ཞིག་གཙང་ཆུའི་འགྲམ་ན་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད།

One day, Rabbit was walking by the riverside.


མཚོ་ཕག་ཡང་ས་དེ་ན་ཡོད་ལ། ཁོས་ཀྱང་རྩྭ་ཟ་ཞོར་དུ་འཆམ་འཆམ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད།

མཚོ་ཕག་ཡང་ས་དེ་ན་ཡོད་ལ། ཁོས་ཀྱང་རྩྭ་ཟ་ཞོར་དུ་འཆམ་འཆམ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད།

Hippo was there too, going for a stroll and eating some nice green grass.


མཚོ་ཕག་གིས་རི་བོང་དེ་ན་ཡོད་པ་མ་མཐོང། མཚོ་ཕག་གི་རི་བོང་ལ་རྡོག་རྫིས་ཤོར་སྐབས་རི་བོང་གིས་སྐད་ངར་ཆེན་པོས། མཚོ་ཕག ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་རྡོག་རྫིས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་གི་མི་འདུག་གམ་ཅེས་བཤད་པ་རེད།

མཚོ་ཕག་གིས་རི་བོང་དེ་ན་ཡོད་པ་མ་མཐོང། མཚོ་ཕག་གི་རི་བོང་ལ་རྡོག་རྫིས་ཤོར་སྐབས་རི་བོང་གིས་སྐད་ངར་ཆེན་པོས། མཚོ་ཕག ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་རྡོག་རྫིས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་གི་མི་འདུག་གམ་ཅེས་བཤད་པ་རེད།

Hippo didn’t see that Rabbit was there and she accidentally stepped on Rabbit’s foot. Rabbit started screaming at Hippo, “You Hippo! Can’t you see that you’re stepping on my foot?”


མཚོ་ཕག་གིས་རི་བོང་ལ། དགོངས་དག ངས་ཁྱེད་རང་མཐོང་མ་སོང་། ང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་མ་ཟ་རོགས་གནང་ཞེས་བཤད། ཡིན་ན་ཡང་། རི་བོང་གིས་མ་ཉན་པར་ཆུ་ཕག་ལ་སྐད་ཆེན་པོས། ཁྱོད་ཀྱིས་རྐང་བཙུགས་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག་ཁྱོད་རང་གིས་ཧ་གོ་གི་རེད། ངས་སྐྱིན་པ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་རེད།

མཚོ་ཕག་གིས་རི་བོང་ལ། དགོངས་དག ངས་ཁྱེད་རང་མཐོང་མ་སོང་། ང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་མ་ཟ་རོགས་གནང་ཞེས་བཤད། ཡིན་ན་ཡང་། རི་བོང་གིས་མ་ཉན་པར་ཆུ་ཕག་ལ་སྐད་ཆེན་པོས། ཁྱོད་ཀྱིས་རྐང་བཙུགས་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག་ཁྱོད་རང་གིས་ཧ་གོ་གི་རེད། ངས་སྐྱིན་པ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་རེད།

Hippo apologised to Rabbit, “I’m so sorry. I didn’t see you. Please forgive me!” But Rabbit wouldn’t listen and he shouted at Hippo, “You did that on purpose! Someday, you’ll see! You’re going to pay!”


རི་བོང་གིས་མེ་བཙལ་ནས། མཚོ་ཕག་གིས་ང་ལ་རྡོག་རྫིས་བཏང་བྱུང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོ་རང་ཆུའི་ནང་ནས་རྩྭ་ཟ་བར་ཚུར་ཡོང་སྐབས་བསྲེག་ཤོག་ཅེས་བཤད། དེ་ལ་མེ་ཡིས། གྲོགས་པོ་རི་བོང་། སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཁྱོད་རང་གི་རེ་བ་ལྟར་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ལན་བཏབ།

རི་བོང་གིས་མེ་བཙལ་ནས། མཚོ་ཕག་གིས་ང་ལ་རྡོག་རྫིས་བཏང་བྱུང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོ་རང་ཆུའི་ནང་ནས་རྩྭ་ཟ་བར་ཚུར་ཡོང་སྐབས་བསྲེག་ཤོག་ཅེས་བཤད། དེ་ལ་མེ་ཡིས། གྲོགས་པོ་རི་བོང་། སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཁྱོད་རང་གི་རེ་བ་ལྟར་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ལན་བཏབ།

Rabbit went to find Fire and said, “Go, burn Hippo when she comes out of the water to eat grass. She stepped on me!” Fire answered, “No problem, Rabbit, my friend. I’ll do just what you ask.”


རྗེས་སུ། མཚོ་ཕག་གིས་ཆུ་ཁ་ནས་ཐག་རིང་ས་ཞིག་ཏུ་རྩྭ་ཟ་བཞིན་སྡོད་པའི་སྐབས། མེ་འབར་ནས་མཚོ་པག་གི་ལུས་ཀྱི་སྤུ་འཚིག་འགོ་བརྩམས།

རྗེས་སུ། མཚོ་ཕག་གིས་ཆུ་ཁ་ནས་ཐག་རིང་ས་ཞིག་ཏུ་རྩྭ་ཟ་བཞིན་སྡོད་པའི་སྐབས། མེ་འབར་ནས་མཚོ་པག་གི་ལུས་ཀྱི་སྤུ་འཚིག་འགོ་བརྩམས།

Later, Hippo was eating grass far from the river when, “Whoosh!” Fire burst into flame. The flames began to burn Hippo’s hair.


མཚོ་ཕག་ངུ་བཞིན་ཆུ་ཁར་རྒྱུག་ནས་སོང་། ཁོའི་ལུས་ཀྱི་སྤུ་ཚང་མ་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་ངུ་ཞོར་འདི་ལྟར་ལབ། ངའི་སྤུ་མེ་ཡིས་ཚིག་སོང་། ངའི་སྤུ་འཇམ་པོ་དེ་ཚོ་མེད་པ་ཆགས་སོང་ཞེས་ངུས་པ་རེད།

མཚོ་ཕག་ངུ་བཞིན་ཆུ་ཁར་རྒྱུག་ནས་སོང་། ཁོའི་ལུས་ཀྱི་སྤུ་ཚང་མ་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་ངུ་ཞོར་འདི་ལྟར་ལབ། ངའི་སྤུ་མེ་ཡིས་ཚིག་སོང་། ངའི་སྤུ་འཇམ་པོ་དེ་ཚོ་མེད་པ་ཆགས་སོང་ཞེས་ངུས་པ་རེད།

Hippo started to cry and ran for the water. All her hair was burned off by the fire. Hippo kept crying, “My hair has burned in the fire! My hair is all gone! My beautiful hair!”


མཚོ་ཕག་གི་ལུས་པོའི་སྤུ་ཚིག་པས་རི་བོང་སེམས་པ་དགའ་བ་རེད། འདི་འདྲ་བྱུང་པའི་དབང་གིས་དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་མཚོ་ཕག་ཆུ་ཁ་ནས་ཐག་རིང་སར་རྩ་བ་ནས་འགྲོ་ནུས་ཀྱི་མེད།

མཚོ་ཕག་གི་ལུས་པོའི་སྤུ་ཚིག་པས་རི་བོང་སེམས་པ་དགའ་བ་རེད། འདི་འདྲ་བྱུང་པའི་དབང་གིས་དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་མཚོ་ཕག་ཆུ་ཁ་ནས་ཐག་རིང་སར་རྩ་བ་ནས་འགྲོ་ནུས་ཀྱི་མེད།

Rabbit was happy that Hippo’s hair was burned. And to this day, for fear of fire, the hippo never goes far from the water.


Written by: Basilio Gimo, David Ker
Illustrated by: Carol Liddiment
Translated by: འདབ་དྲུག Dabtruk, པཱཊ་རིག་ཌཱོཌ། Patrick Dowd, ཆུ་ཚང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། Chusang Sonam Rinchen
Language: Amdo Tibetan
Level: Level 2
Source: Why hippos have no hair from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF