Download PDF
Back to stories list

La poule et le millepatte Poul ak Annipye La poule et le millepatte

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Isabelle Duston, Véronique Biddau

Read by Monique Bournot-Trites

Language French

Level Level 3

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


La poule et le millepatte étaient amis. Mais ils étaient toujours en compétition l’un contre l’autre. Un jour, ils décidèrent de jouer au football pour voir qui était le meilleur joueur.

Poul ak Annipye te zanmi. Men yo te toujou nan konpetisyon yonn ak lòt. Yon jou yo deside jwe foutbòl pou wè kiyès ki pifò.

La poule et le millepatte étaient amis. Mais ils étaient toujours en compétition l’un contre l’autre. Un jour, ils décidèrent de jouer au football pour voir qui était le meilleur joueur.


Ils allèrent au terrain de football et commencèrent à jouer. La poule était rapide, mais le millepatte était encore plus rapide. La poule envoyait le ballon loin, mais le millepatte l’envoyait encore plus loin. La poule commençait à être de mauvaise humeur.

Yo ale sou teren foutbòl enpi yo kòmanse jwe. Poul la te rapid men Annipye te pi rapid toujou. Poul la choute boul la byen lwen men Annipye choute’l pi lwen toujou. Poul la kòmanse fache.

Ils allèrent au terrain de football et commencèrent à jouer. La poule était rapide, mais le millepatte était encore plus rapide. La poule envoyait le ballon loin, mais le millepatte l’envoyait encore plus loin. La poule commençait à être de mauvaise humeur.


Ils décidèrent de faire des tirs au but. Au début, le millepatte était gardien de but. La poule marqua un seul but. Puis ce fut au tour de la poule d’être le gardien de but.

Yo deside ale nan penalite. Annipye te gadyen bi nan pwemye tou a. Poul la bay yon gòl. Koulyè a se Poul la ki gadyen bi an.

Ils décidèrent de faire des tirs au but. Au début, le millepatte était gardien de but. La poule marqua un seul but. Puis ce fut au tour de la poule d’être le gardien de but.


Le millepatte tira dans le ballon et marqua. Le millepatte dribbla avec le ballon et marqua. Le millepatte fit une tête avec le ballon et marqua. Le millepatte marqua cinq buts.

Annipye choute boul la enpi li bay yon gòl. Annipye bay yon lòt gòl. Annipye kouri ak boul la nan pye’l enpi li bay yon twazyèm gòl. Nan total, Annipye bay senk gòl.

Le millepatte tira dans le ballon et marqua. Le millepatte dribbla avec le ballon et marqua. Le millepatte fit une tête avec le ballon et marqua. Le millepatte marqua cinq buts.


La poule était furieuse d’avoir perdu. C’était une très mauvaise perdante. Le millepatte commença à rire parce que son amie en faisait toute une histoire.

Poul la tèlman fache ke li pèdi. Li pa renmen pèdi. Annipye tonbe ri lè li wè zanmi li an fache.

La poule était furieuse d’avoir perdu. C’était une très mauvaise perdante. Le millepatte commença à rire parce que son amie en faisait toute une histoire.


La poule était tellement en colère qu’elle ouvrit tout grand son bec et avala le millepatte.

Poul lan te si tèlman fache ke li louvri bèk li li pou’l vale Annipye.

La poule était tellement en colère qu’elle ouvrit tout grand son bec et avala le millepatte.


Alors que la poule rentrait à la maison, elle rencontra la maman millepatte. La maman millepatte demanda, « as-tu vu mon enfant ? » La poule ne répondit pas. La maman millepatte était inquiète.

Pandan poul lan tap mache pou ale lakay li, li kwaze ak manman Annipye. Manman an mande li “Ou pa wè pitit mwen an?” Poul la pa reponn anyen. Manman Annipye vin sispèk yon bagay.

Alors que la poule rentrait à la maison, elle rencontra la maman millepatte. La maman millepatte demanda, « as-tu vu mon enfant ? » La poule ne répondit pas. La maman millepatte était inquiète.


Puis la maman millepatte entendit une petite voix. « Aide-moi maman ! » criait la voix. La maman millepatte regarda autour et écouta attentivement. La voix venait de l’intérieur de la poule.

Se konsa, manman Annipye tande yon ti vwa kap di. “Ede’m manman!”. Manman an vire tèt li tout bò pou’l tande kote vwa sa a te sòti. Vwa a te soti anndan vant poul la.

Puis la maman millepatte entendit une petite voix. « Aide-moi maman ! » criait la voix. La maman millepatte regarda autour et écouta attentivement. La voix venait de l’intérieur de la poule.


La maman millepatte s’écria « Utilise tes pouvoirs spéciaux mon enfant ! » Les millepattes peuvent faire une mauvaise odeur et donner un mauvais goût. La poule commença à se sentir mal.

Manman Annipye rele byen fò, “Sèvi ak pouvwa ou genyen an pitit mwen!”. Annipye yo gen pouvwa degaje move lodè ak move gou. Poul la kòmanse pa santi’l byen.

La maman millepatte s’écria « Utilise tes pouvoirs spéciaux mon enfant ! » Les millepattes peuvent faire une mauvaise odeur et donner un mauvais goût. La poule commença à se sentir mal.


La poule fit un rot. Puis elle déglutit et cracha. Puis elle éternua et toussa. Et toussa. Le millepatte était dégoûtant !

Li kòmanse rann gaz, li krache, li ekstènye enpi li touse…touse…touse. Annipye te gen move gou!

La poule fit un rot. Puis elle déglutit et cracha. Puis elle éternua et toussa. Et toussa. Le millepatte était dégoûtant !


La poule toussa jusqu’à ce qu’elle recrache le millepatte qui était dans son estomac. La maman millepatte et son enfant rampèrent jusqu’à un arbre pour se cacher.

Poul la tèlman touse ke Annipye sòti nan vant li. Manman Annipye ak pitit li ranpe al kache anba yon pyebwa.

La poule toussa jusqu’à ce qu’elle recrache le millepatte qui était dans son estomac. La maman millepatte et son enfant rampèrent jusqu’à un arbre pour se cacher.


Depuis ce temps, les poules et les millepattes sont ennemis.

Depi jou sa a, poul ak annipye enmi.

Depuis ce temps, les poules et les millepattes sont ennemis.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Isabelle Duston, Véronique Biddau
Read by: Monique Bournot-Trites
Language: French
Level: Level 3
Source: Chicken and Millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF