Download PDF
Back to stories list

Simbegwire Simbegwire Simbegwire

Written by Rukia Nantale

Illustrated by Benjamin Mitchley

Translated by Alexandra Danahy

Read by Monique Bournot-Trites

Language French

Level Level 5

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Quand la mère de Simbegwire décéda, Simbegwire fut très triste. Son père essaya de son mieux de prendre soin de sa fille. Lentement, ils apprirent comment se sentir heureux de nouveau, sans la mère de Simbegwire. Chaque matin, ils s’asseyaient et discutaient de la journée à venir. Chaque soir, ils cuisinaient le souper ensemble. Après avoir lavé la vaisselle, le père de Simbegwire l’aidait avec ses devoirs.

Lè manman Simbegwire mouri, Simbegwire te tris anpil. Papa’l fè tout sa li te kapab pou’l okipe piti fi li. Ofiyamezi, yo kòmanse santi yo byen san manman an. Chak maten, yo chita ansanm pou yo pale sou kisa ka pwal pase nan jounen jodya. chak swa, yo fè manje ansanm. Lè yo finn lave asyèt yo, papa Simbegwire ede li fè devwa li.

Quand la mère de Simbegwire décéda, Simbegwire fut très triste. Son père essaya de son mieux de prendre soin de sa fille. Lentement, ils apprirent comment se sentir heureux de nouveau, sans la mère de Simbegwire. Chaque matin, ils s’asseyaient et discutaient de la journée à venir. Chaque soir, ils cuisinaient le souper ensemble. Après avoir lavé la vaisselle, le père de Simbegwire l’aidait avec ses devoirs.


Un jour, le père de Simbegwire retourna chez eux plus tard que d’habitude. « Où es-tu mon enfant ? » demanda-t-il. Simbegwire se précipita vers son père. Elle s’arrêta en chemin quand elle vit qu’il tenait la main d’une femme. « Je veux te présenter quelqu’un de spécial, mon enfant. Voici Anita, » dit-il en souriant.

Yon jou, papa Simbgewire tounen lakay li pita pase anvan. Li mande Simbgerwire « Ki kote ou ye pitit mwen an? ». Simbgerwire kouri al jwenn papa li. Men, Simbgerwire kanpe lè li wè papa li tap kenbe men yon madanm. Papa a di li ak yon souri « Mwen ta renmen ou rankontre yon moun espesyal, pitit mwen an. Moun sa a se Anita »

Un jour, le père de Simbegwire retourna chez eux plus tard que d’habitude. « Où es-tu mon enfant ? » demanda-t-il. Simbegwire se précipita vers son père. Elle s’arrêta en chemin quand elle vit qu’il tenait la main d’une femme. « Je veux te présenter quelqu’un de spécial, mon enfant. Voici Anita, » dit-il en souriant.


« Bonjour Simbegwire, ton père m’a beaucoup parlé de toi, » dit Anita. Mais elle ne sourit pas et ne serra pas la main de la fille. Le père de Simbegwire était content et excité. Il dit qu’ils allaient vivre ensemble tous les trois et qu’ils auraient une bonne vie. « Mon enfant, j’espère que tu accepteras Anita comme ta mère, » dit-il.

Anita di li « Bonjou Simbegwire, papa ou pale’m anpil de ou ». Men, Anita pas janm souri ni pa janm kenbe li. Papa Simbegwire te gen kè kontan. Li di ke yo twa ta pral viv byen ansanm “Pitit mwen an, mwen ta byen kontan si Anita ta manman ou.

« Bonjour Simbegwire, ton père m’a beaucoup parlé de toi, » dit Anita. Mais elle ne sourit pas et ne serra pas la main de la fille. Le père de Simbegwire était content et excité. Il dit qu’ils allaient vivre ensemble tous les trois et qu’ils auraient une bonne vie. « Mon enfant, j’espère que tu accepteras Anita comme ta mère, » dit-il.


La vie de Simbegwire changea. Elle n’avait plus le temps de s’asseoir avec son père le matin. Anita lui donnait tellement de tâches ménagères qu’elle était trop fatiguée pour faire ses devoirs le soir. Elle allait directement se coucher après le souper. Son seul confort était la couverture colorée que sa mère lui avait faite. Le père de Simbegwire ne semblait pas remarquer que sa fille était malheureuse.

Lavi Simbegwire kòmanse chanje. Li pa te gen tan ankò pou li chita ak papa li chak maten. Anita te bay si tan travay pou li fè nan kay la ke li te bouke anpil epi li pat kapab fè devwa li nan aswè. Lè li finn manje, lale dirèk nan kabann li. Sèl ti konfò li se te kouvèti koulè a ke manman’l te fè pou li. Papa Simbegwire pa wè ke pitit fi li te tris.

La vie de Simbegwire changea. Elle n’avait plus le temps de s’asseoir avec son père le matin. Anita lui donnait tellement de tâches ménagères qu’elle était trop fatiguée pour faire ses devoirs le soir. Elle allait directement se coucher après le souper. Son seul confort était la couverture colorée que sa mère lui avait faite. Le père de Simbegwire ne semblait pas remarquer que sa fille était malheureuse.


Après quelques mois, le père de Simbegwire annonça qu’il serait parti pour un certain temps. « Je dois voyager pour mon travail, » dit-il. « Mais je sais que vous allez vous occuper l’une de l’autre. » Le visage de Simbegwire s’allongea, mais son père ne le remarqua pas. Anita ne dit rien. Elle n’était pas contente non plus.

Kèk tan apre, papa Simbegwire anonse ke li te gen pou vwayaje pou yon titan. « Mwen gen pou’m vwayaje pou travay mwen men mwen konnen ke tout bagay pral pase byen ». Figi Simbegwire vinn byen tris men papa a pa janm wè anyen.

Après quelques mois, le père de Simbegwire annonça qu’il serait parti pour un certain temps. « Je dois voyager pour mon travail, » dit-il. « Mais je sais que vous allez vous occuper l’une de l’autre. » Le visage de Simbegwire s’allongea, mais son père ne le remarqua pas. Anita ne dit rien. Elle n’était pas contente non plus.


Les choses s’empirèrent pour Simbegwire. Si elle ne terminait pas ses tâches, ou si elle se plaignait, Anita la frappait. Et pendant le souper, la femme mangeait la plupart de la nourriture, laissant Simbegwire avec peu de restes. Chaque nuit Simbegwire s’endormait en pleurant, embrassant la couverture de sa mère.

Sitiyasyon vin pi mal pou Simbegwire. Si li pat fin travay li nan kay la oswa si li te plenyen, Anita te konn bat li. Lè pou manje, madanm nan manje pifò nan manje a enpi li kite ti kras pou Simbegwire. Chak nwit, Simbegwire kriye nan kouvèti manman li.

Les choses s’empirèrent pour Simbegwire. Si elle ne terminait pas ses tâches, ou si elle se plaignait, Anita la frappait. Et pendant le souper, la femme mangeait la plupart de la nourriture, laissant Simbegwire avec peu de restes. Chaque nuit Simbegwire s’endormait en pleurant, embrassant la couverture de sa mère.


Un matin, Simbegwire se leva en retard. « Paresseuse ! » cria Anita. Elle tira Simbegwire de son lit. La couverture précieuse resta accrochée sur un clou et se déchira en deux.

Yon maten, Simbegwire leve ta. Anita rele byen fò « Paresèz ! ». Li rale Simbegwire sòti nan kabann li. Bèl ti kouvèti manman an ki te pandye sou yon klou shire an de tibout.

Un matin, Simbegwire se leva en retard. « Paresseuse ! » cria Anita. Elle tira Simbegwire de son lit. La couverture précieuse resta accrochée sur un clou et se déchira en deux.


Simbegwire était très bouleversée. Elle décida de se sauver de chez elle. Elle prit les morceaux de couverture de sa mère, emporta de la nourriture et quitta la maison. Elle suivit le chemin que son père avait pris.

Lè sa a Simbegwire te boulvèse anpil. Li deside sove nan kay la. Li pran kouvèti chire an, li pran manje avèk li epi li kite kay la. Li swiv wout papa li te pran.

Simbegwire était très bouleversée. Elle décida de se sauver de chez elle. Elle prit les morceaux de couverture de sa mère, emporta de la nourriture et quitta la maison. Elle suivit le chemin que son père avait pris.


Quand le soir arriva, elle grimpa dans un arbre près d’un ruisseau et se fit un lit dans les branches. En s’endormant, elle chanta, « Maman, maman, maman, tu m’as quittée. Tu m’as quittée et tu n’es jamais revenue. Papa ne m’aime plus. Maman, quand reviens-tu ? Tu m’as quittée. »

Lè soley la kouche li grenpe yon pyebwa ki a kote yon ti dlo epi li fè yon kabann ak branch pyebwa a. Pandan lap kòmanse dòmi li tonbe chante ” Manman, manman, manman, ou kite’m. Ou ale epi ou pa janm tounen. Papa pa renmen’m ankò. Kilè wap tounen manman ? Ou kite’m. »

Quand le soir arriva, elle grimpa dans un arbre près d’un ruisseau et se fit un lit dans les branches. En s’endormant, elle chanta, « Maman, maman, maman, tu m’as quittée. Tu m’as quittée et tu n’es jamais revenue. Papa ne m’aime plus. Maman, quand reviens-tu ? Tu m’as quittée. »


Le lendemain matin, Simbegwire chanta encore la chanson. Quand les femmes arrivèrent au ruisseau pour laver leur linge, elles entendirent la chanson triste qui venait du grand arbre. Elles pensaient que c’était seulement le bruissement des feuilles et continuèrent leur travail. Mais une des femmes écouta la chanson attentivement.

Demen maten, Simbegwire rechante menm chante an. Lè medam yo rive nan basen an pou lave rad yo, yo tande yon chante tris kap sòti nan gwo pyebwa a. Nan kòmansman, yo te kwè ke se bwi fey yo epi yo kontinye travay yo. Men yonn nan yo kanpe pou koute chante an ak anpil atansyon.

Le lendemain matin, Simbegwire chanta encore la chanson. Quand les femmes arrivèrent au ruisseau pour laver leur linge, elles entendirent la chanson triste qui venait du grand arbre. Elles pensaient que c’était seulement le bruissement des feuilles et continuèrent leur travail. Mais une des femmes écouta la chanson attentivement.


Cette femme jeta un coup d’œil dans l’arbre. Quand elle vit la fille et les morceaux de couverture colorés, elle cria, « Simbegwire, l’enfant de mon frère ! » Les autres femmes s’arrêtèrent de laver et aidèrent Simbegwire à descendre de l’arbre. Sa tante l’embrassa et essaya de la réconforter.

Madanm sa a voye je’l nan pyebwa a epi li wè ti fi a ak mòso kouvèti koulè a. Li rele “Simbegwire, pitit frè mwen!”. Lòt medam yo kanpe lave pou yo ede Simbegwire desann pyebwa a. Matant li kòmanse bo li ak eseye konsole’l.

Cette femme jeta un coup d’œil dans l’arbre. Quand elle vit la fille et les morceaux de couverture colorés, elle cria, « Simbegwire, l’enfant de mon frère ! » Les autres femmes s’arrêtèrent de laver et aidèrent Simbegwire à descendre de l’arbre. Sa tante l’embrassa et essaya de la réconforter.


La tante de Simbegwire l’emmena chez elle. Elle donna à Simbegwire un repas chaud et la borda dans son lit avec la couverture de sa mère. Ce soir-là, Simbegwire s’endormit en pleurant. Mais ses larmes étaient des larmes de joie. Elle savait que sa tante prendrait soin d’elle.

Matant Simbegwire mennen li lakay li. Li bay Simbegwire yon plat manje cho epi li mete’l dòmi nan kabann ak kouvèti manman li. Lè lannwit rive, Simbegwire tonbe dòmi kriye. Men kriye an fwa sa a se kriye kè kontan. Li konnen ke matant li ta pral okipe li.

La tante de Simbegwire l’emmena chez elle. Elle donna à Simbegwire un repas chaud et la borda dans son lit avec la couverture de sa mère. Ce soir-là, Simbegwire s’endormit en pleurant. Mais ses larmes étaient des larmes de joie. Elle savait que sa tante prendrait soin d’elle.


Quand le père de Simbegwire rentra chez lui, il trouva la chambre de sa fille vide. « Qu’est-ce qui est arrivé, Anita ? » demanda-t-il, le cœur gros. La femme expliqua que Simbegwire s’était sauvée. « Je voulais qu’elle me respecte, » dit-elle. « Mais j’ai peut-être été trop sévère. » Le père de Simbegwire quitta la maison et se dirigea dans la direction du ruisseau. Il se rendit au village de sa sœur pour découvrir si elle avait vu Simbegwire.

Lè papa Simbegwire tounen lakay li, li jwenn chanb pitit fi li vid. Li mande madanm li ak kè lou « Kisa ki pase, Anita ? ». Madanm li eksplike’l ke Simbegwire kouri ale. Li di « Mwen te vle ke li rekspete’m men mwen kwè ke’m te twò di avèk li ». Papa Simbegwire soti nan kay la, lale nan direksyon basen an kote sè li rete pou’l mande li si li te wè Simbegwire.

Quand le père de Simbegwire rentra chez lui, il trouva la chambre de sa fille vide. « Qu’est-ce qui est arrivé, Anita ? » demanda-t-il, le cœur gros. La femme expliqua que Simbegwire s’était sauvée. « Je voulais qu’elle me respecte, » dit-elle. « Mais j’ai peut-être été trop sévère. » Le père de Simbegwire quitta la maison et se dirigea dans la direction du ruisseau. Il se rendit au village de sa sœur pour découvrir si elle avait vu Simbegwire.


Simbegwire jouait avec ses cousins quand elle vit son père de loin. Elle avait peur qu’il soit peut-être fâché, alors elle se précipita à l’intérieur de la maison pour se cacher. Mais son père vint la voir et lui dit, « Simbegwire, tu t’es trouvé une mère parfaite. Une mère qui t’aime et te comprends. Je suis fier de toi et je t’aime. » Ils se mirent d’accord que Simbegwire resterait avec sa tante aussi longtemps qu’elle le voudrait.

Simbegwire tap jwe ak kouzen li yo lè li wè papa li ap vin byen lwen. Li te pè ke papa a te fache kidonk li kouri al kache anndan kay la. Men, papa a al jwenn li pou’l li di, “Simbegwire, ou te jwenn yon manman pafè pou tèt ou. Yon moun ki renmen ou ak konprann ou. Mwen fyè de ou menm, mwen renmen ou.” Yo te dakò ke Simbegwire ta rete ak matant li osi lontan ke li te vle.

Simbegwire jouait avec ses cousins quand elle vit son père de loin. Elle avait peur qu’il soit peut-être fâché, alors elle se précipita à l’intérieur de la maison pour se cacher. Mais son père vint la voir et lui dit, « Simbegwire, tu t’es trouvé une mère parfaite. Une mère qui t’aime et te comprends. Je suis fier de toi et je t’aime. » Ils se mirent d’accord que Simbegwire resterait avec sa tante aussi longtemps qu’elle le voudrait.


Son père lui rendit visite chaque jour. Finalement, il vint avec Anita. Elle tendit la main vers celle de Simbegwire. « Je suis tellement désolée, petite, j’ai eu tords, » sansanglota-t-elle. « Me laisseras-tu essayer de nouveau ? » Simbegwire examina son père et son regard inquiet. Puis elle fit lentement un pas en avant et mit ses bras autour d’Anita.

Papa a kontinye vini wè li chak jou. Yon jou li vini ak Anita. Anita lonje men bay Simbegwire enpi li di « Mwen regrèt anpil, tifi, mwen pat gen rezon ». Li mande Simbegwire « eske wap kite’m esese yon lòt fwa ankò?». Simbegwire gade papa’l anpil. Li te sispèk men ti pa ti pa lale kote Anita epi li pase de ti bra li nan ren Anita.

Son père lui rendit visite chaque jour. Finalement, il vint avec Anita. Elle tendit la main vers celle de Simbegwire. « Je suis tellement désolée, petite, j’ai eu tords, » sansanglota-t-elle. « Me laisseras-tu essayer de nouveau ? » Simbegwire examina son père et son regard inquiet. Puis elle fit lentement un pas en avant et mit ses bras autour d’Anita.


La semaine suivante, Anita invita Simbegwire, ainsi que ses cousins et sa tante, chez elle pour un repas. Quel festin ! Anita prépara tous les plats favoris de Simbegwire et tous mangèrent jusqu’à temps qu’ils soient repus. Ensuite, les enfants jouèrent tandis que les adultes parlaient. Simbegwire se sentait contente et courageuse. Elle décida que bientôt, très bientôt, elle retournerait chez elle pour vivre avec son père et sa belle-mère.

Lòt semen nan, Anita envite Simbegwire ak kouzen li yo ak matant li vin manje lakay li. Se te yon bèl fèt ! Anita te pare tout manje Simbegwire re renmen enpi tout moun manje vant deboutenen. Apre sa a, timoun yo ale jwe pandan granmoun you rete pale. Simbegwire te gen kè kontan. Li deside tounen lakay li byen vit pou li viv ak papa e ak bèlmè li.

La semaine suivante, Anita invita Simbegwire, ainsi que ses cousins et sa tante, chez elle pour un repas. Quel festin ! Anita prépara tous les plats favoris de Simbegwire et tous mangèrent jusqu’à temps qu’ils soient repus. Ensuite, les enfants jouèrent tandis que les adultes parlaient. Simbegwire se sentait contente et courageuse. Elle décida que bientôt, très bientôt, elle retournerait chez elle pour vivre avec son père et sa belle-mère.


Written by: Rukia Nantale
Illustrated by: Benjamin Mitchley
Translated by: Alexandra Danahy
Read by: Monique Bournot-Trites
Language: French
Level: Level 5
Source: Simbegwire from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 5 stories:
Options
Back to stories list Download PDF