Téléchargement PDF
Retour à la liste des contes

UMagozwe Magozwe

Écrit par Lesley Koyi

Illustré par Wiehan de Jager

Traduit par Margaret Nokuthula Zondi

Lu par Beauty Ngwenya

Langue zoulou

Niveau Niveau 5

Lire l’histoire en entier

Vitesse de lecture

Lecture automatique du conte


Edolobheni elinyamfukayo iNairobi, kude le nempilo yekhaya enokunakekela, kwakuhlala iqembu labafana abangenamakhaya. Kubona usuku lwalufana nolunye. Ekuseni ngelinye ilanga abafana babeqoqa amacansi abo kade belele onqenqemeni olubandayo lomgwaqo. Babasa umlilo ngemfucuza ukuze baxoshe amakhaza. Phakathi kwaleli qembu kwakunomncane kubo bonke uMagozwe.

Dans la ville animée de Nairobi, loin d’un climat familial attentif et aimant, vivait un groupe de jeunes sans-abris. Ils vivaient au jour le jour. Un matin, les garçons remballaient leurs matelas après avoir dormi sur le trottoir tout froid. Pour braver le froid, ils avaient fait un feu à l’aide de détritus. Parmi ces jeunes garçons se trouvait Magozwe. C’était le plus jeune d’entre eux.


Wayeneminyaka emihlanu kuphela, khathi abazali bakhe beshona.Waya kohlala nomalume wakhe. Indoda le ayizange iyinakelele ingane. Wayemncisha ukudla. Wayemenzisa umsebenzi omningi olukhuni.

Quand Magozwe perdit ses parents, il n’avait que cinq ans. Après leur décès, il alla s’installer avec son oncle, mais ce dernier n’avait pas une once d’affection pour Magozwe. Il ne lui donnait pas assez de nourriture et le faisait travailler très dur.


Uma ngabe uMagozwe ekhononda noma efuna incazelo, umalume wakhe wayemshaya. Uma uMagozwe ebuza ukuthi angaya yini esikoleni, umalume wayemshaya athi, “Uyisiduphunga kakhulu ukuthi kukhona ongakufunda.” Emva kweminyaka emithathu yokuphatheka kabi, uMagozwe wabaleka kwamalume wakhe. Waqala ukuhlala ezitaladini.

Si Magozwe avait le malheur de se plaindre ou de répliquer, son oncle le frappait. Quand Magozwe demandait s’il pouvait aller à l’école, son oncle le frappait de plus belle, lui disant : « Tu es trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. » Après avoir supporté ce traitement pendant trois ans, Magozwe s’enfuit de chez son oncle et commença à vivre dans la rue.


Kwakunzima ukuhlala ezitaladini kanti abafana babezabalaza nsukuzonke ukuthola ngisho ukudla. Kokunye babeboshwa, bashaywe. Kwakungenamuntu wokubanakekela uma begula. Leli qembu lalisimamiswa imadlana elaliyithola uma liyicela kwabedlulayo, noma uma lithengisa ocwazi nokunye okungabuye kusebenziseke. Impilo yayibanzima kakhulu ngenxa yezimpi namanye amaqembu abangayo ayefuna ukuphatha izindawo ezithile edolobheni.

La vie dans la rue était difficile et la plupart des garçons avaient du mal à se procurer de la nourriture. Il leur arrivait de se faire arrêter, et quelquefois, ils se faisaient tabasser. Lorsqu’ils étaient malades, il n’y avait personne pour les aider. Le groupe dépendait du peu d’argent gagné en mendiant, ou en vendant des plastiques ou autres objets recyclables. Les bagarres avec les autres groupes qui voulaient contrôler toute la ville rendait leur vie encore plus difficile.


Ngelinye ilanga uMagozwe ecinga emgqonyeni kadoti,wathola incwadi endala negugile. Wayithintitha eyisusa ukungcola waseyifaka esikhwameni sakhe. Nsukuzonke emva kwalokhu wayeyikhipha incwadi abuke izithombe. Wayengakakwazi ukufunda amagama.

Un jour, Magozwe fouilla dans la poubelle et trouva un vieux livre. Il le dépoussiéra et le mit dans son sac. Les jours suivants, il prit l’habitude de sortir son livre de son sac et d’en regarder les images. Il ne savait pas lire.


Izithombe zazixoxa indaba yomfana owakhula waba umqhubi wezindiza. UMagozwe wayehlala ephupha ngokuba umqhubi wezindiza. Kokunye, wayezibona eyilo mfana okuxoxwa ngaye endabeni.

Les images racontaient l’histoire d’un garçon qui, quand il était devenu grand, devint pilote. Magozwe rêvait qu’il était pilote. Quelquefois, il imaginait qu’il était le garçon dans l’histoire.


Kwakumakhaza uMagozwe emi emgwaqeni ecela imali.Kwafika indoda eyathi kuye, “Sawubona, nginguThomas. Ngisebenza eduze kwalapha, endaweni ongathola khona ukudla,” Yakhomba indlu ephuzi enophahla oluluhlaza okwesibhakabhaka. “Ngethemba uzoya khona uzothola ukudla?” kubuza indoda. UMagozwe wayibuka indoda, wabuka nendlu wasethi, “Mhlawumbe.” Wasuka wahamba.

Il faisait froid. Magozwe se tenait dans la rue, mendiant, quand soudain un homme s’approcha de lui et dit : « Bonjour, je m’appelle Thomas. Je travaille tout près d’ici, dans un endroit où tu pourras manger », dit-il. Il lui montra au loin une maison jaune au toit bleu. « J’espère que tu viendras manger », lui dit-il. Magozwe regarda l’homme, puis la maison, et lui répondit : « Peut-être », puis il s’en alla.


Ezinyangeni eziningi ezilandelayo, abafana abangenamakhaya baze bajwayela ukubona uThomas endaweni. Wayethanda ukukhuluma nabantu, ikakhulu abahlala ezitaladini. UThomas wayelalela izindaba ngezimpilo zabantu. Wayezimisela enesineke futhi, wayengakaze abeluhlaza futhi engenayo indelelo. Abanye abafana baqala ukuya endlini ephuzi nokuluhlaza beyothola ukudla emini.

Les mois suivants, le jeune sans-abri avait pris l’habitude de voir Thomas dans les parages. Il aimait parler avec les gens qui vivaient dans la rue. Thomas écoutait les histoires que lui racontaient les gens. Il était sérieux, patient. Il n’était jamais impoli ni irrespectueux. Certains garçons commencèrent à se rendre à la maison jaune et bleue pour avoir un repas à midi.


UMagozwe wayehlezi onqenqemeni lomgwaqo ebuka izithombe encwadini yakhe lapho uThomas efika ehlala eduze kwakhe. “Imayelana nani le ndaba?” kubuza uThomas “Imayelana nomfana obangumqhubi wezindiza,” kuphendula uMagozwe. “Ubani igama lomfana?” kubuza uThomas. “Angazi, angikwazi ukufunda,” kusho uMagozwe kancane.

Magozwe s’asseyait sur le trottoir et regardait les images de son livre quand soudain, Thomas vint s’assoir à côté de lui. « De quoi parle l’histoire » ? demanda Thomas. « C’est l’histoire d’un garçon qui devient pilote », lui répondit Magozwe. « Comment s’appelle ce garçon », demanda Thomas. Magozwe répondit calmement : « Je ne sais pas, je ne sais pas lire. »


Kwathi lapho behlangana futhi uMagozwe waqala ukuxoxela uThomas indaba yakhe. Kwakuyindaba kamalume wakhe nesizathu sokubaleka kwakhe. UThomas kazange akhulume kakhulu futhi kazange atshele uMagozwe ukuthi akenzenjani, wayegcina ngokulalela ngokucophelela. Kokunye babexoxa lapho bedla endlini enophahla oluluhalza okwesibhakabhaka.

Quand ils se rencontraient, Magozwe commençait à raconter son histoire à Thomas. L’histoire de son oncle et la raison pour laquelle il s’était enfui. Thomas ne parlait pas beaucoup et ne disait pas à Magozwe ce qu’il devait faire, mais l’écoutait toujours très attentivement. Quelques fois, ils parlaient autour d’un repas qu’ils prenaient dans la maison au toit bleu.


UMagozwe esezohlanganisa iminyaka eyishumi, uThomas wamupha enye incwadi. Kwakuyindaba yomfana wasedolobheni elincane owakhula waba umdlali webhola odumile. UThomas wafundela uMagozwe le ndaba izikhathi eziningi, kwaze kwathi ngelinye ilanga wathi, “Ngibona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uye esikoleni ufunde ukuzifundela. Ubona kanjani?” UThomas wachaza ukuthi kukhona indawo ayaziyo lapho izingane zingahala khona, futhi zifunde.

Autour du dixième anniversaire de Magozwe, Thomas lui offrit un nouveau livre. C’était l’histoire d’un jeune villageois qui, quand il fut devenu grand, devint joueur de football. Thomas lut cette histoire à Magozwe maintes et maintes fois, jusqu’au jour où il lui dit : « Je pense qu’il est temps que tu ailles à l’école apprendre à lire. Qu’en penses-tu ? » Thomas lui expliqua qu’il connaissait un endroit où les enfants pouvaient rester et aller à l’école.


UMagozwe wacabanga ngale ndawo entsha, nangokuya esikoleni. Kunganjani uma ngabe umalume wakhe wayeqinisile lapho ethi uyisiduphunga engeke sifunde lutho? Kwakuyothiwani uma eshaywa lapho? Wayesaba. “Mhlawumbe kungcono ngiqhubeke nokuhlala esitaladini,” ecabanga.

Magozwe pensa à ce nouvel endroit et à l’idée d’aller à l’école. Et si son oncle avait raison, s’il était vraiment trop stupide pour apprendre quoi que ce soit ? Et si on le battait dans ce nouvel endroit ? Il avait peur. « Peut-être serait-il plus judicieux de rester vivre dans la rue », pensait-il.


Wacobelela uThomas ngovalo analo. Kaningi emmisa isibindi ukuthi impilo yakhe ingabangcono.

Il partagea ses craintes avec Thomas. Avec le temps, Thomas parvint à le rassurer en lui expliquant que la vie là-bas pourrait être meilleure.


Kanjalo uMagozwe wathuthela ekameleni endlini eyayinophahla oluluhlaza njengotshani. Wayehlala nabanye abafana babili. Sebebonke ababehlala endlini kwakuyizingane eiyishumi. Kanye noAnti Cissy, nomyeni wakhe, izinja ezintathu, ikati nembuzi endala.

Et Magozwe emménagea dans une chambre, dans une maison au toit vert. Il partageait la chambre avec deux autres garçons. Il y avait dix garçons au total qui vivaient dans la maison. Y vivaient aussi tante Cissy et son mari, trois chiens, un chat et un vieux bouc.


UMagozwe wasiqala isikole kwabalukhuni. Kwakukuningi okwakufanele akwazi ukuze aficane nabanye. Kwakukekuthi akayeke. Kodwa wayecabanga ngomqhubi wendiza nomdlali webhola ezincwadini zakhe.

Magozwe commença l’école. C’était difficile. Il avait beaucoup à rattraper. Quelquefois il voulait abandonner. Mais il pensait à la possibilité de devenir pilote ou joueur de football. Et comme les deux garçons de l’histoire, il n’abandonna pas.


UMagozwe wayehleli egcekeni lendlu eyayinophahla oluluhlaza, efunda incwadi yezindaba yesikole. UThomas wafika wahlala eduze kwakhe. “Imayelana nani le ndaba?” kubuza uThomas. “Imayelana nomfana owaba uthisha,” kuphendula uMagozwe. “Ubani igama lakhe?” kubuza uThomas “Igama lakhe uMagozwe,” kusho uMagozwe emamatheka.

Magozwe était assis à l’entrée de la maison au toit vert, et lisait un livre qui venait de l’école. Thomas vint et s’assis à côté de lui. Il lui demanda : « De quoi parle l’histoire ? » Magozwe répondit : « C’est l’histoire d’un petit garçon qui voulait devenir professeur. » «Comment s’appelle le garçon », lui demanda Thomas. « Son nom est Magozwe », lui répondit Magozwe, avec un sourire.


Écrit par: Lesley Koyi
Illustré par: Wiehan de Jager
Traduit par: Margaret Nokuthula Zondi
Lu par: Beauty Ngwenya
Langue: zoulou
Niveau: Niveau 5
Source: Magozwe du Livre de contes africains
Licence de Creative Commons
Ce travail est autorisé sous une licence Creative Commons Attribution 4.0 non transposé.
Lire plus de contes de niveau 5 :
Options
Retour à la liste des contes Téléchargement PDF