Download PDF
Back to stories list

د شاتو د لارښوونکې مرغۍ انتقام The Honeyguide's revenge

Written by Zulu folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Zahidullah Abid

Language Pashto

Level Level 4

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


دا د نګید په نامه د شاتو د ځالې پیداکوونکې مرغۍ، او د جمیل په نوم د یوه لالچی ځوان کیسه ده. یوه ورځ جمیل د ښکار لپاره بهر تللی و، هغه د نګید مرغۍ غږ واورېده. د جمیل له خولې د شاتو د پیدا کېدو له امله اوبه روانې شوې. هغه ودرېده، او په ځیر سره غوږ شو، تر څو یې چې د خپل سر د پاسه د ونې په څانګو کې مرغۍ ولیدله. “چتیک-چیتک-چیتک،” وړې مرغۍ چیغې وهلې، یوې ونې ته یې ټوپ که، بیا یې بلې ونې ته الوتنه وکړه، او بیا بلې ونې ته ولاړه. “چټیک، چیټیک، چیټیک،”. نګید مرغۍ به وخت په وخت ودرېده، ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې جمیل هغه تعقیبوي.

This is the story of Ngede, the Honeyguide, and a greedy young man named Gingile. One day while Gingile was out hunting he heard the call of Ngede. Gingile’s mouth began to water at the thought of honey. He stopped and listened carefully, searching until he saw the bird in the branches above his head. “Chitik-chitik-chitik,” the little bird rattled, as he flew to the next tree, and the next. “Chitik, chitik, chitik,” he called, stopping from time to time to be sure that Gingile followed.


نیم ساعت وروسته، دوی د انځر یوې لویې ونې ته ورسېدل. نګید په لیونۍ توګه د څانګو په منځ کې وګرځیده. بیا په یوه څانګه کې پاتې شوه، او جمیل ته یې په سر خوځولو پیل وکړه، داسې معلومېده چې جمیل ته ویل چې: “دا دی! اوس راځه! ولې دې دومره ناوخته که؟” جمیل د ونې لاندې هیڅ د شاتو مچۍ ونه لیدې، خو هغه په نګیډ مرغۍ باور درلود.

After half an hour, they reached a huge wild fig tree. Ngede hopped about madly among the branches. He then settled on one branch and cocked his head at Gingile as if to say, “Here it is! Come now! What is taking you so long?” Gingile couldn’t see any bees from under the tree, but he trusted Ngede.


نو جمیل خپله د ښکار نیزه د ونې لاندې کېښوده، یو څو دانې وچ لرګي یې راټول کړل، او اور یې بل کړ. کله چې اور ښه ولږېده، نو د اور په منځ کې یې یوه اوږده وچه لښته کېښوده. دا لښته د لوګي جوړولو ځانګړې لښته وه. هغه ونې ته په ختلو پیل وکړ، سګرټ یې په خوله کې نیولی و.

So Gingile put down his hunting spear under the tree, gathered some dry twigs and made a small fire. When the fire was burning well, he put a long dry stick into the heart of the fire. This wood was especially known to make lots of smoke while it burned. He began climbing, holding the cool end of the smoking stick in his teeth.


ډېر ژر به يې د ګڼو مچيو غږونه واورېدل. مچۍ د ونې له تنې څخه راوتلې او دننه کېدلې. کله چې جمیل د مچیو جالې یا ګبین ته ورسیده، نو هغه د لرګیو سګرټ ګبین ته وردننه کړ. مچۍ په بېړه راووتلې، ډېرې غوسه او بې رحمه ښکارېدې. مچې وتښتېدلې، ځکه چې د دوی لوګی نه خوښېده – خو دوی په تګ تګ کې جمیل ښه سم وچیچلو.

Soon he could hear the loud buzzing of the busy bees. They were coming in and out of a hollow in the tree trunk – their hive. When Gingile reached the hive he pushed the smoking end of the stick into the hollow. The bees came rushing out, angry and mean. They flew away because they didn’t like the smoke – but not before they had given Gingile some painful stings!


کله چې مچۍ له ځالې بهر شوې، جمیل د مچیو ځالې ته لاس دننه کړ. هغه د شاتو یو غټ ګبین راوویستلو، چې ښه ډېر شات پکې و. جمیل په ډیر احتیاط سره هغه په کڅوړه کې واچولو، کڅوړه یې اوږې ته کړه، او له ونې څخه په ښکته کېدو یې پیل وکړ.

When the bees were out, Gingile pushed his hands into the nest. He took out handfuls of the heavy comb, dripping with rich honey and full of fat, white grubs. He put the comb carefully in the pouch he carried on his shoulder, and started to climb down the tree.


نګیډ مرغۍ دا هر څه، چې جمیل یې کوي، په ځیر ځیر سره لیدل،. هغه په دې انتظار کې وه، چې جمیل به د شاتو د ګبین یوه ټوټه نګیډ ته د شاتو د ځالې د ښونې، د نذرانې په توګه پریږدي. نګید له یوې څانګې څخه بلې څانګې ته والوته، ځمکې ته راټیټه شوه، بیرته پورته شوه. بالاخره جمیل د ونې څخه ښکته شو. نګید جمیل ته نږدې په یوه ډبره کښیناسته، او د هغه د انعام انتظار یې کولو.

Ngede eagerly watched everything that Gingile was doing. He was waiting for him to leave a fat piece of honeycomb as a thank-you offering to the Honeyguide. Ngede flittered from branch to branch, closer and closer to the ground. Finally Gingile reached the bottom of the tree. Ngede perched on a rock near the boy and waited for his reward.


خو جمیل اور مړ کړ، خپله نېزه یې واخیسته، او د کور په لور روان شو. نګید په غوسه غږ وکړ، “وک ټورررررر وک!” جمیل ودرېده، کوچنۍ مرغۍ ته یې وکتل او په لوړ غږ یې وخندل، مرغۍ ته یې وویل “ته شات غواړې، په رښتیا یې غواړې، زما ملګرې؟ هو! خو ټول کار خو ما وکړ، د اور بلولو لښتې مې راټولې کړې. نو زه بیا ولې له دې ښایسته شاتو څخه، یو څه یې له تاسو سره شریک کړم؟” دا خبره یې وکړه او روان شو. نګید ډېره په قهر شوه! د جمیل څخه د بدل اخیستلو لپاره ورسره هیڅ لاره نه وه! خو هغه به یوه ورځ خپل غچ هرومرو اخلي.

But, Gingile put out the fire, picked up his spear and started walking home, ignoring the bird. Ngede called out angrily, “VIC-torr! VIC-torrr!” Gingile stopped, stared at the little bird and laughed aloud. “You want some honey, do you, my friend? Ha! But I did all the work, and got all the stings. Why should I share any of this lovely honey with you?” Then he walked off. Ngede was furious! This was no way to treat him! But he would get his revenge.


یوه ورځ، څو اونۍ وروسته جمیل بیا د نګید د شاتو غږ واورېد. د هغه خوندور شات فکر ته راغلل، او په ډېره لیوالتیا یې یو ځل بیا مرغۍ تعقیب کړه. د ځنګل یوې څنډې ته یې بوتلو، نګیډ د اغزیو د چترۍ لاندې د آرام کولو لپاره ودرېده. “آه،” جمیل فکر وکړ. “چه د شاتو ګبین باید په دې ونه کې وي.” هغه په ډېرې چټکۍ سره اور بل کړ، او ونې ته په پورته کولو یې پیل وکړ، په خوله کې یې د لرګي سګرټ و. نګید ناسته وه، او یوازې لیدل یې کول.

One day several weeks later Gingile again heard the honey call of Ngede. He remembered the delicious honey, and eagerly followed the bird once again. After leading Gingile along the edge of the forest, Ngede stopped to rest in a great umbrella thorn. “Ahh,” thought Gingile. “The hive must be in this tree.” He quickly made his small fire and began to climb, the smoking branch in his teeth. Ngede sat and watched.


جمیل ونې ته پورته شو، حیران شو چې ولې د معمول په څېر د مچیو غږ نه اوري. هغه له ځانه سره فکر وکړ”شاید چې په ونه کې ژور وي،” یوې بلې څانګې ته پورته شو. خو دا ځل يې د ګبین پر ځای یې د پړانګ مخ ته کتل! پړانګ ډیر په غوسه و، چې د هغې خوب یې په بې رحمۍ سره ګډوډ کړی و. هغې خپلې سترګې تنګې کړې، خپله خوله یې خلاصه کړه، چې خپل خورا لوی او خورا تیز غاښونه ښکاره کړي.

Gingile climbed, wondering why he didn’t hear the usual buzzing. “Perhaps the hive is deep in the tree,” he thought to himself. He pulled himself up another branch. But instead of the hive, he was staring into the face of a leopard! Leopard was very angry at having her sleep so rudely interrupted. She narrowed her eyes, opened her mouth to reveal her very large and very sharp teeth.


مخکې لدې چې پړانګ په جمیل باندې چک واچوي، هغه د ونې څخه په چټکۍ سره ښکته شو. د ونې له څانګو یې ځمکې ته راټوپ کړ، او هغه ډېر ګړندی و. خو جمیل خوشبخته و، او پړانګ د ډېرې ستړیا له امله په هغه پسې منډې ونه کړې، نګیډ، خپل غچ واخیسته. او جمیل هم ډېر درس زده کړ.

Before Leopard could take a swipe at Gingile, he rushed down the tree. In his hurry he missed a branch, and landed with a heavy thud on the ground twisting his ankle. He hobbled off as fast as he could. Luckily for him, Leopard was still too sleepy to chase him. Ngede, the Honeyguide, had his revenge. And Gingile learned his lesson.


د همدې امله ، کله چې د جمیل ماشومان د نګید کیسه اوري، دوی دې کوچنۍ مرغۍ ته درناوی لري. هرکله چې اوس هغوی شات راټولوي، ډاډ ترلاسه کوي چې د شاتو لویه برخه باید نګید، د شاتو لارښود، ته ورکول شي!

And so, when the children of Gingile hear the story of Ngede they have respect for the little bird. Whenever they harvest honey, they make sure to leave the biggest part of the comb for Honeyguide!


Written by: Zulu folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Zahidullah Abid
Language: Pashto
Level: Level 4
Source: The Honeyguide's revenge from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF