Download PDF
Back to stories list

زرلښته Simbegwire

Written by Rukia Nantale

Illustrated by Benjamin Mitchley

Translated by Zahidullah Abid

Language Pashto

Level Level 5

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


کله چې د زرلښتې مور مړه شوه، نو هغه ډېره خفه وه. د زرلښتې پلار د خپلې لور د پاملرنې لپاره ډېره هڅه وکړه. ورو ورو، دوی د زرلښتې د مور پرته، بیا د خوښۍ احساس کول زده کړل. دوی به هر سهار راغونډیدل او د راتلونکې ورځې په اړه به یې خبرې کولې. هر ماښام به يې په ګډه ډوډۍ خوړله. د لوښو د پرېمنځلو وروسته، به د زرلښتې پلار د هغې سره د کورنۍ دندې په ترسره کولو کولو کې مرسته کوله.

When Simbegwire’s mother died, she was very sad. Simbegwire’s father did his best to take care of his daughter. Slowly, they learned to feel happy again, without Simbegwire’s mother. Every morning they sat and talked about the day ahead. Every evening they made dinner together. After they washed the dishes, Simbegwire’s father helped her with homework.


یوه ورځ، د زرلښتې پلار د معمول څخه لږ ناوخته کور ته راغئ. پلار یې غږ که “زما لورې! چېرته یې؟” زرلښتېې د خپل پلار په لور ورمنډه کړه. زرلښته ودرېده، کله یې چې ولیدل چې د هغې پلار د یوې ښځې لاس نیولی. پلاریې په خندا ورته وویل: “زما لورې! زه غواړم چې ته له یو ځانګړي کس سره ووینې،. دا انیتا ده.”

One day, Simbegwire’s father came home later than usual. “Where are you my child?” he called. Simbegwire ran to her father. She stopped still when she saw that he was holding a woman’s hand. “I want you to meet someone special, my child. This is Anita,” he said smiling.


انیتا وویل: “سلام زرلښتې، ستا پلار ماته ستا په اړه ډیر څه ویلي ؤ.” خو زرلښتې نه وخندل او نه يې د انجلۍ لاس ونیو. د زرلښتې پلار خوشحاله و. هغه د ګډ ژوند تېرولو په اړه، او دا چې د ګډ ژوند له امله به د دوی ژوند څومره ښه وي، خبرې وکړې. هغه وويل: “زما لورې! زه هيله لرم چې ته به انيتا د خپلې مور په توګه ومنې.”

“Hello Simbegwire, your father told me a lot about you,” said Anita. But she did not smile or take the girl’s hand. Simbegwire’s father was happy and excited. He talked about the three of them living together, and how good their life would be. “My child, I hope you will accept Anita as your mother,” he said.


د زرلښتې ژوند بدل شو. هغې په سهار کې د خپل پلار سره ناستې لپاره وخت نه درلود. انیتا به هغې ته د کور دومره ډېر د کور کارونه ورکول چې د ډېرې ستړیا له امله به یې ماښام د ښوونځي کورنۍ دنده هم نه شوه کولی. زرلښته به د ډوډۍ خوړلو وروسته ویده کېدله. د هغې یوازینۍ ارامي هغه رنګینه کمپله وه چې مور یې ورته ورکړې وه. د زرلښتې پلار پدې نه پوهېده چې لور یې ناخوښه ده.

Simbegwire’s life changed. She no longer had time to sit with her father in the mornings. Anita gave her so many household chores that she was too tired to do her school work in the evenings. She went straight to bed after dinner. Her only comfort was the colourful blanket her mother gave her. Simbegwire’s father did not seem to notice that his daughter was unhappy.


څو میاشتې وروسته، د زرلښتې پلار دوی ته وویل چې هغه به د یو څه مودې لپاره بل چېرته ځي. هغه وویل: “زه باید د خپلې دندې لپاره سفر وکړم.” “مګر زه پوهیږم چې تاسو به د یو بل سره مرسته وکړئ.” زرلښته ډېره خفه شوه، خو د پلار یې ورپام نه شو. انيتا هيڅ ونه ويل. هغه هم خوشحاله نه وه.

After a few months, Simbegwire’s father told them that he would be away from home for a while. “I have to travel for my job,” he said. “But I know you will look after each other.” Simbegwire’s face fell, but her father did not notice. Anita did not say anything. She was not happy either.


د زرلښتې ژوند په خرابېدو شو. کله به یې چې د کور کارونه ونه کړل، او یا به یې کوم شکایت وکه، انیتا به هغه وهله. د شپې به انیتا ډیری خواړه خوړل، او زرلښتې ته به یې لږ خواړه پریښودل. زرلښته به هره شپه د خپلې مور کمپلې په غېږ کې نیولو سره په ژړا ژړا ویده کېده.

Things got worse for Simbegwire. If she didn’t finish her chores, or she complained, Anita hit her. And at dinner, the woman ate most of the food, leaving Simbegwire with only a few scraps. Each night Simbegwire cried herself to sleep, hugging her mother’s blanket.


یو سهار، په زرلښتې ناوخته شو چې له خوبه پورته شي. انیتا په هغې چیغې وکړې “ته لټه انجلۍ!”. انیتا، زرلښته له کټ څخه لاندې راوغورځوله. زرلښتې ته ډېره ارزښت لرونکې کمپله په مېخ کې ونښته او دوه ټوټې شوه.

One morning, Simbegwire was late getting out of bed. “You lazy girl!” Anita shouted. She pulled Simbegwire out of bed. The precious blanket caught on a nail, and tore in two.


زرلښته ډیره خپه وه. هغې پرېکړه وکړه چې له کوره وتښتي. هغې د خپلې مور د کمپلې ټوټې واخیستې، یو څه خواړه یې واخیستل، او له کوره ووتله. هغې هغه لاره تعقیب کړه، په کومه لاره یې چې پلار تللی ؤ.

Simbegwire was very upset. She decided to run away from home. She took the pieces of her mother’s blanket, packed some food, and left the house. She followed the road her father had taken.


کله چې ماښام شو، نو هغه یوې ویالې ته نږدې یوې لوړې ونې ته وختله او د ونې په څانګو کې یې د ځان لپاره د خوب ځای جوړ کړ. کله چې ویده شوه، نو په خوب کې له ځان سره خبرې شروع کړې: “مورې، مورې، مورې، تا زه پرېښودم، تا زه پرېښودم، او هیڅکله بیرته راونه ګرځېدلې. پلار مې زما سره نوره مینه نه لري. مورې، ته کله بیرته راځې؟ تا زه پرېښودم.”

When it came to evening, she climbed a tall tree near a stream and made a bed for herself in the branches. As she went to sleep, she sang: “Maama, maama, maama, you left me. You left me and never came back. Father doesn’t love me anymore. Mother, when are you coming back? You left me.”


بل سهار، زرلښتې بیا د سندرې ویل پیل کړل. کله چې ښځې د ویالې غاړې ته د جامو مینځلو لپاره راغلې، د دوی پام شو چې د لوړې ونې څخه د غمجنې سندرې اواز راځي. دوی لومړی فکر کاوه چې دا یوازې باد دی چې د ونې د پاڼو رپولو له امله اوازونه کوي، دوی خپل کار ته دوام ورکړ. خو یوې ښځې سندرې ته په ډېر غور سره غوږ نیولی ؤ.

The next morning, Simbegwire sang the song again. When the women came to wash their clothes at the stream, they heard the sad song coming from the tall tree. They thought it was only the wind rustling the leaves, and carried on with their work. But one of the women listened very carefully to the song.


یادې ښځې ونې ته وکتل. کله چې هغې یوه انجلۍ او د رنګینه کمپلې ټوټې ولیدلې، نو چیغې یې کړې، “زرلښتې!، زما د ورور لورکۍ!” نورو ښځو هم د کالیو پرېمینځل ودرول، او د زرلښتې سره یې مرسته وکړه چې له ونې څخه راښکته شي. د هغې ترور دغه کوچنۍ انجلۍ په غېږ کې ونیوله او د هغې د غلې کولو هڅه یې وکړه.

This woman looked up into the tree. When she saw the girl and the pieces of colourful blanket, she cried, “Simbegwire, my brother’s child!” The other women stopped washing and helped Simbegwire to climb down from the tree. Her aunt hugged the little girl and tried to comfort her.


د زرلښتې ترور هغه خپل کور ته یوړله. هغې زرلښتې ته ګرم خواړه ورکړل، او هغه یې د خپلې مور د کمپلې سره په کټ کې ویده کړله. د شپې زرلښتې ډېر وژړل او ویده شوه. مګر دا اوښکې یې د راحت اوښکې وې. هغه پوهېده چې د هغې ترور به د هغې سمه پالنه وکړي.

Simbegwire’s aunt took the child to her own house. She gave Simbegwire warm food, and tucked her in bed with her mother’s blanket. That night, Simbegwire cried as she went to sleep. But they were tears of relief. She knew her aunt would look after her.


کله چې د زرلښتې پلار کور ته راستون شو، نو ویې لیدل چې په کوټه کې څوک نشته. هغه په دردمن زړه وپوښتل “څه خبره ده، انیتا؟” هغې ورته ځواب ورکړ، چې زرلښته له کوره تښتېدلې ده. هغې وویل: “ما غوښتل چې هغه زما درناوی وکړي. مګر شاید زه ډیره جدي وم.” د زرلښتې پلار له کوره ووت او د ویالې په لور روان شو. هغه د خپلې خور کلي ته ولاړ، ترڅو معلومه کړي چې که د هغه خور زرلښته لیدلي وي.

When Simbegwire’s father returned home, he found her room empty. “What happened, Anita?” he asked with a heavy heart. The woman explained that Simbegwire had run away. “I wanted her to respect me,” she said. “But perhaps I was too strict.” Simbegwire’s father left the house and went in the direction of the stream. He continued to his sister’s village to find out if she had seen Simbegwire.


زرلښتې د خپلې ترور د لورګانو سره لوبې کولې، چې پلار یې د لرې څخه تر سترګو شو. زرلښتې ویره درلوده چې پلار به یې ورته په غوسه وي، نو هغه کور ته ولاړه تر څو له پلاره پټه شي. خو د هغې پلار هغې ته ورغئ او ورته یې وویل: ” زرلښتې ، تا د ځان لپاره یوه ښه مور موندلې ده، هغه چې له تا سره مینه لري او تا درک کوي، زه په تا ویاړم او له تاسره مینه لرم.” دوی دواړو پدې سلا وکړه چې زرلښته به د خپلې ترور سره تر هغه وخته اوسېږي تر څو چې د زرلښتې خوښه وي.

Simbegwire was playing with her cousins when she saw her father from far away. She was scared he might be angry, so she ran inside the house to hide. But her father went to her and said, “Simbegwire, you have found a perfect mother for yourself. One who loves you and understands you. I am proud of you and I love you.” They agreed that Simbegwire would stay with her aunt as long as she wanted to.


د هغې پلار به هره ورځ د زرلښتې لیدو ته راته. ډېر وخت وروسته، د هغې پلار د انیتا سره یو ځای راغئ. هغې د زرلښتې لاس په خپل لاس کې ونیولو. انیتا ورته وویل “زه ډېره بخښنه غواړم، کوچنۍ، زه په غلطه وم،” هغې وژړل. “ایا تاسو ماته یو ځل بیا وار راکوئ چې بیا هڅه وکړم؟” زرلښتې خپل پلار او د هغه اندېښمن مخ ته وکتل. بیا هغه ورو ورو د انیتا خواته ورغله او د انیتا څخه یې خپل لاسونه راچاپېر کړل.

Her father visited her every day. Eventually, he came with Anita. She reached out for Simbegwire’s hand. “I’m so sorry little one, I was wrong,” she cried. “Will you let me try again?” Simbegwire looked at her father and his worried face. Then she stepped forward slowly and put her arms around Anita.


بله اونۍ انیتا، زرلښتې ته، د هغې ترور او د ترور لورګانو ته د ډوډۍ خوړلو خپل کور ته بلنه ورکړه. څه اختر! انیتا د زرلښتې د خوښې خواړه چمتو کړي و، ټولو کافي خواړه وخوړل. بیا ماشومانو لوبې وکړې، او لویانو مرکې وکړې. زرلښتې د ډېرې خوښۍ احساس کولو. هغې پریکړه وکړه چې ډیر ژر به بیرته خپل کور ته راستنه شي، او د خپل پلار او میرې سره به ګډ ژوند پیل کړي.

The next week, Anita invited Simbegwire, with her cousins and aunt, to the house for a meal. What a feast! Anita prepared all of Simbegwire’s favourite foods, and everyone ate until they were full. Then the children played while the adults talked. Simbegwire felt happy and brave. She decided that soon, very soon, she would return home to live with her father and her stepmother.


Written by: Rukia Nantale
Illustrated by: Benjamin Mitchley
Translated by: Zahidullah Abid
Language: Pashto
Level: Level 5
Source: Simbegwire from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 5 stories:
Options
Back to stories list Download PDF