Download PDF
Back to stories list

Zama ndi wamphamvu Zama is great!

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Jessy Sakala

Language Nyanja

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


M’ngono wanga amacedwa kugona.Ndimauka m’mamawa cifukwa ndine wa ngwilo!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!


Ndine ndimatsegulako kuti dzuwa lilowe

I am the one who lets in the sun.


”Ndiwe nthanda yanga,” amatelo amai kundiwuza.

“You’re my morning star,” says Ma.


Ndimadzisamba ndekha matsiku onse, sindifunanso thandidzo ai.

I wash myself, I don’t need any help.


Sindimaganiza zakuti madzi ndiyodzidzila, kapena sopo wa kamtambo wocapila dzobvala.

I can cope with cold water and blue smelly soap.


Amai amandikumbutsa kuti “osayiwala kutsuka mano”Ndimawayanka kuti “ine ai, sindingaiwale ai!”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”


Ndikamalidza kusamba, ndimapatsa moni agogo amuna ndi alongo awo atate anga.Ndimawafunila tsiku labwino.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.


Ndipo ndimabvala ndekha.”Ndine wamkulu tsopano amama,” ndimawaudza.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.


Ndimanga mabatani komanso nthambo za nsapato ndekha.

I can close my buttons and buckle my shoes.


Ndimayesetsa kuti mbale wanga adziwe nkhani zonse za kusukulu.

And I make sure little brother knows all the school news.


Ndimacita zonse zothekela munjira mukalasi.

In class I do my best in every way.


Ndimacita zabwino zonsezi tsiku ndi tsiku.Koma ndimakondetsetsa kusowela kwambili!

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Jessy Sakala
Language: Nyanja
Level: Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 2 stories:
Options
Back to stories list Download PDF