Download PDF
Back to stories list

Simbegwire Simbegwire

Written by Rukia Nantale

Illustrated by Benjamin Mitchley

Translated by Fredrick Mapulanga

Language Nyanja

Level Level 5

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Mayi a Simbegwire atamwalira, anali achisoni kwambiri. Bambo a Simbegwire adachita zonse zomwe angathe kuti asamalire mwana wawo wamkazi. Pang’onopang’ono, adaphunziranso kusangalalanso, popanda amayi a Simbegwire. M’mawa aliwonse amakhala ndikulankhula za mawa. Madzulo alionse ankadyera limodzi chakudya. Atatsuka mbale, bambo a Simbegwire adamuthandiza ntchito yakunyumba.

When Simbegwire’s mother died, she was very sad. Simbegwire’s father did his best to take care of his daughter. Slowly, they learned to feel happy again, without Simbegwire’s mother. Every morning they sat and talked about the day ahead. Every evening they made dinner together. After they washed the dishes, Simbegwire’s father helped her with homework.


Tsiku lina, abambo a Simbegwire adafika kunyumba mochedwa kuposa masiku onse. “Kodi mwana wanga uli kuti?” adayitana. Simbegwire adathamangira kwa abambo ake. Anayima pomwe anawona kuti ali ndi dzanja la mkazi. “Ndikufuna ukakumana ndi munthu wapadera, mwana wanga. Uyu ndi Anita,” anatero akumwetulira.

One day, Simbegwire’s father came home later than usual. “Where are you my child?” he called. Simbegwire ran to her father. She stopped still when she saw that he was holding a woman’s hand. “I want you to meet someone special, my child. This is Anita,” he said smiling.


Moni Simbegwire, bambo ako andiuza zambiri za inu, “adatero Anita.koma sanamwetulira kapena kugwirira dzanja la mtsikanayo.Bambo a Simbegwire anali okondwa komanso osangalala.Akakambirana za atatuwa omwe amakhala limodzi, komanso momwe moyo wawo ungakhalire Khalani. “Mwana wanga, ndikhulupilira kuti wavomera Anita kukhala amayi ako,” adatero.

“Hello Simbegwire, your father told me a lot about you,” said Anita. But she did not smile or take the girl’s hand. Simbegwire’s father was happy and excited. He talked about the three of them living together, and how good their life would be. “My child, I hope you will accept Anita as your mother,” he said.


Moyo wa Simbegwire unasintha. Sanalinso ndi nthawi yocheza ndi bambo ake m’mawa. Anita anam’patsa ntchito zambiri zapakhomo kotero kuti anali wotopa kwambiri kuti asagwire ntchito yake yamadzulo m’mawa. Adapita mwachangu kukagona. Chomwe chimangomutonthoza chinali bulangeti lokongola lomwe amayi ake adampatsa. Abambo a Simbegwire sanawonekere kuti akuwona kuti mwana wawo wamkazi anali wosasangalala.

Simbegwire’s life changed. She no longer had time to sit with her father in the mornings. Anita gave her so many household chores that she was too tired to do her school work in the evenings. She went straight to bed after dinner. Her only comfort was the colourful blanket her mother gave her. Simbegwire’s father did not seem to notice that his daughter was unhappy.


Pakupita miyezi yochepa, abambo a Simbegwire adawauza kuti akachoka kunyumba kwakanthawi. “Ndiyenera kupita kukagwira ntchito yanga,” adatero. “Koma ndikudziwa mudzasamalirana.” Nkhope ya Simbegwire idagwa, koma abambo ake sanazindikire. Anita sananene chilichonse. Sanasangalalenso.

After a few months, Simbegwire’s father told them that he would be away from home for a while. “I have to travel for my job,” he said. “But I know you will look after each other.” Simbegwire’s face fell, but her father did not notice. Anita did not say anything. She was not happy either.


Zinthu zinafika poipa kwa Simbegwire. Ngati sanamalize ntchito yake, kapena adandaula, Anita adamumenya. Ndipo pachakudya, mayiyo adadya kwambiri, nasiya Simbegwire ndi zidutswa zochepa chabe. Usiku uliwonse Simbegwire amalira yekha kugona, kukumbatira bulangete la amayi ake.

Things got worse for Simbegwire. If she didn’t finish her chores, or she complained, Anita hit her. And at dinner, the woman ate most of the food, leaving Simbegwire with only a few scraps. Each night Simbegwire cried herself to sleep, hugging her mother’s blanket.


Tsiku lina m’mawa, Simbegwire adachedwa kutuluka. “Iwe waulesi iwe!” Anita anafuula. Adatulutsa Simbegwire pabedi. Bulangete wamtengo wapatali adagwidwa ndi msomali, ndipo adang’ambika pakati.

One morning, Simbegwire was late getting out of bed. “You lazy girl!” Anita shouted. She pulled Simbegwire out of bed. The precious blanket caught on a nail, and tore in two.


Simbegwire adakhumudwa kwambiri. Adaganiza zothawa kwawo. Anatenga zidutswa za bulangete la amayi ake, nanyamula chakudya, natuluka mnyumbamo. Adatsatira njira yomwe abambo ake adadutsa.

Simbegwire was very upset. She decided to run away from home. She took the pieces of her mother’s blanket, packed some food, and left the house. She followed the road her father had taken.


Pofika madzulo, anakwera mtengo wamtali pafupi ndi mtsinje ndipo adadzipangira bedi panthambi. Pomwe adagona, adayimba: Maama, maama, maama, mwandisiya. Munandisiya osabweranso. Atate sakundikondanso. Amayi, mudzabwera liti? Mwandisiya.

When it came to evening, she climbed a tall tree near a stream and made a bed for herself in the branches. As she went to sleep, she sang: “Maama, maama, maama, you left me. You left me and never came back. Father doesn’t love me anymore. Mother, when are you coming back? You left me.”


M’mawa mwake, Simbegwire adayimbanso nyimboyo. Amayiwo atabwera kudzachapa zovala zawo pamtsinje, adamva nyimbo yachisoni ikuchokera mumtengo wamtali. Amaganiza kuti ndi mphepo yomwe imawaza masamba, ndikupitilira ndi ntchito yawo. Koma m’modzi mwa azimayiwo adamvetsera mosamalitsa nyimboyi.

The next morning, Simbegwire sang the song again. When the women came to wash their clothes at the stream, they heard the sad song coming from the tall tree. They thought it was only the wind rustling the leaves, and carried on with their work. But one of the women listened very carefully to the song.


Mayi uyu anayang’ana mumtengo. Ataona mtsikanayo ndi zidutswa za bulangeti lokongola, adafuwula, “Simbegwire, mwana wa mchimwene wanga!” Amayi enawo adasiya kutsuka ndikuthandizira Simbegwire kutsika pamtengo. Azakhali ake anakumbatira kamtsikanaka ndikuyesetsa kumutonthoza.

This woman looked up into the tree. When she saw the girl and the pieces of colourful blanket, she cried, “Simbegwire, my brother’s child!” The other women stopped washing and helped Simbegwire to climb down from the tree. Her aunt hugged the little girl and tried to comfort her.


Azakhali ake a Simbegwire adapita ndi mwana kunyumba kwake. Adapatsa Simbegwire chakudya chotentha, ndikumugoneka pakama ndi bulangete la amayi ake. Usiku womwewo, Simbegwire analira pamene anali kugona. Koma anali misozi yotsitsimula. Amadziwa kuti azakhali awo azimuyang’anira.

Simbegwire’s aunt took the child to her own house. She gave Simbegwire warm food, and tucked her in bed with her mother’s blanket. That night, Simbegwire cried as she went to sleep. But they were tears of relief. She knew her aunt would look after her.


Abambo a Simbegwire atabwelera kwawo, adapeza chipinda chake chilibe kanthu. “Zachitika bwanji, Anita?” anafunsa ndi mtima wolemera. Mayiyo adalongosola kuti Simbegwire adathawa. “Ndidafuna kuti amandilemekeza,” adatero. “Koma mwina ndinali okhwimitsa zinthu.” Bambo a Simbegwire adachoka mnyumbamo ndikupita kulowera kwa mtsinjewo. Adapitilizabe kumudzi kwa mlongo wake kuti akawone ngati amuona Simbegwire.

When Simbegwire’s father returned home, he found her room empty. “What happened, Anita?” he asked with a heavy heart. The woman explained that Simbegwire had run away. “I wanted her to respect me,” she said. “But perhaps I was too strict.” Simbegwire’s father left the house and went in the direction of the stream. He continued to his sister’s village to find out if she had seen Simbegwire.


Simbegwire anali kusewera ndi abale ake ataona bambo ake kuchokera kutali. Amachita mantha kuti mwina wakwiya, ndiye kuti adathamangira mnyumbamo kukabisala. Koma abambo ake adapita kwa iye nati, “Simbegwire, mwapeza mayi wabwino. Yemwe amakukondani ndikukumvetsetsa. Ndimanyadira za inu ndipo ndimakukondani.” Adagwirizana kuti Simbegwire azikhala ndi azakhali ake malinga momwe angafunire.

Simbegwire was playing with her cousins when she saw her father from far away. She was scared he might be angry, so she ran inside the house to hide. But her father went to her and said, “Simbegwire, you have found a perfect mother for yourself. One who loves you and understands you. I am proud of you and I love you.” They agreed that Simbegwire would stay with her aunt as long as she wanted to.


Abambo ake ankamuyendera tsiku lililonse. Pambuyo pake, adabwera ndi Anita. Adatambasulira dzanja la Simbegwire. “Pepani wachichepere, ndakulakwitsa,” analira. “Mungandilole kuyesanso?” Simbegwire anayang’ana abambo ake ndi nkhope yake yomwe ili ndi nkhawa. Kenako adasunthira pang’onopang’ono ndikuyika mikono yozungulira Anita.

Her father visited her every day. Eventually, he came with Anita. She reached out for Simbegwire’s hand. “I’m so sorry little one, I was wrong,” she cried. “Will you let me try again?” Simbegwire looked at her father and his worried face. Then she stepped forward slowly and put her arms around Anita.


Sabata yotsatira, Anita adayitanitsa Simbegwire, ndi abale ake ndi azakhali ake, kunyumba kuti akadye. Ndi phwando labwino bwanji! Anita anakonza zakudya zonse zomwe Simbegwire amakonda, ndipo aliyense anadya mpaka atakhuta. Kenako ana adasewera pomwe akulu amalankhula. Simbegwire anali wosangalala komanso wolimba mtima. Adaganiza kuti posachedwa, abwerera kunyumba kukakhala ndi abambo ndi apongozi ake.

The next week, Anita invited Simbegwire, with her cousins and aunt, to the house for a meal. What a feast! Anita prepared all of Simbegwire’s favourite foods, and everyone ate until they were full. Then the children played while the adults talked. Simbegwire felt happy and brave. She decided that soon, very soon, she would return home to live with her father and her stepmother.


Written by: Rukia Nantale
Illustrated by: Benjamin Mitchley
Translated by: Fredrick Mapulanga
Language: Nyanja
Level: Level 5
Source: Simbegwire from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 5 stories:
Options
Back to stories list Download PDF