Download PDF
Back to stories list

ကောန်မာဲ Donkey Child

Written by Lindiwe Matshikiza

Illustrated by Meghan Judge

Translated by Bee Htaw Monzel

Language Mon

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


ကောန်ၚာ်ဗြဴမွဲ ဂွံဆဵုအာ အရာတၟေင်င် ပ္ဍဲသ္ၚောဲသ္ၚောဲတေအ်ရ။

It was a little girl who first saw the mysterious shape in the distance.


အရာတၟေင်င်ဂှ် ကြပ်ကၠုင် ကြပ်ကၠုင်တုဲ ညးတေအ် ဂွံတီကေတ် အရာတၟေင်င်ဂှ် ဒှ်ညးဗြဴဗုင်င်မွဲရ။

As the shape moved closer, she saw that it was a heavily pregnant woman.


ကောန်ၚာ်ဗြဴဂှ် အာဇရေင် ညးဗြဴဂှ်ရ။ “ပိုယ် ဒးကဵုညးမံင် ကရောမ်ပိုယ်ဏောဝ်” ရဲကွာန် ကောန်ၚာ်ဗြဴဂှ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ်။ “ပိုယ် ဒးမင်မဲ ညးဗြဴဏအ် ကဵု ကောန်ဍေဟ်ဏောဝ်။”

Shy but brave, the little girl moved nearer to the woman. “We must keep her with us,” the little girl’s people decided. “We’ll keep her and her child safe.”


ကောန်ၚာ်ဂှ် ကြပ်တိတ်ကၠုင်ရ။ “ဂိုတ်!” “ကေတ်နင် ယာတ်!” “ဍာ်!” “ဂိုတ်တ်တ်!”

The child was soon on its way. “Push!” “Bring blankets!” “Water!” “Puuuuussssshhh!!!”


ဆဂး ကာလမၞိဟ်တအ် ဂွံဆဵုကေတ် ကောန်ၚာ်ဂှ် ညးတအ် လကိုတ်တုဲ ဒြေပ်တိတ် နူဂှ်အိုတ်ရ။ “မာဲ ဟွံသေင်ဟာ?”

But when they saw the baby, everyone jumped back in shock. “A donkey?!”


ဇၟာပ်မၞိဟ် ဟီုဂး ပါ်ပါဲ ချပ်ဂၞန်ရေင်သကအ်။ “ပိုယ်ဟီုလဝ် ပိုယ်မင်မဲ မိကောန်ၚာ်ကီု သီုကဵု ကောန်ၚာ်တုဲရတှ်ေ၊ ဗီုဟီုလဝ်ဂှ် ပိုယ်ဒးပရ။” ညးလ္ၚဵုဂှ်ဟီု “ဆဂး ဍေဟ်တအ်ဂှ် ပကဵုပိုယ် ညံင်ဂွံဟုတ်ယုတ်စှ်ေဏောင်!”

Everyone began to argue. “We said we would keep mother and child safe, and that’s what we’ll do,” said some. “But they will bring us bad luck!” said others.


တုဲဂှ် မၞိဟ်ဗြဴဂှ် သှ်ေဒၟံင် ဆညးမွဲဓဝ်ပၠန်ရ။ ညးတေအ် ချပ်ဒၟံင် ဗီုလဵုဂွံဖန် ကဵုကောန်ၚာ် ဟွံစှ်ေဗီုဏအ်ရော။ မုညးတေအ် ဂွံပဗီုလဵုရော။

And so the woman found herself alone again. She wondered what to do with this awkward child. She wondered what to do with herself.


ဆဂး ကၞောတ်တဲ ညးတေအ် ဒုင်ထောအ်တဲ မာဲဂှ် ဒှ်ကောန်ဗၠာဲညးတေအ်ရ။ ညးတေအ်ဂှ် ဒှ်မိ မာဲဂှ်ရ။

But finally she had to accept that he was her child and she was his mother.


ယဝ်ရ ကောန်ၚာ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံင် တၟာဂှ်တွဵုမ္ဂး ဍေဟ်လောဲသွာညိရ။ ဆဂး မာဲဂှ် ဇၞော်တိုန်ဒၟံင် ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ စဵုကဵု မိဍေဟ် ဗာဟွံမာန်ရ။ ဗီုလဵု ညးတေအ် ထိင်မံင် ထိင်မံင်ရ ဒ္ဂေတ်ပြဝ ညးတေအ်ဂှ် နဲလဵုလေဝ် ဂွံဒှ် ဗီုကောန်မၞိဟ်မွဲဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်။ မိညးတေအ်လေဝ် ဍောင်အာစိုတ် ကဵုညးတေအ်ရ။ လဆောဝ်မ္ဂး မိညးတေအ် ပကဵုညးတေအ် ညံင်တိရစ္ဆာန်အရိုင်မွဲရ။

Now, if the child had stayed that same, small size, everything might have been different. But the donkey child grew and grew until he could no longer fit on his mother’s back. And no matter how hard he tried, he could not behave like a human being. His mother was often tired and frustrated. Sometimes she made him do work meant for animals.


ပရေင်ထုဲစိုတ် ကဵု ပရေင်ထေဲထုတ် ကတဵုဒှ်ကၠုင် ပ္ဍဲမာဲဂှ်ရ။ အရာတေအ် ညးတေအ် ပဟွံဂွံ။ အရာဏအ် ညးတေအ် ပဟွံဂွံ။ မံင်ဗီုတေအ် ဟွံဂွံ၊ မံင်ဗီုဏအ် ဟွံဂွံ။ ဟိုတ်နူ စဵုဒၞာလဝ် ဇၟာပ်အရာတုဲ ညးတေအ် ထေဲ။ စိုပ်မွဲတ္ၚဲ ညးတေအ် အေင်ဟွံမာန် ညးတေအ် ပေဟ် ပဒေါမ်ဖျေဟ် မိညးတေအ်ရ။

Confusion and anger built up inside Donkey. He couldn’t do this and he couldn’t do that. He couldn’t be like this and he couldn’t be like that. He became so angry that, one day, he kicked his mother to the ground.


မာဲဂှ် ညးတေအ်တီ ညးတေအ် ကၠောန်ဗၠေတ်တုဲ ညးတေအ် ဂွဗွဲမလောန်ရ။ ညးတေအ် ဒြေပ်ဒဴတိတ် ၜိုတ်ပြဟ်မာန်ကဵုမာန် ၜိုတ်သ္ၚောဲမာန်ကဵုမာန်ရ။

Donkey was filled with shame. He started to run away as far and fast as he could.


တ္ၚဲပၠိုတ်ဂှ် ညးတေအ် ဒေါအ်နူမဒြေပ်တုဲ ညးတေအ် စိုပ်ဒၟံင် ဒၞာဲလဵုဂှ် ညးတေအ် ဟွံတီရ။ “ဟဳ ဟဝ်?” ညးတေအ်မွဲ ကရောတ်ကသဝ်ဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု ဒမၠုဂှ်ရ။ “ဟဳဟဝ်?” ရမ္သာင်ဗလံင် ကလေင်ဗြုရ။ ညးတေအ် ညးမွဲဓဝ်ရ။ ညးတေအ် ကဝေန် ခ္ဍမ်ဒၟံင်တုဲ တိက်လှိင်အာရ။

By the time he stopped running, it was night, and Donkey was lost. “Hee haw?” he whispered to the darkness. “Hee Haw?” it echoed back. He was alone. Curling himself into a tight ball, he fell into a deep and troubled sleep.


မာဲဂှ် ၚုဟ်တိုန် မၠာ်မတ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် မၞိဟ်ဗျုဗျုမွဲ ရံင်ဗဵုဒၟံင် ညးတေအ်ရ။ ညးတေအ် ရံင်ဗဵုအာ လဇုဂှ်တုဲ ပလဝ် မတ်တေပ်တေပ်ရ။

Donkey woke up to find a strange old man staring down at him. He looked into the old man’s eyes and started to feel a twinkle of hope.


မာဲဂှ် မိက်ဂွံမံင် ကရောမ် လဇုဂှ်ရ။ လဇုဂှ် ဗ္တောန်ကဵု ညးတေအ် နာနာသာ်ရ။ မာဲဂှ် ကဠင်အရေဝ်၊ ဒုင်ဗတောန်၊ လဇုဂှ်လေဝ် ဗ္တောန်ကဵု။ ညးတအ် ရီုဗင် ရေင်သကအ်၊ ညးတအ် မိပ်မြဟ် အီဂြိုင် ကုရေင်သကအ်ရ။

Donkey went to stay with the old man, who taught him many different ways to survive. Donkey listened and learned, and so did the old man. They helped each other, and they laughed together.


ဒးကာလမွဲတ္ၚဲ လဇုဂှ် အာတ် မာဲဂှ် သွက်ဂွံ ဖ္ဍိုက်ဏာညး လတူကၞောတ်ဒဵုမွဲရ။

One morning, the old man asked Donkey to carry him to the top of a mountain.


သၠုင် စဵုကဵု မတ်ဗြဲ ညးတအ် တိက်လှိင်အာရ။ မာဲဂှ် ညးတေအ် လ္ပအ်ညာတ် မိညးတေအ် ယဲတုဲ ဂၠာဲကော်ဒၟံင် ညးတေအ်။ တုဲဂှ် ကာလညးတေအ် ၚုဟ်ဂှ် …

High up amongst the clouds they fell asleep. Donkey dreamed that his mother was sick and calling to him. And when he woke up…


… မတ်ဗြဲလေဝ်ကၠေအ်၊ ရဲညးတေအ် မၞိဟ်ဗျုဗျုဂှ်လေဝ် ကၠေအ်အာကီုရ။

… the clouds had disappeared along with his friend, the old man.


မာဲဂှ် အလဵုညးတေအ် ဂွံအာဂှ် ညးတေအ် တီကေတ်ရ။

Donkey finally knew what to do.


မာဲဂှ် ကလေင်ဆဵု မိညးတေအ် အောန်ဒၟံင်စိုတ် ဟိုတ်နူ ကောန်ကၠေအ်။ ညးတအ် ရံင်ဒၟံင် ညးသကအ် အခိင်တၟာလအ်တုဲ ညးတအ် ဒြေပ်မိန် ရေင်သကအ်ရ။

Donkey found his mother, alone and mourning her lost child. They stared at each other for a long time. And then hugged each other very hard.


ကောန်မာဲဂှ် ကဵု မိညးတေအ် မံင်မွဲစွံတုဲ မံင်တုပ်ပ် ဗီုညးကဵုညး လေပ်ကၠုင်ရ။ ဗဒါဲဗဒါဲ သ္ၚိညးတအ်ဂှ်လေဝ် မၞိဟ်တအ် ပြံင်လုပ်မံင်အိုတ်ကီုရ။

The donkey child and his mother have grown together and found many ways of living side by side. Slowly, all around them, other families have started to settle.


Written by: Lindiwe Matshikiza
Illustrated by: Meghan Judge
Translated by: Bee Htaw Monzel
Language: Mon
Level: Level 3
Source: Donkey Child from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF