Download PDF
Back to stories list

စာင် ကဵု ကင်ကဳ Chicken and Millipede

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Bee Htaw Monzel

Language Mon

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


စာင် ကဵု ကင်ကဳဂှ် ဒှ်လဝ်ရဲဆာန်ရ။ ဆဂး ဍေဟ်တအ် ညးၜါ ဝေင်ပြိုင်ပကာန်ဒၟံင် ရေင်သကအ် တွဵုရ။ ပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲ ဍေဟ်တအ် ဝေင်ပြိုင် တေအ်ဗဝ်။ တၞဟ်နဂွံတီ ညးဂှ် ဝေင်ဠေဝ်။

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.


ဍေဟ်တအ် အာဇရေင် ဝိုင်ဗဝ်တုဲ စဝေင်ရ။ စာင်ဂှ် ဒြေပ်ဂွံပြဟ်၊ ဆဂး ကင်ကဳဂှ် ပြဟ်နူစာင်။ စာင်တေအ် အာသ္ၚောဲ၊ ဆဂး ကင်ကဳ တေအ် အာသ္ၚောဲနူစာင်ရ။ စာင် စမှောန်ထေဲကၠုင်ရ။

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.


ဍေဟ်တအ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် တေအ်ပေန်နေလ်တဳ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ကင်ကဳ ဒှ်မၞိဟ်ပၟင်ဂဝ်။ စာင် ဂွံဆ မွဲဂဝ်ဓဝ်။ တုဲဂှ် ဒးအလန်စာင် သွက်ဂွံမင်ဂဝ်ရ။

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.


ကင်ကဳဂှ် တေအ်တုဲ ဂွံအာ ဂဝ်ရ။ ကင်ကဳကေတ်ဗဝ်တုဲ တေအ်ပၠန် ဂွံဂဝ်ပၠန်။ ကင်ကဳတေအ်ပၠန် သီုဖအိုတ် ညးတေအ် ဂွံအာ မသုန်ဂဝ်။

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.


ဟိုတ်နူကျတုဲ စာင်ဂှ် ထိင်ဒေါသ ဟွံမာန်။ ညးတေအ် ဒးကျအာ ပရေအ်ပရေအ် ဟဂှ်ရ။ ကင်ကဳဂှ် ဒးဂြိုင် ဟိုတ်နူကဵု ရဲညးတေအ် ကၠောန်ဗၠေတ်။

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.


စာင်ဂှ် ညးတေအ် ထေဲလောန်တုဲ ညးတေအ် ၜံက် ကင်ကဳတုဲ ညးတေအ် ၚိတ်ဖျေဟ်ထောအ် ကင်ကဳဂှ်ရ။

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.


ကာလ စာင်ဂှ် ကွာ်စဴသ္ၚိဂှ် ညးတေအ် စုက်ကဵု မိ ကင်ကဳ။ ကင်ကဳ ညးမဒှ် မိဂှ် သၟာန် “ဗှ်ေ ဟွံဆဵု ကောန်အဲပုဟ်ဟာ?” စာင်ဂှ် မုဟွံဟီု။ မိ ကင်ကဳဂှ် ဒှ်ကၠုင်ဓဝိင် လတူကောန်ဇကုရ။

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.


မိ ကင်ကဳဂှ် မိင်ရမ္သာင်ညိည။ “မိ ရီုအဲညိ မိ!” တုဲ ရမ္သာင်လရိုအ်။ မိ ကင်ကဳဂှ် ဗက်ဂၠာဲ ကျောဝ်တုဲ ကဠင်ရံင် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်။ ရမ္သာင်ဂှ် တိတ်ကၠုင် နူကဵု ဗုင်စာင်။

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.


မိ ကင်ကဳဂှ် ကရေဲတိုန် “စကာ ဒြဟတ်တၟေင်ဗှ်ေ ကောန်။” ကင်ကဳဂှ် စပတိတ် သၟူပသပသ ရှ်ပရေအ်ပရေအ် နူဇကုညးတေအ်ရ။ စာင်ဂှ် စမံင်စ ပရေအ်ကၠုင်ရ။

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.


စာင်ဂှ် ဆုတ်တိတ်။ တုဲဂှ် စာင်ဂှ် စံင်ပရံင်၊ ထအအ်တိတ်။ တုဲ စာင်ဂှ် အိက်မုဟ် အိက်မတ်ပြး။ တုဲ ခဍက်။ ကင်ကဳဂှ် ဆက်ပ နာနာသာ်။

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!


စာင်ဂှ် ခါက်ပတိတ် စဵုကဵု ကင်ကဳဂှ် ဂွံတိတ်နူ ဗုင်ညးတေအ်ရ။ ကင်ကဳ စိုပ်မ္ၚးတုဲ ကင်ကဳ ကောန် ကဵု ယာဲ ညးၜါ ဂၟာတိုန် တၞံဆု သွက်ဂွံ အောပ်ရ။

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.


စနူအခိင်ဂှ်တုဲ စာင် ကဵု ကင်ကဳ ဒှ်အာ သၞရေင်သကအ်ရ။

From that time, chickens and millipedes were enemies.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Bee Htaw Monzel
Language: Mon
Level: Level 3
Source: Chicken and Millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF