Download PDF
Back to stories list

Poul ak Annipye Chicken and Millipede

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by ACE Haiti-University of Notre Dame USA

Language Haitian

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Poul ak Annipye te zanmi. Men yo te toujou nan konpetisyon yonn ak lòt. Yon jou yo deside jwe foutbòl pou wè kiyès ki pifò.

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.


Yo ale sou teren foutbòl enpi yo kòmanse jwe. Poul la te rapid men Annipye te pi rapid toujou. Poul la choute boul la byen lwen men Annipye choute’l pi lwen toujou. Poul la kòmanse fache.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.


Yo deside ale nan penalite. Annipye te gadyen bi nan pwemye tou a. Poul la bay yon gòl. Koulyè a se Poul la ki gadyen bi an.

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.


Annipye choute boul la enpi li bay yon gòl. Annipye bay yon lòt gòl. Annipye kouri ak boul la nan pye’l enpi li bay yon twazyèm gòl. Nan total, Annipye bay senk gòl.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.


Poul la tèlman fache ke li pèdi. Li pa renmen pèdi. Annipye tonbe ri lè li wè zanmi li an fache.

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.


Poul lan te si tèlman fache ke li louvri bèk li li pou’l vale Annipye.

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.


Pandan poul lan tap mache pou ale lakay li, li kwaze ak manman Annipye. Manman an mande li “Ou pa wè pitit mwen an?” Poul la pa reponn anyen. Manman Annipye vin sispèk yon bagay.

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.


Se konsa, manman Annipye tande yon ti vwa kap di. “Ede’m manman!”. Manman an vire tèt li tout bò pou’l tande kote vwa sa a te sòti. Vwa a te soti anndan vant poul la.

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.


Manman Annipye rele byen fò, “Sèvi ak pouvwa ou genyen an pitit mwen!”. Annipye yo gen pouvwa degaje move lodè ak move gou. Poul la kòmanse pa santi’l byen.

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.


Li kòmanse rann gaz, li krache, li ekstènye enpi li touse…touse…touse. Annipye te gen move gou!

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!


Poul la tèlman touse ke Annipye sòti nan vant li. Manman Annipye ak pitit li ranpe al kache anba yon pyebwa.

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.


Depi jou sa a, poul ak annipye enmi.

From that time, chickens and millipedes were enemies.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: ACE Haiti-University of Notre Dame USA
Language: Haitian
Level: Level 3
Source: Chicken and Millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF