Back to stories list

Bạn đang làm gì đó? What are you doing? ¿Qué estás haciendo?

Written by Nina Orange

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Nana Trang

Language Vietnamese

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Tôi đang hát.

I am singing.

Estoy cantando.


Cô ấy đang vẫy tay.

She is waving.

Está despidiéndose.


Tôi đang vỗ tay.

I am clapping.

Estoy aplaudiendo.


Cô ấy đang kéo cơ.

She is stretching.

Está estirándose.


Anh ta đang kêu tôi.

He is calling.

Está llamando.


Tôi đang trả lời.

I am answering.

Estoy respondiendo.


Cô ta đang lắng nghe.

She is listening.

Está escuchando.


Thế bạn đang làm gì?

What are you doing?

¿Qué estás haciendo?


Written by: Nina Orange
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Nana Trang
Language: Vietnamese
Level: Level 1
Source: What are you doing? from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF