Download PDF
Back to stories list

Dede vile A’bua ri Grandma's bananas Les bananes de grand-mère

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Dorothy Fetaru

Language Lugbarati (official orthography)

Level Level 4

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Dèdé vɨ ́lé ámvú rɨ ̀ ndrâ ònyɨ ̀rʉ́ tʉ̀ – òndʉ́ pie tré tré, ànyá pie, àzɨ ́nɨ òlâ pie. Te àfa nděɨ ónyɨ ̀sɨ ̀ nɨ ̀ rɨ ̀ ndrâ à’búà nɨ. D̀edé mà á’bí anzɨ yɨ nɨ ́ tró ovʉzʉ́ tré rá ti, ánì ndrâ rá kɨ ́nɨ ̀ ma mvá èrɨ ́ nɨ ́ lě tʉ̀ rɨ ̀ ‘ɨ. Te e’yó àzɨ ́ èrɨ nɨ ́ ocɨ ́ má nɨ ́ àlʉ cɨ ́: pàrí èrɨ nɨ ́ à’bʉ́à ‘bàzʉ́ nɨzʉ́ rɨ ̀.

Grandma’s garden was wonderful, full of sorghum, millet, and cassava. But best of all were the bananas. Although Grandma had many grandchildren, I secretly knew that I was her favourite. She invited me often to her house. She also told me little secrets. But there was one secret she did not share with me: where she ripened bananas.

Le jardin de grand-mère était merveilleux – plein de sorgho, de millet et de manioc. Mais le meilleur de tout, c’était les bananes. Bien que grand-mère avait beaucoup de petits-enfants, je savais que secrètement j’étais sa préférée. Elle m’invitait souvent dans sa maison. Elle partageait avec moi ses petits secrets. Mais il y avait une chose qu’elle gardait secrète : l’endroit où elle faisait mûrir les bananes.


O’dú àlʉ, ánè ógóyɨ ́á àmbónɨ ètúá Dèdé vɨ ́lé jó àgeyíá. Mánɨ ́ èrɨ zízʉ́ ‘bá ógóyɨ ́á ‘dà sɨ ̀ à’dɨ ‘ye yàrɨ ̀á, omvi lʉ́ kɨ ̀nɨ ̀, “èrɨ ógóyíá má vɨ ́lé tálɨ ́ rʉ rɨ ̀ ‘ɨ” Ógóyɨ ́á ‘dà mà àgeyíá, ò‘bà à’bʉ́à bí kàràkàrà rʉ́, èrɨnɨ ́ kàlà ojá sâ were were vútiá nɨ ̀ yɨ. E’yó ‘dɨ ̀ ca má ásíá kʉ. Àzi èrɨ díká, “à’bʉ́à bí ‘dɨ ̀yɨ à’dɨ àfa ‘yezʉ́ yǎ?” Omvi ma kɨ ́nɨ ̀, “yɨ à’bʉ́à bí mânɨ ́ tálɨ ́rʉ̌ ‘dɨ ̀yɨ.”

One day I saw a big straw basket placed in the sun outside Grandma’s house. When I asked what it was for, the only answer I got was, “It’s my magic basket.” Next to the basket, there were several banana leaves that Grandma turned from time to time. I was curious. “What are the leaves for, Grandma?” I asked. The only answer I got was, “They are my magic leaves.”

Un jour, je vis un grand panier de paille placé au soleil devant la maison de grand-mère. Quand je lui ai demandé à quoi il servait, pour seule réponse, elle me dit : « C’est mon panier magique. » A côté du panier, il y avait plusieurs feuilles de bananier que grand-mère retournait de temps en temps. J’étais curieuse. « A quoi servent ces feuilles, grand-mère ? » demandai-je. Mais pour seule réponse, elle me dit : « Ce sont mes feuilles magiques. »


Má nɨ ́ Dèdé nɨ nèzʉ́ à’bʉ́à àzɨ ́nɨ à’bʉ́à bí ‘dàyɨ ò’bàrɨá ógóyíá tálɨ ́rʉ̌ ‘dà mà alɨ ́á ria. Te Dèdé asi mâ ti pě mâ ándrî vʉ́. “Dèdé, kɨ ́rɨ ́kɨ ̀rɨ ̀ ‘ɨ ́fè mâ nè má nɨ ́ àfa mɨ ́nɨ ́ edé ‘dɨ ̀yɨ…” “Álè nɨ ́ drì ònzɨ ́ kʉ, mvá ‘dɨ ̀. Mɨ ́ mà ‘ye e’yó ‘bánɨ ́ ‘yǒ mɨ ́nɨ ́ rɨ ̀,” ‘yo má nɨ ́. Ánga nzʉ́ ongú sɨ ̀.

It was so interesting watching Grandma, the bananas, the banana leaves and the big straw basket. But Grandma sent me off to my mother on an errand. “Grandma, please, let me watch as you prepare…” “Don’t be stubborn, child, do as you are told,” she insisted. I took off running.

C’était fascinant de regarder grand-mère, les bananes, les feuilles de bananier et le grand panier de paille. Mais grand-mère m’envoya retrouver maman pour aller chercher quelque-chose. « Grand-mère, s’il te plaît, laisse-moi regarder ce que tu prépares… » « Ne sois pas têtue, petite, fais ce que je te demande » insista-t-elle. Je partis donc en courant.


Má nɨ ́ drì èdàzʉ́ ‘bo rɨ ̀ sɨ ̌, má esʉ́ Dèdé rɨ àmvé, te ógóyɨ ́á pɨ à’bʉ́à bí be yo. “Dèdé, ógóyɨ ́á tá rɨ ̀ ngólé, à’bʉ́à bí yɨ ngólé, àfa…” Omvitá mánɨ ́ esʉ́ rɨ ̀ kɨ ́nɨ ̀, “yɨ pàrí mânɨ ́ tálɨ ́ rʉ̌ rɨ ̀ mà alɨ ́á.” Omvitá ‘dà fà mánɨ ́ àyɨ ̀kò kʉ!

When I returned, Grandma was sitting outside but with neither the basket nor the bananas. “Grandma, where is the basket, where are all the bananas, and where…” But the only answer I got was, “They are in my magic place.” It was so disappointing!

A mon retour, grand-mère était assise dehors, mais il n’y avait plus ni panier, ni bananes. « Grand-mère, où est le panier, où sont toutes les bananes, et où est … » Mais pour seule réponse, elle me dit : « Ils sont dans mon lieu magique. » J’étais très déçue.


O’dú ìrì mà vʉ́tiá, Dèdé pè mâ ti jóá ‘ɨ ́ vɨ ́lé lòtè acɨ ́zʉ́ rɨ ̀ ejí. Ákà mú jótilé zǐ ‘bo, à’bʉ́à nizà mà àjí ngǔpɨ rɨ ̀ a’ɨ ́ ma òkò. Jó alé alɨ ́álêrʉ́rɨ ̀á, ándrè Dèdé vɨ ́lé ógóyɨ ́á àmbó tálɨ ́rʉ́ rɨ ̀. ‘Bá akú drìnɨ bàlàngítì oku nɨ sɨ ̀. Ázì ti nɨ òlɨ ́ ndrɨ ̀zà èfʉ̌pɨ alénɨá rɨ ̀ ngùzʉ́.

Two days later, Grandma sent me to fetch her walking stick from her bedroom. As soon as I opened the door, I was welcomed by the strong smell of ripening bananas. In the inner room was grandma’s big magic straw basket. It was well hidden by an old blanket. I lifted it and sniffed that glorious smell.

Deux jours plus tard, grand-mère m’envoya dans sa chambre chercher son bâton de marche. Dès que j’ouvris la porte, je fus accueillie par une forte odeur de bananes mûres. Au milieu de la pièce, se trouvait le grand panier magique de grand-mère. Il était bien caché sous une vieille couverture. Je la soulevai et reniflai cette odeur extraordinaire.


Mâ ruá yà Dèdé mà ó’dúkó ma omvezʉ́ rɨ ̀ sɨ ̀ cɨ ̀rɨ ̀, “Mɨ ‘dí lé à’dʉ́ àfa ‘ye yǎ? Mɨ ́ ejí́ mánɨ ́ lòtè mbèlè.” Má ari ma èfʉ̀zʉ́ èrɨ vɨ ́lé lòtè be mbèlè. “Mɨ ̀ cɨ cɨ ̀nyà ‘dɨ ̀á a’dʉ sɨ ̀ yâ?” Dèdé zi ma. Èrɨ mà zitá ‘dà fè ávà kɨ ̀nɨ ̀ ma ngà kírí gǔ mánɨ ́ èrɨ vɨ ́lé ógóyɨ ́á tálɨ ́ be rɨ ̀ esúzʉ́ rɨ ̀ sɨ ̀ gu rɨ ̀ rá.

Grandma’s voice startled me when she called, “What are you doing? Hurry up and bring me the stick.” I hurried out with her walking stick. “What are you smiling about?” Grandma asked. Her question made me realise that I was still smiling at the discovery of her magic place.

La voix de grand-mère me fit sursauter quand elle appela, « Que fais-tu ? Dépêche-toi de m’apporter mon bâton ». Je me suis alors précipitée avec sa canne. « Qu’est-ce qui te fait sourire ? » demanda grand-mère. Sa question me fit réaliser que je souriais encore en pensant à la découverte de son lieu magique.


Drùsɨ ̀ ‘dɨ ́nɨ, Dèdé emú mâ ándríi nɨ ně. Ánzʉ èrɨ vɨ ́léle jóá ‘dálé mbèlè à’bʉ́à ‘dàyɨ nèzʉ́ dɨ ́ká. à’bʉ́á mà áyɨ nípɨ tékètékè nɨ dè àlʉ cɨ ́. Má ètɨ ̀ àlʉ ázì má vɨ ́lé bòngó alɨ ́á. Má nɨ ́ ógóyɨ ́á mà ti òpìzʉ́ ‘bo rɨ ̀ sɨ ̌, ámu jó ngʉ́kʉ́á rá ánya mbèlè. à’bʉ́à ‘dà alu ndè ngà òku mánɨ ́ nyǎ drɨ ̀ò ‘dɨ ̀yɨ drɨ ́á rá.

The following day when grandma came to visit my mother, I rushed to her house to check the bananas once more. There was a bunch of very ripe ones. I picked one and hid it in my dress. After covering the basket again, I went behind the house and quickly ate it. It was the sweetest banana I had ever tasted.

Le lendemain, lorsque grand-mère est venue rendre visite à maman, je me suis précipitée chez elle pour regarder les bananes une fois de plus. Il y en avait plusieurs, qui étaient déjà très mûres. J’en pris une, que je cachai sous ma robe. Après avoir recouvert le panier, je me rendis derrière la maison pour la manger en vitesse. C’était la banane la plus douce que j’aie jamais goûtée.


O’dú ‘dà mà vútiá rɨ ̀ sɨ ̀, Dèdé nɨ ́ ovʉrɨá ámvúá tíbí ini òtɨ ̀rɨá, ánze ma è’yere jóá mu à’bʉ́à ‘dɨ ̀ àlʉ. Yɨ mà pàrɨ ́ ni dè dɨ ́ rá. ásíkòló sì, má e’dú áyɨ à’bʉ́á be su nɨ. Má nɨ ́ ma òmbàrɨá àmvé, má erɨ Dèdé mà òkélè gazà àmvé ‘dálé. ázì à’bʉ́à bòngó alɨ ́á mbèlè rá má aga èrɨ mà àgeyíá sɨ ̀ trʉa trʉa.

The following day, when grandma was in the garden picking vegetables, I sneaked in and peered at the bananas. Nearly all were ripe. I couldn’t help taking a bunch of four. As I tiptoed towards the door, I heard grandma coughing outside. I just managed to hide the bananas under my dress and walked past her.

Le lendemain, alors que grand-mère était dans le jardin en train de ramasser des légumes, je me suis glissée dans sa chambre pour regarder les bananes. Elles étaient presque toutes mûres. Je n’ai pas pu résister, et pris quatre autres bananes. Alors que je marchais sur la pointe des pieds vers la porte, j’entendis grand-mère tousser dehors. J’eus juste le temps de cacher les bananes sous ma robe avant de passer devant elle en m’éloignant.


O’dú drùsɨ ̀ ‘dɨ ́nɨ rɨ ̀ ndrâ o’dú cû nɨ. Dèdé engá ò’bíti drɨ ̀ò. Èrɨ òku sâ wóró sì à’bʉ́á nizà ‘dɨ ̀yɨ ̀ ji ozí òlâ be cûá. Mâ ruá awɨ ́nɨ ́ yǎ muzʉ́ èrɨ nèzʉ́ o’dú ‘dà sɨ ̀ kʉ yé. Te má ecónɨ ́ vɨ ́nɨ cá èrɨ ́vʉ́ kʉ sâ èzʉ́ ‘dɨ ́nɨ kʉ.

The following day was market day. Grandma woke up early. She always took ripe bananas and cassava to sell at the market. I did not hurry to visit her that day. But I could not avoid her for long.

Le lendemain, c’était le jour du marché. Grand-mère se réveilla très tôt. Elle prenait toujours du manioc et des bananes mûres pour les vendre sur le marché. Ce jour-là, je ne me suis pas dépêchée pour aller lui rendre visite. Mais je n’allais pas pouvoir l’éviter bien longtemps.


Òndré ‘dà sɨ ̀, mâ átî pɨ omve kɨ ́ ma mâ ándrî pie Dèdè pie. Ánɨ ̀ ‘bá omve ma à’dʉ́ e’yó sɨ ̀ yà rɨ ̀ rá. Íní ‘dà sɨ ̀, má nɨ ́ ma larɨá ó’dú ko’rɨá, ánì má ásíá rá kɨ ́nɨ ̀ ánga nɨ ́ ògù ògǔ díká kʉ, kà tró ovʉ àfa Dèdé nɨ ́ kànɨ ̀kʉ mâ típika yɨ nɨ ́, átà ‘bá cɨ ́ rɨ ̀ nɨ ́.

Later that evening I was called by my mother and father, and Grandma. I knew why. That night as I lay down to sleep, I knew I could never steal again, not from grandma, not from my parents, and certainly not from anyone else.

Plus tard ce soir-là, ma mère, mon père et ma grand-mère m’ont appelée. Je savais pourquoi. Cette nuit là quand je me suis couchée, je savais que je ne pourrais plus jamais voler, ni ma grand-mère, ni mes parents, ni qui que ce soit d’autre.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Dorothy Fetaru
Language: Lugbarati (official orthography)
Level: Level 4
Source: Grandma's bananas from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 4 stories:
Options
Back to stories list Download PDF