Download PDF
Back to stories list

Èbìó pɨ Òndʉ̀á be Anansi and Wisdom Anansi et la sagesse

Written by Ghanaian folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Dorothy Fetaru

Language Lugbarati (official orthography)

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ndrâ drɨ ̀ò rɨ ̀sɨ ̀, ‘bá àzɨ ́ ndrâ e’yó nǐpɨ nɨ àlʉ nɨ yo. ‘Bá drɨ ́á nǐ nɨ ́ ndrâ òrɨ sazʉ́, bòngó sòzʉ́ , átà àfa edélé aya sɨ ̀ ‘dɨyɨ mà àzɨ ́ edézʉ́ àlʉ nɨ kʉ. te àdróá o’ápɨ ‘bùá uru rɨ ̀ vʉ́ òndùá drɨ ́á ndrâ cɨ ́. Mba ndrâ òndùá ndê mà tà kílílí émvʉ́ òdrɨ ́ sɨ ̀ nɨ mà aléá.

Long long ago people didn’t know anything. They didn’t know how to plant crops, or how to weave cloth, or how to make iron tools. The god Nyame up in the sky had all the wisdom of the world. He kept it safe in a clay pot.

Il y a longtemps, les gens ne savaient rien. Ils ne savaient pas comment ensemmencer et cultiver leurs champs, ou comment tisser, ou comment fabriquer des outils de fer. Le dieu Nyame dans le ciel avait toute la sagesse du monde. Il la gardait en sécurité dans un pot en argile.


Ó’dú alʉ àdróá egá e’yó émvʉ́á òndùá be rɨ ̀ fèzʉ́ ìbìó drí. Ó’dú dríá ìbìó nɨ ́ àngʉ̀ nèzʉ́ émvʉ́á ‘da mà aléá ‘dálé ‘bo rɨ ̀ mà aléá, èrɨ e’yó àzɨ ́ ó’dɨ ́ nɨ ònì rá. E’yó ‘da ndrɨ ̀ dɨ ́ ìbìó nɨ ́ fudrì cɨ ́.

One day, Nyame decided that he would give the pot of wisdom to Anansi. Every time Anansi looked in the clay pot, he learned something new. It was so exciting!

Un jour, Nyame décida qu’il donnerait le pot de la sagesse à Anansi. Chaque fois qu’Anansi regardait dans le pot en argile, il apprenait quelque chose de nouveau. C’était tellement excitant !


Ìbìó ànyàmgbòlò be tʉ̀rɨ ̀ e’dó e’yó egá kɨ ́nɨ ̀, “ma ngǎ émvʉ́á ‘dɨ ̀ mà tàmba kílílí patí èzʉ́ nɨ mà síá ‘bùá ‘dálé. Ànɨ ́ èrɨ dɨ ́ nga ovʉ pɨ ́ mâ nɨ ́a’dúle be nɨ ̀.” Pɨ wízì èzʉ́, otra èrɨ émvʉ́á ‘dà mà ruá kúrúmù rá rá ombé dɨ ̌ èrɨ ‘ɨ ́mà aléá. E’dó dɨ ̌ tú patí síá. Te patí tuzà émvʉ́ be alɨ ́á rɨ ̀ ecá èwá èwá kɨ ̀lé émvʉ́ nɨ ́ èrɨ mà kùmúti òsǐ kɨ ̀lé émvʉ́á nɨ ́ èrɨ mà kùmúti ògbǎ ògbà rɨ ̀lé.

Greedy Anansi thought, “I’ll keep the pot safe at the top of a tall tree. Then I can have it all to myself!” He spun a long thread, wound it round the clay pot, and tied it to his stomach. He began to climb the tree. But it was hard climbing the tree with the pot bumping him in the knees all the time.

Anansi, l’avide, pensa: « Je vais garder le pot en sécurité en haut d’un grand arbre. Comme ça je pourrai l’avoir à moi seul ! » Il fila un fil long, l’enroula autour du pot en argile et l’attacha à son estomac. Il commença à grimper à l’arbre. Mais c’était difficile de grimper à l’arbre avec le pot qui lui cognait les genoux tout le temps.


Ìbìó nɨ ́ rɨ ̌ rɨá drì ci rɨá ‘dólé ‘dálé, èrɨ mà mvî gǎ rɨ ̀ sò pá patí ètɨ ́á ‘ɨ ́mà átî nɨ nèrɨá . Nga ‘yǒ ‘ɨ ́mà átî nɨ ́ kɨ ́nɨ ̀, “cɨ ̀kà té mɨ ́nɨ ́ émvʉ́á ‘dɨ ̀ ombézʉ́ mî ngʉ́kʉ́á ká mɨ ́nɨ ́ tuzʉ́ ndò kʉ yǎ?” ìbìó ò’bì dɨ ́ émvʉ́a’ ombé ‘ímà ngʉ́kʉ́á ká, nga dɨ ́ patí tuzà esú èwákóòrʉ́.

All the time Anansi’s young son had been standing at the bottom of the tree watching. He said, “Wouldn’t it be easier to climb if you tied the pot to your back instead?” Anansi tried tying the clay pot full of wisdom to his back, and it really was a lot easier.

Pendant tout ce temps, le jeune fils d’Anansi était debout en bas de l’arbre en train de regarder. « Au lieu de faire ceci, ne serait-il pas plus facile d’attacher le pot à ton dos ? » Anansi essaya d’attacher le pot rempli de sagesse à son dos et ce fut vraiment plus facile.


‘Du sâ ángɨ ́rɨ ́ kʉ rʉ́ ca patí síá ‘bùá lɨ ́lɨ ́á ‘dǎ rá. Te e’dó e’yó egá kɨ ́nɨ ̀, ma té cé belé ovʉ òndʉ̀á dríá rɨ ̀ be ma ‘ɨ ́ yâ rɨ ̀ tem â mvî mà òndʉ̀á aga vɨ ́nɨ má vɨ ́lé rɨ ̀ rá dô! Àwókó nya ìbìó nɨ e’yó ‘dɨ ̀sɨ ̀ rá e’bé émvú ‘dà patí síá rɨ ̀sɨ ̀ vǎ ‘dólé.

In no time he reached the top of the tree. But then he stopped and thought, “I’m supposed to be the one with all the wisdom, and here my son was cleverer than me!” Anansi was so angry about this that he threw the clay pot down out of the tree.

En peu de temps il atteignit le sommet de l’arbre. Mais il arrêta et pensa, « Je suis censé être celui qui a toute la sagesse et voici que mon fils est plus sage que moi ! » Anansi était tellement fâché à propos de ceci qu’il lança le pot en argile en bas de l’arbre.


Émvʉ́á ndê andi ‘ɨ kpélékpélé. Òndʉ́á ngá dɨ ̌ yɨ adɨ ̌ ‘bá dríá nɨ ́ awazʉ́ yɨ mà èseléá. ‘Dà dɨ ́ gèrì ‘bá yɨ nɨ ́ ándrâ ònìzʉ́ ámvú ‘yazʉ́, bòngó sòzʉ́ àfa àzɨ ́ ‘dɨ ̀yɨ edézʉ́ aya sɨ ̀ àzínɨ àfa ‘bá yɨní nǐ edêsɨ ̀ rá ‘dɨyɨ pie.

It smashed into pieces on the ground. The wisdom was free for everyone to share. And that is how people learned to farm, to weave cloth, to make iron tools, and all the other things that people know how to do.

Le pot se cassa en mille morceaux sur le sol. La sagesse fut accessible à tous. Et c’est ainsi que les gens apprirent à cultiver, tisser, fabriquer des outils de fer, et toutes les autres choses que les gens savent faire.


Written by: Ghanaian folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Dorothy Fetaru
Language: Lugbarati (official orthography)
Level: Level 3
Source: Anansi and Wisdom from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF