સાને માર્કીટે છે

સાને ઘરે છે.

1

સાને નો જનમદીવસ છે.

2

સાને બસ સ્ટોપ પર છે.

3

સાને બસ માં છે.

4

સાને માર્કીટે છે.

5

જો! ઘના ફળો છે.

6

મીથા સફરજનો.

7

પણ માતાજી ક્યાં છે?

8

હું તમારા જનમદીવસ માટે એક ભેટા લેવા ગ્યો.

9

ધનયવાદ માતાજી!

10

સાને માર્કીટે છે

Text: Alice Kapolondo
Illustrations: Felicity Bell, Wiehan de Jager, Cathy Feek, Melany Pietersen
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.