મારિ બિલાડી ક્યાં છે?

મારિ બિલાડી ક્યાં છે?

1

તે ખાટલો નિ નીચે છે?

2

તે કબાટ નિ ઉપર છે?

3

તે સોફા નિ પાછળ છે?

4

તે કચ્રાપેટિ પાસ છે?

5

તે બાસ્કેટ નિ અંદર છે?

6

તે ઘર નિ બાહર છે?

7

આ રહિ!

8

મારિ બિલાડી ક્યાં છે?

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Bronwen Heath
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati
Read by: Darshan Soni

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo