પાનિ ગોત્વાનુ.

મને પાનિ ક્યાં થિ મળસે.

1

માટલિ માં થોડુક પાનિ છે.

2

સખત ગર્મિ છે.

3

આ પાનિ ઠન્ડુ થા શે.

4

પાનિ ગોત્વાનુ.

Text: Augustine Napagi
Illustrations: Hélder de Paz Alexandre
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati
Read by: Darshan Soni

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.